XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Konsumentprisindex

Beskrivning av datainsamlingen

Konsumentprisindexet beskriver prisutvecklingen för varor och tjänster som köps av hushållen i Finland. Inflationen under en viss månad uttrycks oftast som förändringen på årsnivå, dvs. som prisförändringen från motsvarande månad året innan. Prisutvecklingen för totalindexet, varugrupper och 486 varor erhålls på basis av indexet.

Europeiska unionens medlemsstater producerar utöver det nationella indexet ett harmoniserat konsumentprisindex (Harmonised Index of Consumer Prices). Det harmoniserade konsumentprisindexet utvecklas på ett annat sätt än det nationella, eftersom dess varusortiment är mindre. I det harmoniserade konsumentprisindexet ingår inte ägarboende, fordonsskatt, penningspel, försäkringspremier för egnahemshus eller räntor på konsumtionskrediter. Indexet täcker 87,9 procent av de konsumtionsutgifter som omfattas av det nationella konsumentprisindexet.

Från vem samlas uppgifterna in

Statistikcentralens intervjuare samlar in omkring 50 000 prisuppgifter för indexen i ungefär 2 900 affärer. Uppgifter samlas i allmänhet in mellan den 10 och 20 varje månad antingen genom ett besök eller per telefon. Affärerna har delvis tagits ut slumpmässigt och delvis efter prövning.

Därtill samlas prisuppgifter in bl.a. per telefon, via internet och per e-post från uppgiftslämnarna.

Uppgiftsskyldigheten grundar sig på statistiklagen (280/2004, 14 §).

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt och de används bara för statistiska ändamål.

Prisuppgifterna som gäller enskilda affärer och detaljerade uppgifter om de varor som är föremål för datainsamlingen är konfidentiella och lämnas inte ut i identifierbar form till någon utanför Statistikcentralen.

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna används för uppföljning och analysering av konsumentprisernas utveckling.

Konsumentprisindexet är den mest använda inflationsmätaren. Indexets syfte är att utreda hur mycket värdet på en indexkorg uppbyggd enligt en given konsumtionsstruktur förändras över tid. Konsumentprisindexet används bl.a. i samband med löneförhandlingar för att trygga realinkomstutvecklingen.

Levnadskostnadsindex 1951:10 =100 är en lång tidsserie som med hjälp av kedjning beräknats på basis av det senaste konsumentprisindexet (för närvarande konsumentprisindexet 2010=100). Det utvecklas därför på samma sätt som konsumentprisindexet. Till exempel barnbidrag, studiestöd och folkpensioner är bundna till levnadskostnadsindexet, ofta också bostads- och affärslägenhetshyror samt markarrenden. I arbetspensionsindexet däremot är konsumentprisindexets andel 80 procent och förvärvsnivåförändringens andel 20 procent.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Månatligen