Windows-1252;;ammatti_1_19870101 code;level;classificationItemName "'SSSSS'";0;"Ammatit yhteensä" "'0'";1;"Tekninen, tieteellinen, lainopillinen, humanistinen ja taiteellinen työ" "'00'";2;"Tekniikan alaan kuuluva työ" "'000'";3;"Arkkitehdit, rakennusarkkitehdit" "'001'";3;"Rakennusinsinöörit ja -teknikot" "'0011'";4;"Rakennusinsinöörit" "'0012'";4;"Rakennusteknikot ja -työnjohtajat" "'002'";3;"Sähkövoimatekniikan insinöörit ja teknikot" "'0021'";4;"Sähkövoimatekniikan insinöörit" "'0022'";4;"Sähkövoimatekniikan teknikot ja työnjohtajat" "'003'";3;"Elektroniikan ja tietotekniikan insinöörit ja teknikot" "'0031'";4;"Elektroniikan ja tietotekniikan insinöörit" "'0032'";4;"Elektroniikan ja tietotekniikan teknikot ja työnjohtajat" "'004'";3;"Koneinsinöörit ja -teknikot" "'0041'";4;"Koneinsinöörit" "'0042'";4;"Koneteknikot ja -työnjohtajat" "'005'";3;"Kemiallis-teknisen alan insinöörit ja teknikot" "'0051'";4;"Kemiallis-teknisen alan insinöörit" "'0052'";4;"Kemiallis-teknisen alan teknikot ja työnjohtajat" "'006'";3;"Kaivostekniikan ja metallurgian insinöörit ja teknikot" "'0061'";4;"Kaivostekniikan ja metallurgian insinöörit" "'0062'";4;"Kaivostekniikan ja metallurgian teknikot ja työnjohtajat" "'007'";3;"Muiden teknisten alojen insinöörit ja teknikot" "'0071'";4;"Muiden teknisten alojen insinöörit" "'0072'";4;"Muiden teknisten alojen teknikot ja työnjohtajat" "'008'";3;"Maanmittausinsinöörit ja -teknikot, kartoittajat" "'0081'";4;"Maanmittausinsinöörit" "'0082'";4;"Maanmittausteknikot ja -työnjohtajat" "'0083'";4;"Kartoittajat" "'009'";3;"Muut ryhmään 00 kuuluvat" "'0091'";4;"Piirtäjät ym." "'0092'";4;"Mittausapulaiset" "'0099'";4;"Muut alaryhmään 009 kuuluvat" "'01'";2;"Kemian ja fysiikan alaan kuuluva työ" "'010'";3;"Kemistit" "'011'";3;"Fyysikot" "'012'";3;"Laborantit, laboratorioapulaiset" "'013'";3;"Geologit ym." "'014'";3;"Meteorologit, hydrologit ym." "'0141'";4;"Meteorologit, hydrologit, tähtitieteilijät" "'0142'";4;"Sääteknikot ja säähavainnontekijät" "'019'";3;"Muut ryhmään 01 kuuluvat" "'02'";2;"Biologian alaan kuuluva työ" "'021'";3;"Biologit" "'022'";3;"Maatalousneuvojat ja -tutkijat" "'0221'";4;"Maatalous-, puutarha- ja kalastusalan tutkijat ja suunnittelijat" "'0222'";4;"Maatalous-, puutarha- ja kalastusalan neuvonta- ja valistustyö" "'023'";3;"Metsätalousneuvojat ja -tutkijat" "'0231'";4;"Metsätaloustutkijat" "'0232'";4;"Metsätalousneuvojat ja -valvojat" "'029'";3;"Muut ryhmään 02 kuuluvat" "'03'";2;"Opetusalaan kuuluva työ" "'030'";3;"Koulujen rehtorit" "'031'";3;"Yliopisto- ja korkeakouluopettajat" "'0311'";4;"Professorit" "'0312'";4;"Lehtorit, yliassistentit" "'0313'";4;"Assistentit, tuntiopettajat ym." "'032'";3;"Aineenopettajat, lehtorit" "'0321'";4;"Peruskoulun ja lukion aineenopettajat" "'0322'";4;"Ammatillisten oppilaitosten aineenopettajat" "'0323'";4;"Muiden oppilaitosten aineenopettajat" "'0324'";4;"Työnopettajat (ammatilliset oppilaitokset)" "'033'";3;"Luokanopettajat" "'034'";3;"Erityisopettajat" "'0341'";4;"Erityisluokanopettajat" "'0342'";4;"Luokattomat erityisopettajat" "'035'";3;"Lastentarhanopettajat ym." "'036'";3;"Kouluttajat" "'0361'";4;"Koulutuspäälliköt" "'0362'";4;"Muut kouluttajat" "'039'";3;"Muut ryhmään 03 kuuluvat" "'0391'";4;"Puhetaidon opettajat" "'0392'";4;"Opinto-ohjaajat ja opintosihteerit" "'0393'";4;"Muut opettajat" "'0399'";4;"Muut opetusalan työntekijät" "'04'";2;"Uskonnon alaan kuuluva työ" "'041'";3;"Papit ym." "'0411'";4;"Papit (ev.lut. ja ortodoksit)" "'0412'";4;"Saarnaajat ym." "'049'";3;"Uskonnollis-sosiaalisen työn tekijät" "'05'";2;"Lainopillinen työ" "'051'";3;"Tuomioistuinlakimiehet" "'052'";3;"Syyttäjät" "'053'";3;"Asianajajat" "'054'";3;"Lainopilliset asiamiehet" "'059'";3;"Muut ryhmään 05 kuuluvat" "'06'";2;"Toimittajan työ ja joukkoviestintä" "'061'";3;"Toimittajat" "'0611'";4;"Lehden toimittajat ym." "'0612'";4;"Kustannustoimittajat ym." "'062'";3;"Ohjelmatoimittajat (radio, televisio)" "'063'";3;"Tiedottajat" "'069'";3;"Muut ryhmään 06 kuuluvat" "'07'";2;"Taide- ja viihdealan työ" "'071'";3;"Kirjailijat, kriitikot" "'072'";3;"Kuvataiteilijat ym." "'073'";3;"Muotoilijat ym." "'0731'";4;"Tuotesuunnittelijat ja -taiteilijat" "'0732'";4;"Mallintekijät ym." "'074'";3;"Valokuvaajat, elokuvaajat" "'075'";3;"Näyttämötaiteilijat ym." "'0751'";4;"Näyttelijät, lausujat" "'0752'";4;"Tanssijat, koreografit" "'0753'";4;"Laulajat" "'0754'";4;"Muut esiintyvät taiteilijat" "'076'";3;"Muusikot, säveltäjät" "'077'";3;"Ohjaajat, näyttämömestarit ym." "'0771'";4;"Ohjaajat, teatterinjohtajat ym." "'0772'";4;"Muut taide- ja viihdealan työntekijät" "'079'";3;"Muut ryhmään 07 kuuluvat" "'0791'";4;"Gallerianpitäjät ym. taiteiden välittäjät" "'0799'";4;"Muut alaryhmään 079 kuuluvat" "'08'";2;"Kirjasto-, arkisto- ja museoalan työ, informaatikot" "'081'";3;"Kirjastonhoitajat ym." "'0811'";4;"Kirjastonhoitajat" "'0812'";4;"Muut kirjastotyöntekijät" "'082'";3;"Arkistonhoitajat, museonhoitajat ym." "'0821'";4;"Arkiston- ja museonhoitajat" "'0822'";4;"Muut arkisto- ja museotyöntekijät" "'083'";3;"Informaatikot" "'089'";3;"Muut ryhmään 08 kuuluvat" "'09'";2;"Muu tieteellinen, humanistinen ja taiteellinen työ" "'091'";3;"Yhteiskunnallisen alan tutkijat ja suunnittelijat" "'092'";3;"Muut humanistisen ja luonnontieteellisen alan tutkijat" "'093'";3;"Haastattelijat" "'094'";3;"Suhdetoimintatyöntekijät" "'0941'";4;"Suhdetoiminnan johtohenkilöt" "'0942'";4;"Muut suhdetoimintatyön tekijät" "'095'";3;"Järjestötyöntekijät" "'096'";3;"Kääntäjät, tulkit" "'099'";3;"Muut ryhmään 09 kuuluvat" "'1'";1;"Terveydenhuolto, sosiaalialan työ" "'10'";2;"Terveyden- ja sairaanhoitotyö" "'101'";3;"Lääkärit" "'102'";3;"Ylihoitajat" "'103'";3;"Sairaanhoitajat" "'1031'";4;"Osastonhoitajat" "'1032'";4;"Erikoissairaanhoitajat" "'1033'";4;"Sairaanhoitajat" "'1034'";4;"Kätilöt" "'1035'";4;"Terveydenhoitajat" "'104'";3;"Laboratoriohoitajat, röntgenhoitajat" "'1041'";4;"Laboratoriohoitajat" "'1042'";4;"Röntgenhoitajat" "'105'";3;"Mielisairaanhoitajat" "'106'";3;"Apuhoitajat, lääkintävahtimestarit" "'1061'";4;"Apuhoitajat, perushoitajat" "'1062'";4;"Lääkintävahtimestarit, sairaankuljettajat" "'107'";3;"Lastenhoitajat (sairaala)" "'108'";3;"Hoitoa ja tutkimusta avustava työ" "'1081'";4;"Sairaala-apulaiset" "'1082'";4;"Osastoavustajat, vastaanottoapulaiset ym." "'1083'";4;"Välinehuoltajat" "'1084'";4;"Tutkimusapulaiset (sairaala ym.)" "'109'";3;"Muut ryhmään 10 kuuluvat" "'1091'";4;"Jalkojenhoitajat" "'1092'";4;"Kiropraktikot, naprapaatit ym." "'11'";2;"Terveydenhuollon kuntouttava työ" "'111'";3;"Lääkintävoimistelijat ym." "'1111'";4;"Lääkintävoimistelijat" "'1112'";4;"Kuntohoitajat" "'1113'";4;"Hierojat" "'112'";3;"Toiminnallinen terapia" "'1121'";4;"Toimintaterapeutit" "'1122'";4;"Askartelunohjaajat, työnohjaajat" "'113'";3;"Puheterapeutit" "'114'";3;"Ravitsemusterapeutit" "'119'";3;"Muut ryhmään 11 kuuluvat" "'12'";2;"Hammashoitoalan työ" "'121'";3;"Hammaslääkärit" "'122'";3;"Hammashoitajat" "'1221'";4;"Erikoishammashoitajat" "'1222'";4;"Hammashoitajat" "'129'";3;"Muut ryhmään 12 kuuluvat" "'13'";2;"Apteekkialan työ" "'131'";3;"Apteekkarit, proviisorit" "'132'";3;"Farmaseutit" "'133'";3;"Lääketyöntekijät (apteekissa)" "'139'";3;"Muut ryhmään 13 kuuluvat" "'14'";2;"Eläinlääkintähuolto, ympäristön- ja terveydensuojelutyö" "'141'";3;"Eläinlääkärit" "'142'";3;"Terveysvalvontatyö" "'1421'";4;"Johtavat terveys- ja työsuojelutarkastajat" "'1422'";4;"Terveystarkastajat, työsuojelutarkastajat" "'1423'";4;"Ympäristön- ja luonnonsuojelutyöntekijät" "'149'";3;"Muut ryhmään 14 kuuluvat" "'15'";2;"Sosiaalialan työ" "'151'";3;"Sosiaalialan laitosten johtajat" "'152'";3;"Sosiaalitarkkaajat ym. sosiaalialan erityistyöntekijät" "'153'";3;"Sosiaalihoitajat ja -terapeutit" "'154'";3;"Hoitajat, ohjaajat ym. sosiaalialan laitoksissa" "'1541'";4;"Hoitajat ja ohjaajat sosiaalialan laitoksissa" "'1542'";4;"Muut sosiaalialan työntekijät" "'155'";3;"Kodinhoitajat, kotiavustajat" "'1551'";4;"Kodinhoitajat" "'1552'";4;"Kotiavustajat" "'159'";3;"Muut ryhmään 15 kuuluvat" "'16'";2;"Lasten päivähoitotyö" "'161'";3;"Lastenhoitajat (päiväkodeissa)" "'162'";3;"Lasten päivähoidon työntekijät" "'1621'";4;"Perhepäivähoitajat" "'1622'";4;"Lastenhoitajat (kodeissa)" "'1629'";4;"Muut lasten päivähoidon työntekijät" "'169'";3;"Muut ryhmään 16 kuuluvat" "'17'";2;"Psykologinen työ" "'171'";3;"Psykologit" "'1711'";4;"Terveydenhuolto- ja kuntoutuspsykologit" "'1712'";4;"Työn ja ammattien psykologit" "'1713'";4;"Sosiaali- ja koulutoimen psykologit" "'179'";3;"Muut ryhmään 17 kuuluvat" "'18'";2;"Harrastus- ja vapaa-aikatoiminnan ohjaus" "'181'";3;"Nuoriso- ja raittiustoimen ohjaajat" "'1811'";4;"Nuoriso- ja raittiustoimenjohtajat" "'1812'";4;"Nuoriso- ja raittiustoimenohjaajat" "'182'";3;"Urheilu- ja liikuntatoimen ohjaajat" "'1821'";4;"Urheilu- ja liikuntatoimen johtajat" "'1822'";4;"Urheilu- ja liikuntatoimenohjaajat" "'189'";3;"Muut ryhmään 18 kuuluvat" "'1891'";4;"Loma- ja virkistystoiminnan johtajat" "'1892'";4;"Loma- ja virkistystoiminnan ohjaajat" "'19'";2;"Muu terveydenhuolto, sosiaalialan työ ym." "'191'";3;"Apuvälineiden valmistajat" "'1911'";4;"Optikot" "'1912'";4;"Apuvälineteknikot" "'1913'";4;"Hammasteknikot" "'1919'";4;"Muut alaryhmään 191 kuuluvat" "'199'";3;"Muut ryhmään 19 kuuluvat" "'2'";1;"Hallinto- ja toimistotyö" "'20'";2;"Julkisen hallinnon johtotyö" "'201'";3;"Valtionhallinnon johtavat virkamiehet" "'2011'";4;"Valtionhallinnon johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt" "'2012'";4;"Valtionhallinnon valmistelu- ja esittelytehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt" "'202'";3;"Kunnallishallinnon johtavat virkamiehet" "'2021'";4;"Kunnallishallinnon johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt" "'2022'";4;"Kunnallishallinnon valmistelu- ja esittelytehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt" "'209'";3;"Muut ryhmään 20 kuuluvat" "'21'";2;"Liikeyritysten ja järjestöjen johtotyö" "'211'";3;"Liikeyritysten johtajat" "'2111'";4;"Toimitusjohtajat ym." "'2112'";4;"Tekniset johtajat" "'2113'";4;"Talous- ja hallintojohtajat" "'2114'";4;"Henkilöstöhallinnon johtajat" "'212'";3;"Järjestöjen ja liittojen johtajat" "'219'";3;"Muut ryhmään 21 kuuluvat" "'22'";2;"Henkilöstö- ja työvoima-asiain hoito" "'221'";3;"Työnvälitysvirkailijat" "'222'";3;"Henkilöstöasioiden hoitajat" "'229'";3;"Muut ryhmään 22 kuuluvat" "'23'";2;"Taloushallinnon suunnittelu- ja tilinpitotyö ym." "'231'";3;"Taloushallinnon suunnittelijat ja kustannuslaskijat" "'232'";3;"Tilintarkastajat ym." "'2321'";4;"Tilintarkastajat, reviisorit" "'2322'";4;"Laskentatarkkaajat, taloustarkkaajat" "'233'";3;"Tilinpitohenkilökunta" "'2331'";4;"Kirjanpitokamreerit ym." "'2332'";4;"Muut kirjanpitäjät ym." "'2333'";4;"Kassanhoitajat (konttori/toimisto)" "'2339'";4;"Muu tilinpitohenkilökunta" "'239'";3;"Muut ryhmään 23 kuuluvat" "'24'";2;"Sihteeri- ja toimistotyö" "'241'";3;"Sihteerit, kirjeenvaihtajat" "'2411'";4;"Osasto- ja toimistosihteerit" "'2412'";4;"Muut sihteerit" "'2413'";4;"Kirjeenvaihtajat" "'242'";3;"Toimistotyöntekijät" "'2421'";4;"Rekisterinpitäjät, tilastonlaatijat ym." "'2422'";4;"Yleiskonttoristit ym." "'2423'";4;"Toimistoapulaiset ym." "'243'";3;"Konekirjoittajat, tekstinkäsittelijät ym." "'2431'";4;"Konekirjoittajat, tekstinkäsittelijät" "'2432'";4;"Laskuttajat" "'244'";3;"Toimistovahtimestarit ym." "'249'";3;"Muut ryhmään 24 kuuluvat" "'25'";2;"Atk-alan työ" "'251'";3;"Atk-päälliköt, -suunnittelijat ja -ohjelmoijat" "'2511'";4;"Atk-päälliköt" "'2512'";4;"Atk-suunnittelijat" "'2513'";4;"Ohjelmoijat" "'2514'";4;"Atk-neuvojat ja -konsultit" "'252'";3;"Tietokoneoperaattorit" "'253'";3;"Atk-kirjoittajat ym." "'2531'";4;"Atk-kirjoittajat" "'2532'";4;"Atk-yhteyshenkilöt" "'259'";3;"Muut ryhmään 25 kuuluvat" "'26'";2;"Pankki- ja vakuutusalan työ" "'261'";3;"Pankkitoimihenkilöt" "'2611'";4;"Pankkien osastonhoitajat ym." "'2612'";4;"Muut pankkitoimihenkilöt" "'262'";3;"Vakuutustoimihenkilöt" "'2621'";4;"Osastopäälliköt, aluejohtajat" "'2622'";4;"Vahinkotarkastajat" "'2623'";4;"Vakuutusasiamiehet, piiriedustajat" "'2624'";4;"Muut vakuutustoimihenkilöt" "'263'";3;"Sosiaalivakuutusvirkailijat" "'269'";3;"Muut ryhmään 26 kuuluvat" "'27'";2;"Matkailualan työ" "'271'";3;"Matkailuasiamiehet ja -sihteerit" "'272'";3;"Matkatoimistovirkailijat" "'279'";3;"Muut ryhmään 27 kuuluvat" "'29'";2;"Muu hallinto- ja toimistotyö" "'291'";3;"Verovalmistelijat ja -tarkastajat" "'292'";3;"Huolitsijat, kuljetussuunnittelijat" "'2921'";4;"Huolintatyönjohtajat, kuljetuspäälliköt" "'2922'";4;"Laivaus- ja huolinta-alan konttorihenkilöstö" "'2923'";4;"Tullivirkailijat" "'293'";3;"Isännöitsijät, varastonhoitajat" "'2931'";4;"Isännöitsijät ym." "'2932'";4;"Varastonhoitajat ym." "'299'";3;"Muut ryhmään 29 kuuluvat" "'3'";1;"Kaupallinen työ" "'30'";2;"Mainos- ja markkinointityö" "'301'";3;"Mainos- ja markkinointipäälliköt, -suunnittelijat ja -tutkijat" "'3011'";4;"Mainos- ja markkinointipäälliköt" "'3012'";4;"Mainos- ja markkinointisuunnittelijat ja -tutkijat" "'302'";3;"Mainostoimittajat ja muut mainosalan työntekijät" "'3021'";4;"Mainostoimittajat ym." "'3022'";4;"Mainospiirtäjät" "'3023'";4;"Muut mainostyöntekijät" "'309'";3;"Muut ryhmään 30 kuuluvat" "'31'";2;"Kiinteistöjen, palvelusten ja arvopapereiden myynti ja välitys" "'311'";3;"Kiinteän ja irtaimen omaisuuden välittäjät" "'312'";3;"Arvopapereiden ja rahoituspalveluiden välittäjät" "'319'";3;"Muut ryhmään 31 kuuluvat" "'32'";2;"Ostotyö" "'321'";3;"Ostopäälliköt, sisäänostajat ym." "'3211'";4;"Ostopäälliköt" "'3212'";4;"Ostajat, ostoapulaiset" "'322'";3;"Ostoasiamiehet" "'329'";3;"Muut ryhmään 32 kuuluvat" "'33'";2;"Kauppaedustus- ja konttorimyyntityö" "'331'";3;"Myyntityön johto" "'332'";3;"Kauppaedustustyö" "'3321'";4;"Myyntimiehet, myyntiedustajat" "'3322'";4;"Kauppa-agentit" "'3323'";4;"Myyntineuvottelijat, tekniset myyjät ym." "'3324'";4;"Tuote-esittelijät, myyntikonsulentit" "'333'";3;"Konttorimyyjät" "'339'";3;"Muut ryhmään 33 kuuluvat" "'34'";2;"Tavaroiden myyntityö" "'341'";3;"Tukku- ja vähittäiskauppiaat" "'3411'";4;"Tukkukauppiaat" "'3412'";4;"Vähittäiskauppiaat" "'342'";3;"Myymälänhoitajat ja -tarkastajat" "'343'";3;"Myyjät, myymäläkassat" "'3431'";4;"Myyjät" "'3432'";4;"Myymäläkassat" "'3439'";4;"Muut alaryhmään 343 kuuluvat" "'344'";3;"Huoltoasemahenkilöstö" "'3441'";4;"Huoltoaseman hoitajat" "'3442'";4;"Huoltoaseman myyjät ja kassat" "'345'";3;"Torikauppiaat, kotimyyjät ym." "'349'";3;"Muut ryhmään 34 kuuluvat" "'39'";2;"Muu kaupallinen työ" "'399'";3;"Muut kaupallisen alan työntekijät" "'4'";1;"Maa- ja metsätaloustyö, kalastus" "'40'";2;"Maatilatalous, eläintenhoito" "'400'";3;"Maanviljelijät, metsänviljelijät" "'401'";3;"Maataloustyön johto" "'402'";3;"Karjatalousyrittäjät ym." "'403'";3;"Turkistarhaajat" "'404'";3;"Poronomistajat ja -hoitajat" "'4041'";4;"Poronomistajat" "'4042'";4;"Poronhoitajat" "'405'";3;"Maataloustyöntekijät" "'406'";3;"Kotieläintenhoitajat" "'407'";3;"Turkiseläintenhoitajat ym." "'409'";3;"Muut ryhmään 40 kuuluvat" "'41'";2;"Puutarha- ja puistotyö" "'410'";3;"Puutarhanviljelijät" "'411'";3;"Puutarhatyön johto" "'412'";3;"Puutarhatyöntekijät" "'419'";3;"Muut ryhmään 41 kuuluvat" "'42'";2;"Riistanhoito ja metsästys" "'421'";3;"Riistanvalvojat, metsästäjät" "'429'";3;"Muut ryhmään 42 kuuluvat" "'43'";2;"Kalastus" "'431'";3;"Kalastajat" "'432'";3;"Kalanviljelijät" "'4321'";4;"Kalastusmestarit" "'4322'";4;"Kalanviljelystyöntekijät" "'439'";3;"Muut ryhmään 43 kuuluvat" "'44'";2;"Metsätyö" "'441'";3;"Metsätaloustyön johto" "'442'";3;"Metsätyöntekijät" "'4421'";4;"Metsurit ym." "'4422'";4;"Metsäkoneenkuljettajat" "'443'";3;"Uittotyöntekijät" "'449'";3;"Muut ryhmää 44 kuuluvat" "'49'";2;"Muu maa- ja metsätaloustyö" "'499'";3;"Muut ryhmään 49 kuuluvat" "'5'";1;"Kuljetus- ja liikennetyö" "'50'";2;"Meripäällystötyö" "'501'";3;"Kansipäällystö" "'5011'";4;"Kapteenit ja perämiehet" "'5012'";4;"Laivurit ym." "'502'";3;"Luotsit" "'503'";3;"Konepäällystö" "'5031'";4;"Konepäälliköt" "'5032'";4;"Konemestarit" "'509'";3;"Muut ryhmään 50 kuuluvat" "'51'";2;"Kansi- ja konemiehistön työ" "'511'";3;"Kansi- ja konemiehistö" "'5111'";4;"Kansimiehistö" "'5112'";4;"Konemiehistö" "'519'";3;"Muut ryhmään 51 kuuluvat" "'52'";2;"Lentokuljetustyö" "'521'";3;"Lentokoneenohjaajat, helikopterilentäjät" "'5211'";4;"Lentokapteenit ja -perämiehet" "'5212'";4;"Helikopterilentäjät ym." "'529'";3;"Muut ryhmään 52 kuuluvat" "'53'";2;"Veturin- ja moottorivaununkuljetustyö" "'531'";3;"Veturin-ja moottorivaununkuljettajat" "'539'";3;"Muut ryhmään 53 kuuluvat" "'54'";2;"Tieliikennetyö" "'540'";3;"Linja- ja henkilöauton kuljettajat ym." "'541'";3;"Kuorma-auton ja erikoisajoneuvoyhdistelmien kuljettajat" "'542'";3;"Tavaralähetit" "'549'";3;"Muut ryhmään 54 kuuluvat" "'55'";2;"Liikenteen johto- ja liikennepalvelutyö" "'551'";3;"Satamaliikenteen johto" "'5511'";4;"Satamakapteenit ja -päälliköt" "'5512'";4;"Satamavirkailijat ja ahtaustyönjohtajat" "'552'";3;"Ilmaliikenteen johto, lennonselvittäjät" "'5521'";4;"Lennonjohtajat ym." "'5522'";4;"Lennonselvittäjät ym." "'553'";3;"Lentoliikennevirkailijat" "'5531'";4;"Rahti- ja lentoliikennevirkailijat" "'5532'";4;"Kenttäemännät ja tavarankuljettajat" "'554'";3;"Rautatieliikenteen johto ym." "'5541'";4;"Asemapäälliköt ym." "'5542'";4;"Liikenneohjaajat ym." "'555'";3;"Juna- ja asemamiehet" "'5551'";4;"Konduktöörit, järjestelymestarit ym." "'5552'";4;"Asemamiehet ym." "'556'";3;"Tieliikenteen johto" "'557'";3;"Tie- ja raitiovaunuliikenteen palvelutyö" "'559'";3;"Muut ryhmään 55 kuuluvat" "'56'";2;"Posti- ja tietoliikennetyö" "'561'";3;"Postitoimipaikanhoitajat" "'562'";3;"Posti- ja teleliikenteen virkailijat" "'563'";3;"Puhelunvälityshenkilöstö" "'564'";3;"Radiosähköttäjät, radioekspeditöörit" "'5641'";4;"Sähköttäjät" "'5642'";4;"Televirkailijat ym. viestittäjät" "'569'";3;"Muut ryhmään 56 kuuluvat" "'57'";2;"Postinkantajan ym. työ" "'571'";3;"Postinkantajat ja -lajittelijat ym." "'5711'";4;"Postinkantajat ja -lajittelijat" "'5712'";4;"Lehdenjakajat" "'579'";3;"Muut ryhmään 57 kuuluvat" "'59'";2;"Muu kuljetus- ja liikennetyö" "'591'";3;"Majakanvartijat, kanavanhoitajat, satamavartijat ym." "'599'";3;"Muut ryhmään 59 kuuluvat" "'5991'";4;"Aikataulusuunnittelijat, liikennelaskijat ym." "'5999'";4;"Muut alaryhmään 599 kuuluvat" "'6/7/8'";1;"Teollinen työ, koneenhoito, kaivos- ja louhintatyö sekä rakennustyö" "'60'";2;"Kaivos- ja louhintatyö" "'601'";3;"Kaivostyöntekijät, panostajat ym." "'602'";3;"Rikastustyöntekijät" "'603'";3;"Poraajat, kairaajat (malminetsintä ym.)" "'609'";3;"Muut kaivos- ja louhintatyöntekijät" "'61'";2;"Öljynporaustyö, turpeennosto" "'611'";3;"Poraus- ja tuotantotyöntekijät" "'612'";3;"Turpeennostajat" "'619'";3;"Muut ryhmään 61 kuuluvat" "'62'";2;"Talonrakennustyö ym." "'621'";3;"Kirvesmiehet" "'622'";3;"Muurarit" "'623'";3;"Raudoittajat, betonityöntekijät ym." "'624'";3;"Talonrakennustyöntekijät" "'625'";3;"Lattianpäällystystyöntekijät" "'626'";3;"Eristäjät" "'627'";3;"Lasittajat" "'629'";3;"Muut ryhmään 62 kuuluvat" "'63'";2;"Maa- ja vesirakennustyö" "'631'";3;"Asfaltti-, rata- ja tietyöntekijät" "'639'";3;"Muut ryhmään 63 kuuluvat" "'64'";2;"Työkoneiden käyttö" "'641'";3;"Nosturinkuljettajat" "'642'";3;"Maarakennuskoneiden ym. kuljettajat" "'643'";3;"Trukinkuljettajat, siirtokoneenkuljettajat ym." "'649'";3;"Muut ryhmään 64 kuuluvat" "'70'";2;"Tekstiilityö" "'701'";3;"Langanvalmistuksen esityön tekijät" "'702'";3;"Kehrääjät ym." "'703'";3;"Kutojat, neulojat" "'704'";3;"Laitosmiehet (tekstiilityö)" "'705'";3;"Viimeistely- ja värjäämötyöntekijät" "'706'";3;"Valmisteiden tarkastajat, kankaantarkastajat" "'709'";3;"Muut ryhmään 70 kuuluvat" "'71'";2;"Ompelutyö ym." "'711'";3;"Vaatturit, ateljee- ja kotiompelijat" "'712'";3;"Turkkurit" "'713'";3;"Modistit, hatuntekijät" "'714'";3;"Verhoilijat" "'715'";3;"Leikkaajat, mallimestarit (tekstiili ja vaatetus)" "'716'";3;"Ompelijat ym. (valmisvaateteollisuus)" "'719'";3;"Muut ryhmään 71 kuuluvat" "'72'";2;"Jalkine- ja nahkatyö" "'721'";3;"Suutarit" "'722'";3;"Jalkinetyöntekijät" "'723'";3;"Nahkatarviketyöntekijät" "'729'";3;"Muut ryhmään 72 kuuluvat" "'73'";2;"Teräs-, metallitehdas-, takomo- ja valimotyö" "'731'";3;"Sulatto- ja sulatusuunityöntekijät" "'732'";3;"Lämpökäsittelijät" "'733'";3;"Metallurgiset muokkaajat" "'734'";3;"Langanvetäjät, putkenvetäjät ym." "'735'";3;"Sepät" "'736'";3;"Valimotyöntekijät" "'739'";3;"Muut ryhmään 73 kuuluvat" "'74'";2;"Hienomekaaninen työ" "'741'";3;"Hienomekaanikot" "'742'";3;"Kellosepät" "'743'";3;"Kulta- ja hopeasepät" "'744'";3;"Kaivertajat" "'749'";3;"Muut ryhmään 74 kuuluvat" "'75'";2;"Konepaja- ja rakennusmetallityö" "'751'";3;"Koneenasettajat, koneistajat ja työkaluntekijät" "'752'";3;"Koneenasentajat ym." "'753'";3;"Koneen- ja moottorinkorjaajat ym. huoltotyöntekijät" "'7531'";4;"Huoltovalvojat ja huoltotöiden johtajat" "'7532'";4;"Koneen- ja moottorinkorjaajat" "'7533'";4;"Huoltomiehet, rasvaajat ym." "'7534'";4;"Laitosasentajat (ei tekstiiliteollisuuden)" "'754'";3;"Levysepät" "'755'";3;"Putkityöntekijät" "'756'";3;"Hitsaajat, kaasuleikkaajat ym." "'757'";3;"Konepaja- ja metallituotteiden kokoojat" "'758'";3;"Pintakäsittelijät" "'759'";3;"Muut ryhmään 75 kuuluvat" "'76'";2;"Sähkötyö" "'761'";3;"Sähköasentajat" "'762'";3;"Sähkökoneenasentajat" "'763'";3;"Elektroniikka-asentajat" "'764'";3;"Puhelin- ja linja-asentajat" "'765'";3;"Sähkö- ja teleteknisten tuotteiden kokoojat" "'769'";3;"Muut ryhmään 76 kuuluvat" "'77'";2;"Puutyö" "'771'";3;"Pyöreän puutavaran käsittelijät" "'772'";3;"Sahatyöntekijät ym." "'773'";3;"Vaneri- ja kuitulevytyöntekijät" "'775'";3;"Veneenrakentajat, vaunukorisepät" "'776'";3;"Huonekalupuusepät" "'777'";3;"Konepuusepät" "'778'";3;"Puupinnan käsittelijät" "'779'";3;"Muut ryhmään 77 kuuluvat" "'78'";2;"Maalaustyö" "'781'";3;"Rakennusmaalarit" "'782'";3;"Muut maalarit ja lakkaajat" "'789'";3;"Muut ryhmään 78 kuuluvat" "'79'";2;"Radio-, tv-, elokuva- ja videotekninen työ" "'791'";3;"Radio- ja tv-tarkkailijat sekä äänittäjät" "'792'";3;"Muut radio- ja tv-lähetyslaitteiden sekä elokuvakoneiden ja kuvanauhurien käyttäjät" "'799'";3;"Muut ryhmään 79 kuuluvat" "'80'";2;"Graafinen työ" "'801'";3;"Faktorit ja painopinnan valmistajat" "'8011'";4;"Faktorit" "'8012'";4;"Painopinnan valmistajat" "'802'";3;"Painajat" "'803'";3;"Kirjansitomotyöntekijät" "'804'";3;"Valokuvalaboratoriotyöntekijät" "'809'";3;"Muut ryhmään 80 kuuluvat" "'81'";2;"Lasi-, keraaminen- ja tiilityö" "'811'";3;"Lasihyttityöntekijät ym." "'812'";3;"Muovaajat (keraamiset tuotteet)" "'813'";3;"Uuninhoitajat (lasi, keramiikka)" "'814'";3;"Koristelijat, lasittajat" "'819'";3;"Muut ryhmään 81 kuuluvat" "'82'";2;"Elintarviketeollisuustyö" "'821'";3;"Myllytyöntekijät" "'822'";3;"Leipurit, kondiittorit" "'823'";3;"Suklaa- ja makeistyöntekijät" "'824'";3;"Panimo-, virvoitusjuoma- ja polttimotyöntekijät" "'825'";3;"Säilyke- ja pakastetyöntekijät" "'826'";3;"Teurastajat, leikkeletyöntekijät" "'827'";3;"Meijerityöntekijät" "'828'";3;"Einestyöntekijät" "'829'";3;"Muut ryhmään 82 kuuluvat" "'83'";2;"Kemian prosessityö" "'831'";3;"Prosessinhoitajat (kemian prosessityö)" "'832'";3;"Keittäjät, uuninhoitajat (kemian prosessityö)" "'833'";3;"Murskaajat, myllyn- ja kalanterinhoitajat (kemialliset tuotteet)" "'839'";3;"Muut ryhmään 83 kuuluvat" "'84'";2;"Massa- ja paperityö" "'841'";3;"Paperimassatyöntekijät" "'842'";3;"Paperityöntekijät" "'843'";3;"Paperitavaratyöntekijät" "'849'";3;"Muut ryhmään 84 kuuluvat" "'85'";2;"Kumi- ja muovituotetyö" "'851'";3;"Kumituotetyöntekijät" "'852'";3;"Muovituotetyöntekijät" "'859'";3;"Muut ryhmään 85 kuuluvat" "'86'";2;"Muu teollinen työ" "'860'";3;"Tupakkatyöntekijät" "'861'";3;"Betonituotetyöntekijät" "'862'";3;"Nahkurit, nahanmuokkaajat" "'863'";3;"Soittimentekijät ja -virittäjät" "'864'";3;"Kivityöntekijät" "'865'";3;"Kori- ja harjatyöntekijät" "'869'";3;"Muut ryhmään 86 kuuluvat" "'87'";2;"Kiinteiden koneiden käyttö energiantuotannossa ja vesihuollossa" "'871'";3;"Kiinteiden koneiden ja moottorien käyttäjät" "'872'";3;"Sähkökoneiden käyttäjät" "'879'";3;"Muut ryhmään 87 kuuluvat" "'88'";2;"Pakkaus-, varastointi- ja ahtaustyö" "'881'";3;"Pakkaajat, paketoijat" "'882'";3;"Varastotyöntekijät" "'883'";3;"Ahtaus-, kuormaus- yms. työntekijät" "'889'";3;"Muut ryhmään 88 kuuluvat" "'89'";2;"Sekatyö" "'891'";3;"Sekatyöntekijät" "'9'";1;"Palvelutyö ym." "'90'";2;"Vartiointi- ja suojelutyö" "'901'";3;"Palomiehet" "'9011'";4;"Palopäälliköt" "'9012'";4;"Palomestarit ja piiritarkastajat" "'9013'";4;"Palomiehet ym." "'902'";3;"Nuohoojat" "'903'";3;"Poliisit" "'9031'";4;"Komisariot ja ylikonstaapelit" "'9032'";4;"Muut poliisit" "'904'";3;"Tulli- ja rajavartijat" "'9041'";4;"Tullivalvonta- ja satamatarkastajat" "'9042'";4;"Tulli-, raja- ja merivartijat" "'905'";3;"Vanginvartijat ym." "'9051'";4;"Vartiopäälliköt ym." "'9052'";4;"Vanginvartijat" "'906'";3;"Muut vartijat (siviilitehtävät)" "'909'";3;"Muut ryhmään 90 kuuluvat" "'91'";2;"Majoitusliike- ja suurtaloustyö" "'911'";3;"Suurtalouksien hoitajat, baarinhoitajat ym." "'9111'";4;"Suurtalouksien hoitajat" "'9112'";4;"Baarinhoitajat ym." "'912'";3;"Kokit, keittäjät, kylmäköt" "'913'";3;"Keittiöapulaiset, ravintola-apulaiset ym." "'914'";3;"Hotellien yms. vastaanottovirkailijat ja vahtimestarit" "'919'";3;"Muut ryhmään 91 kuuluvat" "'92'";2;"Tarjoilutyö" "'921'";3;"Hovimestarit, tarjoilijat ym." "'9211'";4;"Hovimestarit" "'9212'";4;"Ravintolaemännät ym." "'9213'";4;"Tarjoilijat ja baarimestarit" "'922'";3;"Kahviloiden, ruokaloiden yms. tarjoilijat" "'929'";3;"Muut ryhmään 92 kuuluvat" "'93'";2;"Kotitaloustyö" "'931'";3;"Taloudenhoitajat, kotiapulaiset" "'939'";3;"Muut ryhmään 93 kuuluvat" "'94'";2;"Kiinteistönhoito- ja siivoustyö" "'941'";3;"Kiinteistötyöntekijät ym." "'942'";3;"Siivoojat ym." "'9421'";4;"Siivoustyön johtajat ym." "'9422'";4;"Siivoojat ym." "'949'";3;"Puhdistustyöntekijät ym." "'95'";2;"Hygienia- ja kauneudenhoitotyö" "'951'";3;"Kampaajat, kauneudenhoitajat, kylvettäjät ym." "'9511'";4;"Parturit, kampaajat" "'9512'";4;"Kosmetologit, manikyristit" "'9513'";4;"Kylvettäjät" "'959'";3;"Muut ryhmään 95 kuuluvat" "'96'";2;"Pesula- ja silitystyö" "'961'";3;"Pesulatyöntekijät" "'9611'";4;"Pesulanhoitajat ym." "'9612'";4;"Pesijät ym." "'962'";3;"Prässääjät, silittäjät, mankeloijat ym." "'969'";3;"Muut ryhmään 96 kuuluvat" "'97'";2;"Ammattimainen urheilu- ja liikuntatyö" "'971'";3;"Urheiluvalmentajat ja -ohjaajat, urheilijat" "'9711'";4;"Urheiluvalmentajat ja -ohjaajat" "'9712'";4;"Urheilijat" "'979'";3;"Muut ryhmään 97 kuuluvat" "'98'";2;"Sotilastyö" "'981'";3;"Upseerit ym." "'9811'";4;"Upseerit" "'9812'";4;"Toimiupseerit" "'9813'";4;"Sotilastekninen henkilöstö" "'989'";3;"Muut ryhmään 98 kuuluvat (ml. värvätyt)" "'99'";2;"Muu palvelutyö" "'991'";3;"Matkustajien palvelutyö" "'9911'";4;"Purserit, lentoemännät" "'9912'";4;"Matkanjohtajat, matkaoppaat" "'992'";3;"Hautauspalvelutyöntekijät" "'9921'";4;"Hautaustoimistonhoitajat ym." "'9922'";4;"Muut hautaustyöntekijät" "'999'";3;"Muut ryhmään 99 kuuluvat" "'9991'";4;"Bingotyöntekijät, pelinhoitajat ym." "'9999'";4;"Muut alaryhmään 999 kuuluvat"