XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tilläggsmaterial

Datainsamlingen av yrkesutbildning januari 2019 (statistikåret 2018)

Ändringar:

Reformen av yrkesutbildningen trädde i kraft den 1.1.2018. Detta orsakar ändringar i statistikåret 2018 datainsamlingar. Eftersom det bara handlar om en ett års lösning, görs bara de ändringar som är mest nödvändiga.

Den största ändringen var att yrkesutbildningen inte indelas i läroplansbaserad yrkesinriktad grundexamen för unga och fristående examen för vuxna. Punkten examensinriktad utbildning är inte längre en obligatorisk uppgift, men man kan ändå uppge informationen. Vid den här punkten har värdet 3 = 1.1.2018 i kraft trädda reformen, fyllts i.

Uppgiften examensinriktad utbildning (i läroanstaltsform variabelnamnet kmuoto, i läroavtalsform tutktav) har använts mycket vid granskning av uppgifter (med hjälp av detta har man bergänsat vilka uppgifter som är obligatoriska för vilka utbildningsgrupper). I granskningarna kommer det förändringar, eftersom dessa uppgifter inte längre kan utnyttjas. 

Grunden till specialundervisning (erper) – behöver man inte längre ange.

Kunskapspoäng (ospennen, ospaik, ospkouaik, ospyht, tyop) – behöver man inte längre ange.

Läroavtalen hos företagare (yrit) – behöver man inte längre ange.

I finansierings –punkten kommer ett nytt värde 10 = arbetskraftsskolning (OKM rahoitus). OBS! Variabelns längd förändras (1 -> 2), det måste man ta hänsyn till i granskningarna.

 

Hur anges studerande, som har varit både i läroanstalts- och läroavtalsutbildning?

Om studerande har varit både i läroanstalts- och läroavtalsyrkesutbildning under kalenderåret, anges hon/han på bägge insamlingar.

Antalet delar anges som ackumulerade uppgifter.

 

Datainsamling 2020 ->

Meningen är, att Statistikcentralen tar året 2019 uppgifter om utbildningen, som lyder under  utbildningsstyrelsen, direkt ur tjänsten KOSKI år 2020. Övrig yrkesinriktad utbildning, som leder till examensinriktad utbildning, än den som lyder under utbildningsstyrelsen, samlas in av Statistikcentralen.

 

12.12.2017:

Datainsamlingar åren 2019 och 2020

Statistikcentralen samlar ännu in 2018 års uppgifter via utbildningsanordnarna under perioden 10.1–10.2.2019.
På grund av reformen av yrkesutbildning bör en del ändringar göras i datainsamlingarna. Bara de mest nödvändiga ändringar kommer dock att göras. Information om ändringarna ges senast 28.2.2018.

Meningen är att Statistikcentralen tar ut 2019 års uppgifter om utbildning som lyder under utbildningsstyrelsen direkt ur tjänsten KOSKI år 2020.

Ändringar i datainsamlingarna gällande yrkesutbildning 10.1.–10.2.2018

Den nya nationella utbildningsklassificeringen 2016

Vid Statistikcentralen har man tagit i bruk den nya nationella utbildningsklassificeringen 2016. I den nationella utbildningsklassificeringen klassificeras specialyrkesexamina på en högre utbildningsnivå än grundläggande yrkesutbildning och yrkesexamina. Därför är den första siffran 4 i den 6-siffriga examenskoden för specialyrkesexamina, då den tidigare var 3. I övrigt är koden oförändrad. I datainsamlingen för det här året kan specialyrkesexamina ännu anges antingen med koder som börjar med siffran 3 eller 4. I listan för koderna för examen, examensbenämning och kunskapsområde finns båda alternativen.

Ett nytt värde i punkten Finansiering

I punkten Finansiering i datainsamlingarna för yrkesutbildning i läroanstaltsform och läroavtalsutbildning införs ett nytt värde för yrkesutbildning för invandrare (statsunderstöd), 9.

 

21.12.2016:

Ändring i sista stund från Undervisnings- och kulturministeriet gällande datainsamlingen för yrkesutbildning i läroanstaltsform!

Motivering för ändringen:

Undervisnings- och kulturministeriet har skickat ett utkast på remiss till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om yrkesutbildning och vissa lagar som har samband med den. Syftet är att lagarna träder i kraft i början av år 2018. Som en del av denna helhet skulle det ske ändringar i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Enligt utkastet skulle antalet avlagda examina vara en grund för finansiering till utbildningsanordnare. Som examensuppgifter är avsikten att använda de uppgifter om kalenderåret 2016 som Statistikcentralen samlat in. För att kunna rikta finansieringen rätt är det viktigt att Statistikcentralen får ytterst korrekta uppgifter om examina från utbildningsanordnarna och enligt önskad tidtabell.

I motiveringarna för utkastet om lagförslag (1.2 Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, 32 f §) konstateras följande:
”En examen räknas som prestation för den utbildningsanordnare som har gett ett i 50 § i lagen om yrkesutbildning avsett examensbetyg. Bestämmelsen är speciellt nödvändig i sådana tillfällen då en examinand har deltagit i examensutbildning som ordnas och yrkesprov som bedöms av flera olika utbildningsanordnare.  Enligt de föreslagna bestämmelserna skulle olika examensdelar som hör till en examen kunna räknas som en prestation för flera utbildningsanordnare, men en examen skulle räknas enbart som en prestation för en utbildningsanordnare det vill säga för den som ger examensbetyget.”

Ändring i datainsamlingen

Ändringen gäller dem som avlagt en del eller delar av examen. Fr.o.m. år 2016 anges i datainsamlingen för studerande som avlagt en del eller delar av examen i utbildning i läroanstaltsform både den läroanstalt där han eller hon har studerat (=läroanstalt som erhåller finansiering) och den läroanstalt där han eller hon har avlagt en del/delar av examen/erhållit delexamensbetyg. Uppgifterna i postbeskrivningen läroanstaltskod_studie- och läroanstaltskod_examensbetyg. När det gäller dem som avlagt hela examen anges uppgifterna såsom tidigare. Anvisningarna uppdateras så snart som möjligt.

 

2.12.2016:

Insamlingen av studieveckor upphör

Statistikcentralen samlar under 10.1.-10.2.2017 inte längre in uppgifter om studieveckor för examina inom läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning. Endast kompetenspoäng samlas in för ifrågavarande examina. Uppgifterna insamlas i enlighet med bifogad datalista. Obs! Postlängden är ändrad.

Vi ber att utbildningsanordnarna informerar de egna läroanstalterna om datainsamlingen.

Datalista (pdf)

 

26.5.2015:

Insamling av kompetenspoäng 10.1–10.2.2016

 

Statistikcentralen samlar in 10.1–10.2.2016 studieveckor för examina inom läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning för perioden 1.1–31.7.2015 och kompetenspoäng för perioden 1.8.–31.12.2015. Uppgifterna insamlas i enlighet med bifogad datalista. Uppgifter om yrkesprov och antalet studiehelheter samlas inte längre in.                                                

Vi ber att utbildningsanordnarna informerar de egna läroanstalterna om datainsamlingen!

Datalista (pdf)

Meddelande 26.5.2015 (pdf)

 

 

8.4.2015:

Ändringar i datainsamlingarna gällande yrkesutbildning 10.1–10.2.2016

 

  1. I punkten "Finansiering" i datainsamlingarna för yrkesutbildning i läroanstaltsform och läroavtalsutbildning införs ett nytt värde för kompetensprogrammet för vuxna (=8).

  2. Författningarna som gäller examenssystemet för yrkesutbildningen revideras fr.o.m. 1.8.2015 så att studieveckorna ändras till kompetenspoäng baserade på kunnandets omfattning. Enligt preliminära planer samlar Statistikcentralen in studieveckor för examina inom läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning våren 2015 och kompetenspoäng för höstens examina.

Mera information om ändringarna ges under våren under punkten "För kännedom" på datainsamlingssidorna på adressen http://stat.fi/keruu/oakot/index_sv.html (yrkesutbildning i läroanstaltsform) och http://stat.fi/keruu/opot/index_sv.html (läroavtalsutbildning).

På Utbildningsstyrelsens sidor http://www.oph.fi/yrkesgrund ges information om hur beredningen av lagstiftningen framskrider och på sidorna http://www.oph.fi/finansiering/statsandelar information om aktuellt gällande finansieringen.

Meddelande 11.3.2015 (pdf)