Miten osallistun tiedonkeruuseen?

Tilastokeskus ottaa yhteyttä etukäteen

Jos sinut tai yrityksesi on valittu vastaajaksi tiedonkeruuseen, Tilastokeskus ottaa aina etukäteen yhteyttä kirjeitse tai sähköpostilla. Yhteydenotossa kerrotaan, mitä tietoja kerätään ja mihin tarkoitukseen niitä käytetään. Samalla annetaan ohjeet, miten tiedonkeruuseen osallistutaan. Osallistuminen voi tapahtua täyttämällä paperilomake, vastaamalla lomakkeeseen verkossa tai Tilastokeskuksen haastattelija voi kysyä tiedot puhelimessa tai sovitussa tapaamisessa (ks. tiedonkeruumenetelmät).

Jos tiedot kerätään haastattelemalla, haastattelijamme soittaa sinulle kirjeen saatuasi. Soittaessaan hän kertoo olevansa Tilastokeskuksesta ja esittelee tutkimuksen. Jos kyseessä on puhelinhaastattelu, se on mahdollista tehdä saman tien. Jos hetki ei ole sinulle sopiva, tai jos haastattelu on tarkoitus tehdä kasvokkain, sovitaan erillinen haastatteluaika.

Vastaathan

Tutustu vastaamiseen tämän videon avulla.

Pitääkö vastaamiseen valmistautua?

Kyselyyn tai haastatteluun ei yleensä tarvitse valmistautua etukäteen. Niissä kysytään tavalliseen elämään liittyviä asioita, eikä erityisiä tietoja tai taitoja tarvita. Tiedonkeruulomakkeiden kysymykset on suunniteltu huolellisesti siten, että ne ovat helppoja ymmärtää ja vastaaminen on mahdollisimman sujuvaa.

Yrityksiä koskeviin tiedonkeruisiin vastaaminen saattaa vaatia joskus tietojen kokoamista eri lähteistä. Siksi vastaaminen voi olla helpompaa, jos tutustuu etukäteen tiedonkeruun aineistoon.

Tarkemmat ohjeet osallistumisesta löytyvät kunkin tiedonkeruun sivuilta. Valitse sinua tai yritystäsi koskeva tiedonkeruu aakkosellisesta luettelosta.

Vastauksesi ovat korvaamattomia

Tilastoja varten tarvittavia tietoja on mahdotonta kerätä kaikilta Suomessa asuvilta. Siksi tiedot kysytään vain osalta suomalaisista eli valitaan otos väestön joukosta. Otokseen osuneiden henkilöiden antama tieto yleistetään koskemaan koko väestöä tieteellisten menetelmien avulla.  (Ks. tiedonkeruumenetelmät).

Jos sinut on valittu tiedonkeruun otokseen, edustat siinä laajaa joukkoa suomalaisista. Otokseen ei voida vaihtaa tilallesi toista henkilöä. Tilastot ja yhteiskuntaa kuvaavat tutkimukset ovat sitä luotettavampia, mitä useampi tiedonkeruisiin valittu henkilö vastaa. Osallistumisesi on siksi hyvin tärkeää!

Osallistumalla voit vaikuttaa yhteiskuntaan, sillä poliitikot ja päättäjät käyttävät tilastotietoja päätöksiä tehdessään. Voit myös hyödyntää tilastoja moniin tarkoituksiin, esimerkiksi kun tarvitset tietoa hintojen kehityksestä tai suunnittelet isoja hankintoja.  

Yrityskyselyissäkin käytetään usein otosta, johon valitut yritykset edustavat toimialansa muita samansuuruisia yrityksiä. Vastaaminen on tärkeää luotettavien ja kattavien tietojen saamiseksi. Tiedoista muodostettavat tilastot palvelevat myös yrityksiä itseään päätöksenteon apuna.

Mihin tietoja käytetään?

Milloin laki velvoittaa vastaamaan?

Yksityisen henkilön osallistuminen tiedonkeruisiin on vapaaehtoista, mutta luotettavaa tietoa yhteiskunnasta ei voida saada ilman kansalaisten osallistumista.

Yrityksillä, kunnallisilla organisaatioilla ja voittoa tavoittelemattomilla yhteisöillä on velvollisuus antaa tietoja tilastolaissa (Finlex) erikseen määritellyistä asioista. Jos tiedonkeruussa on tiedonantovelvollisuus, siitä kerrotaan saatekirjeessä.

Valtion viranomaisilla on yleinen tiedonantovelvollisuus hallussaan olevista tiedoista.