XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Teollisuuden hyödyketiedustelu

Tiedonkeruun kuvaus

Teollisuuden hyödyketiedustelussa kerätään hyödykenimikkeittäin arvo- ja määrätietoja yritysten teollisuustuotannosta ja teollisista palveluista. Tiedustelu koskee yrityksen Suomessa tapahtunutta tuotantoa ja tuotannon ilmoittaa tuotteen tosiasiallinen valmistaja. Tiedot kysytään pääsääntöisesti yrityksiltä tai toimipaikoilta.

Hyödyketilastointi perustuu PRODCOM-asetukseen (Euroopan talousyhteisöjen neuvoston asetus (ETY) N:o 3924/91), jossa yhteisön teollista tuotantoa koskeva tutkimus määritellään, sekä Euroopan komission asetukseen (N:o 912/2004).

Tilastointiajanjaksona käytetään kalenterivuotta. Tiedonkeruu toteutetaan vuosittain tammi-maaliskuussa. Vastaaminen tapahtuu verkkolomakkeella.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedustelun piiriin kuuluvat kaikki vähintään 10–20 hengen ja eräissä tapauksissa tätä pienemmätkin teollista toimintaa (toimialaluokituksen (TOL 2008) pääluokat B ja C) harjoittavat yritykset. Myös ei-teollisten yritysten merkittävät (riittävän suuret) teolliset toimipaikat sisältyvät tiedusteluun.

10-19 henkilön yritykset saavat vapautuksen tiedustelusta seuraavaksi vuodeksi vastattuaan tiedusteluun.

Yritysten tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004, muut. 361/2013).

Peruste

Tilastolaki (280/2004, muut. 361/2013), §14

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

Mihin tietoja käytetään?

Tiedot julkaistaan Teollisuustuotanto-nimisessä tilastossa. Kansainvälisessä yhteydessä tilastosta käytetään usein nimitystä PRODCOM-tilasto.

Tietoja käytetään teollisuuden kehityksen seurantaan ja analysointiin Suomessa julkishallinnossa, järjestöissä, tutkimuslaitoksissa ja elinkeinoelämässä sekä ulkomailla EU:n tilastovirastossa Eurostatissa sekä eräissä muissa kansainvälisissä organisaatioissa kuten OECD:ssä ja YK:ssa.

Lisäksi teollisuuden tuotantotilaston tietoja käytetään kansantalouden tilinpidossa, talouden lyhyen aikavälin suhdanneindikaattorien painorakenteena, tietoyhteiskuntaa kuvaavissa tilastoissa sekä otoskehikkona ja painorakenteena muun muassa teollisuuden tuottajahintaindeksissä ja rakennuskustannusindeksissä.


Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Muutos

Vuodesta 2022 alkaen pyydämme erittelemään oman myydyn tuotannon ja alihankintana muille valmistetun tuotannon. Myös alihankinnasta saatu palkkio tulee raportoida hyödykkeittäin. Jos täsmällistä tietoa alihankintana tuotetuista hyödykkeistä ei ole saatavilla, arvio riittää. Muutos koskee ainoastaan yrityksiä, jotka tuottavat hyödykkeitä alihankintana muille yrityksille

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva