XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Byggnadskostnadsindex

Beskrivning av datainsamlingen

Byggnadskostnadsindexet beskriver utvecklingen av priset på produktionsinsatser, material, löner och övriga insatser inom byggverksamhet i förhållande till basårets prisnivå.

Från vem samlas uppgifterna in

Prisuppgifterna i indexet samlas in från tillverkare av byggmaterial, partiaffärer och detaljhandlare inom branschen. Datainsamlingen baserar sig på urval, till vilket omkring 300 tillverkare eller försäljare av byggmaterial valts ut.

Företagen som omfattas av enkäten och materialen som uppföljs revideras vid behov.

Företagens skyldighet att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004) och EU:s statistikförordning (1165/98).

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt och de används bara för statistiska ändamål.

Till vad används uppgifterna?

De insamlade uppgifterna används förutom för sammanställning av det månatliga byggnadskostnadsindexet också för produktion av Statistikcentralens övriga pris- och kostnadsindex.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Månatligen