XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Allmänt om datainsamlingen

Beskrivning av datainsamlingen

Datainsamlingen gäller personer som deltagit i läroavtalsutbildning som leder till examen och/eller avlagt examen under kalenderåret. Yrkesutbildning som leder till examen omfattar läroplansbaserad yrkesutbildning och yrkesutbildning som förbereder för fristående examen enligt lagen som gällde t.o.m. 31.12.2017 samt utbildning enligt lagen som trädde i kraft 1.1.2018 (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina, specialyrkesexamina). Uppgifter samlas inte in gällande läroavtalsutbildning som inte är examensinriktad.

Från vem samlas uppgifterna in

Uppgiftslämnare är samtliga anordnare av läroavtalsutbildning, vilkas studerande har deltagit i läroavtalsutbildning och/eller avlagt en examen.

Behandling av uppgifter

Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004). Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt.

Till vad används uppgifterna?

Syftet med insamlingen är att framställa statistik över personer som deltagit i läroavtalsutbildning och personer som avlagt examen. Uppgifterna ingår också i en mer omfattande studerande- och examensstatistik över yrkesutbildningen. Uppgifterna används av företrädare för utbildningsförvaltningen vid planering och utvärdering av utbildningen, utbildningsanordnare, branschorganisationer, forskare och studerande. Individbaserade datainsamlingar gör det möjligt att slå samman materialet också med annat material vid Statistikcentralen för att utreda t.ex. ansökan och inträde till utbildning, elevflöden, flerdubbla utbildningar, studerandenas förvärvsarbete och etablering i arbetslivet.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen