XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Konsumtionsundersökning

Beskrivning av datainsamlingen

Genom Statistikcentralens konsumtionsundersökning erhålls information om förändringar i hushållens konsumtionsutgifter och om konsumtionsskillnader mellan olika befolkningsgrupper. Undersökningen utreder också hushållens boendeförhållanden, kapitalvaror i bruk, förmåner som erhålls från samhälleliga tjänster samt inkomster.

Nästa datainsamlingsomgång för konsumtionsundersökningen inleds år 2022. Som ett led i förberedelserna inför den nya omgången genomför Statistikcentralen hösten 2021 en pilotdatainsamling som mäter användbarheten av konsumtionsundersökningens applikation. För pilotdatainsamlingen har 700 hushåll tagits ut. De hushåll som valts med ombes använda applikationen och framföra sina åsikter om applikationen och om hur de upplevde svarandet. Hushållen deltar bara en gång i undersökningen och deltagandet binder inte intervjupersonen till något.

Den egentliga undersökningen är baserad på urval och uppgifterna har samlats in genom besöksintervjuer samt med hjälp av dagböcker som hushållen fyllt i, hushållens kvitton och administrativa registermaterial. Urvalet för undersökningen har i insamlingarna under 2000-talet varit omkring 8 000 hushåll.

Konsumtionsundersökningen hör till EU:s harmoniserade undersökningar. Harmoniseringen gäller begrepp, definitioner och klassificeringar. Undersökningen grundar sig på ett s.k. gentlemannaavtal, inte på förordning.
Fr.o.m. år 1966 gjordes konsumtionsundersökningar regelbundet med fem års intervaller ända till år 1990. Under åren 1994–1996 genomfördes konsumtionsundersökningen årligen. Efter det har konsumtionsundersökningar genomförts åren 1998, 2001, 2006 och 2012. Den senaste datainsamlingen genomfördes år 2016.

Från vem samlas uppgifterna in

Populationen i statistiken består av privata hushåll som är fast bosatta i Finland, dvs. den s.k. hushållsbefolkningen. Undersökningen omfattar inte personer som är fast bosatta utomlands, adresslösa och anstaltsbefolkningen (t.ex. personer som under en längre tid bor på ålderdomshem, vårdanstalt, i fängelse eller på sjukhus).

I pilotundersökningen år 2021 bildas målpopulationen på samma sätt som i den egentliga konsumtionsundersökningen, med skillnaden att de hushåll som valts med i urvalet bildats kring finskspråkiga personer på basis av registeruppgifter. Detta beror på att applikationen som testas inte översätts till andra språk innan de ändringar som görs på basis av resultaten från pilotundersökningen har gjorts.

Det är möjligt att delta i den egentliga konsumtionsundersökningen antingen på svenska, finska eller engelska. Det är frivilligt för dem som valts med i urvalet att delta i undersökningen. För att undersökningen ska lyckas är det dock viktigt att så många som möjligt av dem som valts med i urvalet deltar och representerar alla finländska hushåll.

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna från pilotundersökningen år 2021 används bara för utveckling av applikationen för konsumtionsundersökningen och för planering av undersökningsomgången år 2022.

På basis av uppgifterna som samlats in i den egentliga konsumtionsundersökningen publicerar Statistikcentralen undersökningar och rapporter på internet, i Statistikcentralens tidskrifter samt som tryckta publikationer. EU-harmoniserat material (HBS) levereras till Eurostat.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:
Värdet av hushållsproduktionen
Hushållens konsumtion

Behandling av uppgifter

Statistiklagen (280/2004) förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt. I statistiken som publiceras anges uppgifterna i statistisk form och enskilda uppgiftslämnare kan inte identifieras.

Också de uppgifter som samlats in i pilotundersökningen år 2021 behandlas konfidentiellt. De publiceras inte i någon form.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Ändring

Undersökningen är baserad på urval och uppgifterna har samlats in genom besöksintervjuer samt med hjälp av dagböcker som hushållen fyllt i, hushållens kvitton och administrativa registermaterial. I datainsamlingen år 2012 ersattes besöksintervjuerna av kostnadsskäl med två telefonintervjuer. År 2016 användes både besöks- och telefonintervjuer. År 2020 och 2021 genomförs pilotdatainsamlingar där man samlar in uppgifter om webblankettens och applikationens användbarhet med tanke på datainsamlingen år 2022.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Annan oregelbunden