XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Allmänt om datainsamlingen

Beskrivning av datainsamlingen

I försäljningsenkäten frågas företag inom industrin och servicenäringarna (inkl. handeln) månatligen efter den månadsförsäljning som motsvarar uppgiften om omsättning enligt bokföringslagen. Uppgifterna fördelas på inrikes och utrikes försäljning.

Företag inom byggverksamhet frågas efter månatliga uppgifter om inhemsk försäljning av verksamhet motsvarande huvudentreprenad och underentreprenad samt om eget bruk av byggtjänster.

I samband med försäljningsenkäten insamlas kvartalsvis uppgifter om månadsvisa ökningar och minskningar av anläggningstillgångar som gäller Finland.

Enligt EU:s statistikförordning (1165/98) är Statistikcentralen skyldig att producera kortsiktig konjunkturstatistik över bl.a. företagens omsättning och lönesumma. Uppgifterna om anläggningstillgångar behövs för att uppfylla EU:s förordning (1161/2005).

Försäljningsuppgifter insamlas månatligen och förfallodagen för uppgifterna är den 15:e i månaden efter statistikmånaden. Förfallodagen för uppgifter om anläggningstillgångar är den 15:e i månaden efter enkätkvartalet.

Från vem samlas uppgifterna in?

Försäljningsenkäten omfattar omkring 2 000 och enkäten om anläggningstillgångar omkring 1 800 av de mest betydande företagen inom sin näringsgren. I försäljningsenkäten frågas dessutom företag som indelats i branschenheter efter uppgifter om lönesumman, eftersom dessa uppgifter inte kan erhållas från andra källor.

Kriteriet för valet av urval är storleken på företagets omsättning i förhållande till näringsgrenens omsättning. För enkäten om anläggningstillgångar tas dessutom de mest betydande byggprojekten med för viss tid, om de inte finns med i urvalet på basis av företagets omsättning.

Urvalet i enkäten om försäljning och anläggningstillgångar uppdateras månatligen med anledning av olika företagsarrangemang. En mer omfattade uppdatering av urvalet görs årligen.

Företagens uppgiftsskyldighet grundar sig på statistiklagen (280/2004). Enligt statistiklagen har Statistikcentralen rätt att få uppgifter avgiftsfritt.

Sekretess

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt. Statistikcentralen får bara lämna ut uppgifter för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar som gäller samhällsförhållanden när sådana uppgifter som gör det möjligt att identifiera enskilda företag har tagits bort från materialet. Uppgifter om enskilda företag lämnas inte ut till andra myndigheter eller aktörer. I statistiken som publiceras anges uppgifterna som indextal efter näringsgren.

Till vad används uppgifterna?

De uppgifter som samlas in med försäljningsenkäten används för produktion av konjunkturstatistik över omsättning och lönesummor, som behövs bl.a. för det nationella beslutsfattandets behov och behoven hos olika branschers intresseorganisationer. Därtill används uppgifterna för produktion av statistik i anknytning till konjunkturtjänsten för kunder.

Uppgifterna om anläggningstillgångar används i kvartalsstatistiken över nationalräkenskaperna samt i de preliminära uppgifterna för årsräkenskaperna.

Uppgifter som samlas in med enkäten om försäljning och anläggningstillgångar används i följande statistik:

Omsättningsindex för industrin

http://www.stat.fi/til/tlv/index_sv.html.

Omsättningsindex för byggverksamhet

http://www.stat.fi/til/rlv/index_sv.html

Omsättning inom handeln

http://www.stat.fi/til/klv/index_sv.html

Omsättning inom servicebranschen

http://www.stat.fi/til/plv/index_sv.html

Lönesummaindex

http://www.stat.fi/til/ktps/index_sv.html

Nationalräkenskaper, kvartalsvis

http://www.stat.fi/til/ntp/index_sv.html

 

Lagstiftning

Enligt EU:s statistikförordning (1165/98) är Statistikcentralen skyldig att producera kortsiktig konjunkturstatistik över bl.a. företagens omsättning och lönesumma. Uppgifterna om anläggningstillgångar behövs för att uppfylla EU:s förordning (1161/2005).