XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Undersökning om lediga arbetsplatser

Beskrivning av datainsamlingen

Undersökningen om lediga arbetsplatser är en urvalsbaserad undersökning, i vilken man frågar efter uppgifter om lediga arbetsplatser efter arbetsställe. Samtidigt insamlas uppgifter för Arbets- och näringsministeriets undersökning om arbetskraftstjänster.

Framställningen av statistiken grunder sig på Europaparlamentets och rådets förordning nr 453/2008 samt Kommissionens förordning nr 1062/2008 och nr 19/2009.

Varje arbetsställe intervjuas högst två år i följd, alltid under samma kvartal. Enkäten besvaras antingen med webblankett eller som en telefonintervju.

Från vem samlas uppgifterna in

Datainsamlingen omfattar alla arbetsställen inom den privata och den offentliga sektorn som har så många avlönade anställda att de motsvarar minst ett årsverke. Enkäten är riktad till den person som ansvarar för rekryteringen på arbetsstället.

Datainsamlingen omfattar omkring 2 500 olika arbetsställen varje kvartal.

Uppgifterna för statistiken över lediga arbetsplatser samlas in med stöd av skyldigheten att lämna uppgifter som grundar sig på 14 och 15 § i statistiklagen (280/2004). Mera information om skyldigheten att lämna uppgifter finns i avsnittet "Allmänt om datainsamlingen" på webbsidorna för datainsamlingen.

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna från datainsamlingen används för framställning av statistik över lediga arbetsplatser samt, då det gäller Arbets- och näringsministeriets enkät, för att undersöka kortfristiga förändringar på arbetsmarknaden och förutse dem samt följa upp den offentliga arbetsförmedlingssektorns marknadsandel.

Resultaten återspeglar efterfrågan på arbetskraft och förändringar i den ur arbetsgivarens synvinkel. De mest centrala informationsanvändarna är EU:s statistikbyrå Eurostat, Arbets- och näringsministeriet, övriga politiska beslutsfattare samt media.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt och de används bara för statistiska ändamål. Enskilda arbetsställens svar kan inte urskiljas i resultaten som publiceras.

Statistikcentralen får bara använda och lämna ut material för vetenskapliga undersökningar och statistiska utredningar. Uppgifter lämnas ut på ett sådant sätt att det inte är möjligt att direkt identifiera de arbetsställen som deltagit i undersökningen. Materialet som gäller avsnitten "Rekrytering på arbetsställen" lämnas ut till Tammerfors universitets dataarkiv för forskningsändamål. Innan dess raderas alla uppgifter som gör det möjligt att identifiera enskilda uppgiftslämnare.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Kvartalsvis