XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ohjeet vastaamiseen

Vuoden 2021 pilottitiedonkeruu

Saatekirje

Kulutustutkimuksen sovelluspilotti 2021 -saatekirje (pdf)

Vuoden 2020 pilottitiedonkeruu

Saatekirje

Kulutustutkimuksen verkkopilotti 2020 -saatekirje (pdf)

Esite

Kulutustutkimuksen verkkopilotti 2020 -esite 1 (pdf)

Kulutustutkimuksen verkkopilotti 2020 -esite 2 (pdf)

Vuoden 2016 Kulutustutkimus

Saatekirje

Kulutustutkimus 2016 -saatekirje (pdf)

Esite

Mihin rahat kuluvat? (pdf)

Muistikirja

Kulutustutkimuksen muistikirja (pdf)

Vastauskortit

Haastattelun vastauskortit (pdf)

Apulomake

Asumiskustannukset, vakuutukset, puhelin- ja tietoliikennemaksut (pdf)

Miten vastaajat on valittu?

Kotitaloudet kulutustutkimuksen otokseen poimitaan satunnaisesti Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta väestötietokannasta. Tutkimukseen valikoitunut henkilö voi olla kuka tahansa 16 vuotta täyttänyt Suomessa asuva henkilö lukuun ottamatta laitoksissa asuvia.

Myös vuonna 2020 toteutettavan Kulutustutkimuksen pilottitiedonkeruun otokseen kuuluvat kotitaloudet on poimittu satunnaisesti Tilastokeskuksen väestötietokannasta. Koska verkkolomake on toistaiseksi saatavilla vain suomeksi, kotitalouksien edustajiksi on poimittu rekisteritietojen mukaan suomenkielisiä henkilöitä.

Miten tutkimus tehdään?

Vuonna 2020 toteutettava pilottitiedonkeruu on verkkotutkimus, johon osallistutaan täyttämällä suomenkielinen verkkolomake. Verkkolomakkeen täyttämiseen kuluu kotitalouden tilanteesta riippuen keskimäärin 30–60 minuuttia. Pilottitiedonkeruuseen ei kuulu muita osia.

Varsinainen Kulutustutkimus on haastattelututkimus, joka on tehty joko käynti- tai puhelinhaastatteluna. Haastattelun kesto vaihtelee kotitalouden koon mukaan puolesta tunnista reiluun tuntiin. Lisäksi kotitaloudet keräävät tutkimusta varten 14 päivän ajalta päivittäistavaroiden ostokuitit tai merkitsevät ostokset kulutuksen muistikirjaan. Haastattelut on jaettu tasaisesti koko tutkimusvuodelle, jotta saadaan tietoja kulutuksen kausivaihtelusta.

Mitä kysytään?

Kulutustutkimuksen kysymykset koskevat pääasiassa kotitalouteen viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana hankittuja tavaroita ja palveluja sekä niiden hintoja. Lisäksi kysytään tietoja mm. asunnosta ja asumiskuluista.

Varsinaiseen Kulutustutkimukseen kuuluu lisäksi kuittienkeruujakso, joka ei koske pilottitiedonkeruun vastaajia.

Päivittäistavaroiden ostot ovat noin puolet kotitalouksien kulutuksesta. Tiedot niiden ostoista saadaan, kun kotitalous kerää 14 päivän ajan kaikki ostoskuitit kuittipussiin. Jos hankinnasta ei ole kuittia, kotitalous merkitsee ostoksen kulutuksen muistikirjaan. Kuitit ja muistikirjat lähetetään tilastohaastattelijalle tai suoraan Tilastokeskukseen. Kaikki kotitalouden jäsenet voivat niin halutessaan kerätä omat kuittinsa tai merkitä ostoksensa henkilökohtaiseen kulutuksen muistikirjaan. Näin yksityisyys säilyy.

Miten Tilastokeskus ottaa yhteyttä?

Vuonna 2020 toteutettavassa pilottitiedonkeruussa Tilastokeskus lähettää mukaan valituille kotitalouksille tiedonkeruusta kertovan kirjeen ja esitteen. Niistä löytyvät kaikki olennaiset tiedot tutkimuksesta ja ohjeet osallistumiseen.

Varsinaisessa Kulutustutkimuksessa Tilastokeskuksen haastattelija lähettää tutkimukseen valitulle henkilölle kirjeen, jossa kerrotaan tutkimuksesta ja siitä, että haastattelija ottaa puhelimitse yhteyttä lähiaikoina.

Jos tutkimukseen valitun henkilön tai hänen kotitaloutensa muiden jäsenten puhelinnumeroita ei löydetä, lähetetään kirje, jossa kerrotaan, että haastattelija tulee käymään. Tällaisen kirjeen saadessaan vastaaja voi ottaa itse yhteyttä haastattelijaan ja sopia haastattelun tekemisestä puhelimitse tai paremmin sopivan ajan käyntihaastattelulle. 

Kuka kysymyksiin vastaa?

Kirje osoitetaan tutkimuksen otokseen valitulle kotitalouden jäsenelle, mutta hänen sijastaan kysymyksiin voi vastata kuka tahansa kotitalouden jäsen, joka tuntee kotitalouden hankinnat ja muut talousasiat hyvin. Näin toimitaan erityisesti silloin, kun tutkimukseen valittu on alaikäinen. Kaikki kotitalouden jäsenet voivat osallistua vastaamiseen, siten muistelu kotitalouden hankinnoista tulee luotettavammaksi.  

Miksi tutkimukseen osallistuminen on tärkeää?

Jokaisen tutkimukseen valikoituneen kotitalouden osallistuminen on erittäin tärkeää, sillä vastaajataloutta ei voida mitenkään korvata toisella. Tutkimuksesta kieltäytyminen tarkoittaa sitä, että samanlaisessa elämäntilanteessa olevista kotitalouksista ei saada niin tarkkaa tietoa kuin tarvittaisiin, toisin sanoen kotitalouksien edustavuus tilastossa heikkenee.

Vuoden 2020 pilottitiedonkeruuseen osallistuminen on tärkeää myös siksi, että verkkolomakkeen käyttäminen tulevissa Kulutustutkimuksen tiedonkeruissa riippuu pilottitiedonkeruussa saaduista kokemuksista. Mahdollisimman monenlaisten vastaajien antama palaute lomakkeen toiminnasta on siis ensiarvoisen tärkeää.

Varsinaisessa Kulutustutkimuksessa jokaisen kotitalouden osallistuminen tutkimukseen on ehdottoman tärkeää, jotta julkaistavat tilastot antaisivat oikeanlaisen kuvan suomalaisten kotitalouksien kulutuksesta, toimeentulosta ja elinolosuhteista.