XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Aikuiskoulutustutkimus

Tiedonkeruun kuvaus

Aikuiskoulutustutkimus on laaja haastattelututkimus aikuisväestön koulutukseen osallistumisesta ja oppimisesta. Tutkimus tuottaa kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa aikuisväestön koulutukseen osallistumisesta, oppimisesta, koulutushalukkuudesta ja –tarpeesta, opiskelukäsityksistä ja osallistumisen esteistä sekä aikuisten kielitaidoista.

Aikuiskoulutustutkimuksia on tehty Tilastokeskuksessa vuodesta 1980 alkaen noin viiden vuoden välein. Vuodesta 2006 lähtien tutkimus on toteutettu osana EU:n tilastoviraston Eurostatin Adult Education Survey -projektia, johon tiedot on kerätty noin 30 Euroopan maassa. Suomessa tutkimus on toteutettu Tilastokeskuksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteishankkeena.

Vuonna 2022 tiedot kerätään yhdistelmätiedonkeruuna verkkokyselyn ja puhelinhaastatteluiden yhdistelmänä.

Keneltä tietoja kerätään?

Haastateltavat on poimittu satunnaisotannalla Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta ja joukkoon mahtuu eri elämänvaiheessa olevia ihmisiä: nuoria, ikääntyneitä, perheellisiä, yksinasuvia, työttömiä, työllisiä, eläkeläisiä, opiskelijoita, palkansaajia, yrittäjiä sekä maanviljelijöitä. On tärkeää saada tietoa myös henkilöiltä, jotka eivät ole osallistuneet aikuiskoulutukseen.

Tutkimukseen haastatellaan noin 6 000 iältään 18–69-vuotiasta suomalaista. Kukin otokseen valittu edustaa tutkimuksessa noin 500 suomalaista eikä häntä voi korvata toisella henkilöllä.

Mihin tietoja käytetään?

Tutkimuksella tuotettuja tietoja hyödyntävät niin hallinto, talouselämä ja tiedotusvälineet kuin tutkijat, yritykset ja yhteisöt.

Tilastokeskus julkaisee tutkimustulokset Tilastokeskuksen internetsivuilla, tutkimusraporttina ja artikkeleina. Tiedoista muodostettu EU-vertailukelpoinen aineisto toimitetaan Eurostatille EU-tietokannan osaksi. Aikuiskoulutustutkimuksen kansallisesta aineistosta laaditaan erillinen palvelutiedosto tutkijoiden käyttöön ja se on saatavissa käyttölupahakemuksella.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

(EU) 2019/1700, (EU) 2021/859, (EU) 2021/861

Tietojen käsittely

Julkaistavista tilastoista ei voi tunnistaa yksittäisen henkilön vastauksia. Tilastolaki (280/2004) velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina.

Muutos

Aikuiskoulutustutkimus toteutettiin vuosina 1980–2006 käyntihaastatteluina. Vuoden 2012 tutkimuksessa otettiin käyttöön yhdistelmätiedonkeruu, jossa puhelinhaastattelumahdollisuus otettiin käyttöön katotyön välineenä käyntihaastattelun lisäksi. Vuonna 2017 tiedot kerätättiin käyntihaastattelun ja verkkokyselyn avulla ja vuonna 2022 tiedonkeruutapana on verkkokyselyn ja puhelinhaastattelun yhdistelmä.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Muu säännöllinen