XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kulutustutkimuksen sovelluspilotti

Tiedonkeruun kuvaus

Tilastokeskuksen kulutustutkimus tuottaa tietoa kotitalouksien kulutusmenoissa tapahtuneista muutoksista ja väestöryhmittäisistä kulutuseroista. Tutkimuksessa selvitetään myös kotitalouksien asuinoloja, käytössä olevia kestotavaroita, yhteiskunnallisista palveluista saatavaa etuutta sekä tuloja.

Kulutustutkimuksen seuraava tiedonkeruukierros alkaa vuonna 2022. Osana uuden kierroksen valmisteluja Tilastokeskus toteuttaa syksyllä 2021 Kulutustutkimuksen mobiilisovelluksen käytettävyyttä tutkivan pilottitiedonkeruun. Pilottitiedonkeruuseen on poimittu 700 kotitaloutta. Mukaan valittuja talouksia pyydetään kirjaamaan kulutuksensa mobiilisovellukseen kahden viikon ajan ja kertomaan mielipiteensä sovelluksesta ja käyttökokemuksesta. Tutkimukseen osallistutaan vain kerran, eikä osallistuminen sido vastaajaa mihinkään.

Varsinainen Kulutustutkimus on otostutkimus, jonka tiedot on kerätty käynti- ja puhelinhaastatteluina, kotitalouksien täyttämistä päiväkirjoista, kuittitiedoista ja hallinnollisista rekisteriaineistoista. Tutkimuksen otos on 2000-luvulla tehdyissä keruissa ollut noin 8 000 kotitaloutta.

Kulutustutkimus kuuluu EU:n harmonisoituihin tutkimuksiin. Harmonisointi koskee käsitteitä, määritelmiä ja luokituksia. Tutkimus perustuu ns. herrasmiessopimukseen, ei asetukseen.
Vuodesta 1966 lähtien kulutustutkimuksia tehtiin säännöllisesti viiden vuoden välein aina vuoteen 1990 asti. Vuosina 1994–1996 kulutustutkimus valmistui vuosittain. Sen jälkeen kulutustutkimuksia on tehty vuosina 1998, 2001, 2006 ja 2012. Edellinen tiedonkeruu oli vuonna 2016.

Keneltä tietoja kerätään?

Tilaston kohdejoukon muodostavat Suomessa vakinaisesti asuvat yksityiskotitaloudet eli ns. kotitalousväestö. Tutkimuksen ulkopuolelle jäävät pysyvästi ulkomailla asuvat, osoitteettomat ja laitosväestö (esimerkiksi pitkäaikaisesti vanhainkodeissa, hoitolaitoksissa, vankiloissa tai sairaaloissa asuvat).

Vuoden 2021 pilottitiedonkeruussa kohdejoukko muodostuu samoin kuin varsinaisessa Kulutustutkimuksessa sillä erotuksella, että otokseen poimitut kotitaloudet on muodostettu rekisteritietojen perusteella suomenkielisten henkilöiden ympärille. Tämä johtuu siitä, että testattavaa mobiilisovellusta ei käännetä muille kielille ennen pilottitiedonkeruun tulosten perusteella tehtävien muutosten toteuttamista.

Varsinaiseen Kulutustutkimukseen on mahdollista vastata suomen lisäksi myös ruotsiksi ja englanniksi. Tutkimukseen osallistuminen on otokseen valituille vapaaehtoista. Tutkimuksen onnistumiseksi on kuitenkin tärkeää saada mukaan mahdollisimman moni otokseen valituista edustamaan kaikkia suomalaisia kotitalouksia.

Tietojen käsittely

Tilastolaki (280/2004) velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina. Julkaistavissa tilastoissa tiedot ilmoitetaan tilastomuodossa, eikä yksittäinen vastaaja ole tunnistettavissa niistä.
Myös vuoden 2021 pilottitiedonkeruussa kerätyt tiedot käsitellään luottamuksellisina. Niitä ei julkaista missään muodossa.

Mihin tietoja käytetään?

Vuoden 2021 pilottitiedonkeruussa kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan Kulutustutkimuksen mobiilisovelluksen kehittämiseen ja vuoden 2022 tutkimuskierroksen suunnitteluun.

Tilastokeskus julkaisee varsinaisessa Kulutustutkimuksessa kerätyistä tiedoista tutkimuksia ja raportteja internetissä, Tilastokeskuksen lehdissä sekä painojulkaisuina. EU-harmonisoitu aineisto (HBS) toimitetaan Eurostatin käyttöön.
Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:
Kotitaloustuotannon arvo
Kotitalouksien kulutus

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Muutos

Tutkimus on otostutkimus, jonka tiedot on kerätty käyntihaastatteluina, kotitalouksien täyttämistä päiväkirjoista, kuittitiedoista ja hallinnollisista rekisteriaineistoista. Vuoden 2012 tiedonkeruussa käyntihaastattelut korvattiin kustannussyistä kahdella puhelinhaastattelulla. Vuonna 2016 käytettiin sekä käynti- että puhelinhaastatteluita. Vuonna 2020 toteutettiin vuoden 2022 keruuta varten verkkolomakkeen käytettävyyttä mittaava pilottitutkimus, ja vuonna 2021 toteutetaan vuoden 2022 keruuta ennakoiva pilottitiedonkeruu, jossa kerätään tietoa mobiilisovelluksen käytettävyydestä.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Muu epäsäännöllinen