Windows-1252;;ammatti_17_20210101 code;level;classificationItemName "'01100'";1;"Upseerit" "'02100'";1;"Aliupseerit" "'03100'";1;"Sotilasammattihenkilöstö" "'11110'";1;"Lainsäätäjät" "'11121'";1;"Valtion keskushallinnon johtajat" "'11122'";1;"Alue- ja paikallishallinnon johtajat ja ylimmät virkamiehet" "'11141'";1;"Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat" "'11142'";1;"Muiden järjestöjen johtajat" "'11200'";1;"Toimitusjohtajat ja pääjohtajat" "'12110'";1;"Talousjohtajat" "'12120'";1;"Henkilöstöjohtajat" "'12130'";1;"Politiikka- ja suunnittelujohtajat" "'12190'";1;"Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat" "'12210'";1;"Myynti- ja markkinointijohtajat" "'12220'";1;"Mainos- ja tiedotusjohtajat" "'12230'";1;"Tutkimus- ja kehitysjohtajat" "'13110'";1;"Maa- ja metsätalouden johtajat" "'13120'";1;"Vesiviljely- ja kalatalouden johtajat" "'13210'";1;"Teollisuuden tuotantojohtajat" "'13220'";1;"Kaivostoiminnan tuotantojohtajat" "'13230'";1;"Rakennustoiminnan tuotantojohtajat" "'13240'";1;"Hankinta- ja jakelujohtajat" "'13300'";1;"Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat" "'13410'";1;"Lastenhoidon johtajat" "'13420'";1;"Terveydenhuollon johtajat" "'13430'";1;"Vanhustenhuollon johtajat" "'13440'";1;"Sosiaalihuollon johtajat" "'13450'";1;"Opetusalan johtajat" "'13460'";1;"Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat" "'13490'";1;"Muut yhteiskunnan palvelujen johtajat" "'14110'";1;"Hotellinjohtajat" "'14120'";1;"Ravintolanjohtajat" "'14200'";1;"Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat" "'14310'";1;"Urheilu-, vapaa-aika- ja kulttuurikeskusten johtajat" "'14390'";1;"Muut palvelualojen johtajat" "'21110'";1;"Fyysikot ja astronomit" "'21120'";1;"Meteorologit" "'21130'";1;"Kemistit" "'21140'";1;"Geologit ja geofyysikot" "'21200'";1;"Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät" "'21310'";1;"Biologit, kasvi- ja eläintieteilijät ym. erityisasiantuntijat" "'21321'";1;"Maa- ja kalatalouden erityisasiantuntijat" "'21322'";1;"Metsätalouden erityisasiantuntijat" "'21330'";1;"Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantuntijat" "'21410'";1;"Teollisen valmistuksen ja tuotantotekniikan erityisasiantuntijat" "'21420'";1;"Maa- ja vesirakentamisen erityisasiantuntijat" "'21430'";1;"Ympäristötekniikan erityisasiantuntijat" "'21440'";1;"Konetekniikan erityisasiantuntijat" "'21450'";1;"Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijat" "'21460'";1;"Kaivosteollisuuden, metallurgian ym. erityisasiantuntijat" "'21490'";1;"Muut tekniikan erityisasiantuntijat" "'21510'";1;"Sähkötekniikan erityisasiantuntijat" "'21520'";1;"Elektroniikan erityisasiantuntijat" "'21531'";1;"Tietoliikenneteknologian tutkijat" "'21532'";1;"Tietotekniikka-alan tutkijat" "'21610'";1;"Talonrakennuksen arkkitehdit" "'21620'";1;"Maisema-arkkitehdit" "'21630'";1;"Tuote- ja vaatesuunnittelijat" "'21640'";1;"Yhdyskunta- ja liikennesuunnittelijat" "'21650'";1;"Kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat" "'21660'";1;"Graafiset ja multimediasuunnittelijat" "'22110'";1;"Yleislääkärit" "'22121'";1;"Ylilääkärit" "'22122'";1;"Erikoislääkärit" "'22211'";1;"Ylihoitajat" "'22212'";1;"Osastonhoitajat" "'22500'";1;"Eläinlääkärit" "'22610'";1;"Hammaslääkärit" "'22620'";1;"Proviisorit" "'22630'";1;"Ympäristöterveyden ja työsuojelun erityisasiantuntijat" "'22650'";1;"Ravitsemusalan erityisasiantuntijat" "'22660'";1;"Kuulontutkijat ja puheterapeutit" "'22690'";1;"Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon erityisasiantuntijat" "'23101'";1;"Professorit" "'23102'";1;"Lehtorit ja yliassistentit (yliopisto)" "'23103'";1;"Assistentit ja tuntiopettajat (yliopisto)" "'23104'";1;"Yliopettajat (AMK)" "'23105'";1;"Lehtorit (AMK)" "'23106'";1;"Tuntiopettajat ym. (AMK)" "'23200'";1;"Ammatillisen koulutuksen opettajat" "'23301'";1;"Matemaattisten aineiden opettajat" "'23302'";1;"Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat" "'23303'";1;"Taito- ja taideaineiden opettajat" "'23304'";1;"Muut peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat" "'23411'";1;"Luokanopettajat" "'23412'";1;"Aineenopettajat (peruskoulun alaluokat)" "'23420'";1;"Lastentarhanopettajat" "'23510'";1;"Opetusmenetelmien erityisasiantuntijat" "'23520'";1;"Erityisopettajat" "'23530'";1;"Muut kieltenopettajat" "'23540'";1;"Muut musiikin opettajat" "'23550'";1;"Muut taideaineiden opettajat" "'23560'";1;"Muut tietotekniikan opettajat ja kouluttajat" "'23591'";1;"Opinto-ohjaajat" "'23592'";1;"Muut opetuksen erityisasiantuntijat" "'24110'";1;"Laskentatoimen erityisasiantuntijat ja tilintarkastajat" "'24120'";1;"Rahoitus- ja sijoitusneuvojat" "'24130'";1;"Rahoitusanalyytikot" "'24210'";1;"Johtamisen ja organisaatioiden erityisasiantuntijat" "'24220'";1;"Hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijat" "'24230'";1;"Henkilöstöhallinnon erityisasiantuntijat ja urasuunnittelijat" "'24240'";1;"Henkilöstön kehittämisen erityisasiantuntijat ja kouluttajat" "'24310'";1;"Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat" "'24320'";1;"Tiedottajat" "'24330'";1;"Myynti-insinöörit ja lääke-esittelijät (pl. tieto- ja viestintätekniikka)" "'24340'";1;"Tieto- ja viestintätekniikan myynnin erityisasiantuntijat" "'25110'";1;"Sovellusarkkitehdit" "'25120'";1;"Sovellussuunnittelijat" "'25130'";1;"Web- ja multimediakehittäjät" "'25140'";1;"Sovellusohjelmoijat" "'25190'";1;"Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät" "'25210'";1;"Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat" "'25220'";1;"Tietojärjestelmien ylläpitäjät" "'25230'";1;"Tietoverkkojen erityisasiantuntijat" "'25290'";1;"Muut tietokanta- ja tietoverkkojen erityisasiantuntijat" "'26110'";1;"Asianajajat" "'26120'";1;"Tuomioistuinlakimiehet" "'26190'";1;"Muut lainopilliset erityisasiantuntijat" "'26211'";1;"Arkistonhoitajat" "'26212'";1;"Museoalan erityisasiantuntijat" "'26220'";1;"Kirjastonhoitajat, informaatikot ym." "'26310'";1;"Ekonomistit" "'26320'";1;"Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat" "'26330'";1;"Historioitsijat, politiikan tutkijat ja filosofit" "'26340'";1;"Psykologit" "'26351'";1;"Sosiaalityöntekijät ym." "'26352'";1;"Sosiaalialan suunnittelijat ym." "'26360'";1;"Papit ym. uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat" "'26410'";1;"Kirjailijat ym." "'26421'";1;"Toimituspäälliköt ja -sihteerit, ohjelmapäälliköt" "'26422'";1;"Lehtien yms. toimittajat" "'26423'";1;"Radio- ja tv-toimittajat" "'26430'";1;"Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät" "'26510'";1;"Kuvataiteilijat" "'26520'";1;"Muusikot, laulajat ja säveltäjät" "'26530'";1;"Tanssitaiteilijat ja koreografit" "'26540'";1;"Ohjaajat ja tuottajat" "'26550'";1;"Näyttelijät" "'26560'";1;"Juontajat, kuuluttajat ym." "'26590'";1;"Muut taiteilijat" "'31110'";1;"Luonnontieteen tekniset asiantuntijat" "'31121'";1;"Talonrakentamisen asiantuntijat" "'31122'";1;"Maa- ja vesirakentamisen asiantuntijat" "'31123'";1;"Kartoituksen ja maanmittauksen asiantuntijat" "'31130'";1;"Sähkötekniikan asiantuntijat" "'31140'";1;"Elektroniikan asiantuntijat" "'31150'";1;"Konetekniikan asiantuntijat" "'31160'";1;"Kemian prosessitekniikan asiantuntijat" "'31170'";1;"Kaivosteollisuuden ja metallurgian asiantuntijat" "'31180'";1;"Tekniset piirtäjät" "'31190'";1;"Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat" "'31210'";1;"Kaivostyönjohtajat" "'31220'";1;"Teollisuuden työnjohtajat" "'31230'";1;"Rakennusalan työnjohtajat" "'31310'";1;"Voimalaitosten prosessinhoitajat" "'31320'";1;"Jätteenpoltto- ja vedenpuhdistuslaitosten prosessinhoitajat" "'31330'";1;"Kemianteollisuuden prosessinhoitajat" "'31340'";1;"Öljy- ja maakaasujalostamon prosessinhoitajat" "'31350'";1;"Metallien jalostuksen prosessinhoitajat" "'31390'";1;"Muut prosessinvalvonnan asiantuntijat" "'31410'";1;"Laborantit ym." "'31420'";1;"Maa- ja kalatalousteknikot" "'31430'";1;"Metsätalousteknikot" "'31510'";1;"Laivojen konepäälliköt ja -mestarit" "'31521'";1;"Isojen alusten päälliköt ja perämiehet" "'31522'";1;"Pienten alusten päälliköt" "'31523'";1;"Satamaliikenteen ohjaajat ja satamakapteenit" "'31530'";1;"Lentokapteenit ja -perämiehet" "'31540'";1;"Lennonjohtajat" "'31550'";1;"Lennonvalvonnan tekniset asiantuntijat" "'32110'";1;"Lääketieteellisen kuvantamis- ja laitetekniikan asiantuntijat" "'32120'";1;"Bioanalyytikot (terveydenhuolto)" "'32130'";1;"Farmaseutit" "'32141'";1;"Hammasteknikot" "'32142'";1;"Apuvälineteknikot" "'32211'";1;"Sairaanhoitajat" "'32212'";1;"Terveydenhoitajat" "'32220'";1;"Kätilöt" "'32300'";1;"Luontais- ja vaihtoehtohoitajat" "'32400'";1;"Seminologit ym." "'32510'";1;"Suuhygienistit" "'32540'";1;"Optikot" "'32550'";1;"Fysioterapeutit ym." "'32570'";1;"Terveys- ja työsuojelutarkastajat" "'32580'";1;"Sairaankuljetuksen ensihoitajat" "'32591'";1;"Toimintaterapeutit" "'32592'";1;"Muut terapeutit" "'33110'";1;"Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat" "'33120'";1;"Luotto- ja laina-asiantuntijat" "'33130'";1;"Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat" "'33140'";1;"Tilastointi- ja matematiikka-asiantuntijat" "'33150'";1;"Arvioitsijat ja vahinkotarkastajat" "'33210'";1;"Vakuutusalan palvelumyyjät" "'33220'";1;"Myyntiedustajat" "'33230'";1;"Sisäänostajat" "'33240'";1;"Kaupanvälittäjät" "'33310'";1;"Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät" "'33320'";1;"Konferenssi- ja tapahtumajärjestäjät" "'33330'";1;"Työnvälittäjät" "'33341'";1;"Kiinteistönvälittäjät" "'33342'";1;"Isännöitsijät" "'33390'";1;"Muut liike-elämän asiantuntijat" "'33410'";1;"Toimistotyön esimiehet" "'33420'";1;"Asianajosihteerit" "'33430'";1;"Johdon sihteerit ja osastosihteerit" "'33440'";1;"Toimistosihteerit (terveydenhuolto)" "'33510'";1;"Tulli- ja rajavirkamiehet" "'33520'";1;"Verovalmistelijat ja -tarkastajat" "'33530'";1;"Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät" "'33540'";1;"Lupavirkamiehet" "'33550'";1;"Komisariot ja ylikonstaapelit" "'33590'";1;"Muut julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet" "'34111'";1;"Oikeudenkäyntiasiamiehet ja ulosottomiehet" "'34112'";1;"Asiamiehet, toimitsijat ym. järjestöalan asiantuntijat" "'34113'";1;"Kuluttajaneuvojat ym." "'34121'";1;"Sosiaalialan ohjaajat" "'34122'";1;"Nuorisotyön ohjaajat (ei srk.)" "'34123'";1;"Työn- ja askarteluohjaajat" "'34131'";1;"Diakonit ja diakonissat" "'34139'";1;"Muut seurakuntatyöntekijät" "'34210'";1;"Urheilijat" "'34220'";1;"Urheiluvalmentajat ja toimitsijat" "'34230'";1;"Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat" "'34310'";1;"Valokuvaajat" "'34320'";1;"Sisustussuunnittelijat ym." "'34330'";1;"Gallerioiden, museoiden ja kirjastojen tekniset työntekijät" "'34340'";1;"Keittiöpäälliköt" "'34351'";1;"Kuvaussihteerit ja muut näyttämötekniset asiantuntijat" "'34359'";1;"Muut taide- ja kulttuurialan tekniset asiantuntijat" "'35110'";1;"Käytön operaattorit" "'35120'";1;"Käytön tukihenkilöt" "'35130'";1;"Tietoverkkoteknikot" "'35140'";1;"Webmasterit ja -teknikot" "'35210'";1;"Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot" "'35220'";1;"Televiestinnän tekniset asiantuntijat" "'41100'";1;"Toimistoavustajat" "'41200'";1;"Yleissihteerit" "'41310'";1;"Tekstinkäsittelijät" "'41320'";1;"Tallentajat" "'42110'";1;"Pankki- ym. toimihenkilöt" "'42120'";1;"Vedonvälittäjät, bingo- ja kasinopelin hoitajat ym." "'42130'";1;"Panttilainaajat" "'42140'";1;"Maksujenperijät" "'42210'";1;"Matkatoimistovirkailijat" "'42220'";1;"Puhelinpalveluneuvojat" "'42230'";1;"Puhelinvaihteenhoitajat" "'42240'";1;"Hotellin vastaanottovirkailijat" "'42250'";1;"Informaatiopisteen asiakasneuvojat" "'42260'";1;"Vastaanoton ja neuvonnan hoitajat" "'42270'";1;"Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat" "'42291'";1;"Hälytyspäivystäjät" "'42299'";1;"Muut muualla luokittelemattomat asiakaspalvelutyöntekijät" "'43110'";1;"Taloushallinnon toimistotyöntekijät" "'43120'";1;"Tilasto-, rahoitus- ja vakuutusalan toimistotyöntekijät" "'43130'";1;"Palkanlaskijat" "'43210'";1;"Varastonhoitajat ym." "'43220'";1;"Tuotannon valmistelijat" "'43231'";1;"Raideliikenteen ohjaajat, ajojärjestelijät ym." "'43239'";1;"Muut kuljetuksen ja huolinnan toimistotyöntekijät" "'44110'";1;"Kirjastotyöntekijät" "'44121'";1;"Postinkantajat" "'44122'";1;"Toimistovahtimestarit" "'44130'";1;"Koodaajat, oikolukijat ym." "'44150'";1;"Arkistotyöntekijät" "'44160'";1;"Henkilöstöhallinnon avustavat toimistotyöntekijät" "'44190'";1;"Muut muualla luokittelemattomat toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät" "'51110'";1;"Lentoemännät, purserit ym." "'51120'";1;"Konduktöörit, lipuntarkastajat ym." "'51130'";1;"Matkaoppaat" "'51201'";1;"Kokit, keittäjät ja kylmäköt" "'51202'";1;"Ravintolaesimiehet ja vuoropäälliköt" "'51310'";1;"Tarjoilijat" "'51320'";1;"Baarimestarit" "'51410'";1;"Kampaajat ja parturit" "'51420'";1;"Kosmetologit ym." "'51510'";1;"Siivoustyön esimiehet toimistoissa, hotelleissa ja muissa laitoksissa" "'51520'";1;"Yksityiskotien taloudenhoitajat" "'51530'";1;"Kiinteistöhuollon työntekijät" "'51610'";1;"Astrologit, ennustajat ym." "'51631'";1;"Hautaustoimistonhoitajat ym." "'51632'";1;"Muut hautaustyöntekijät" "'51640'";1;"Eläintenhoitajat ja lemmikkieläinten trimmaajat" "'51650'";1;"Ajo-opettajat" "'51690'";1;"Muualla luokittelemattomat henkilökohtaisen palvelun työntekijät" "'52110'";1;"Kioski- ja torimyyjät" "'52120'";1;"Katumyyjät (elintarvikkeet)" "'52210'";1;"Kauppiaat (pienyrittäjät)" "'52220'";1;"Myymäläesimiehet" "'52230'";1;"Myyjät" "'52300'";1;"Kassanhoitajat ja lipunmyyjät" "'52410'";1;"Mallit" "'52420'";1;"Tuote-esittelijät" "'52430'";1;"Suoramyyjät" "'52440'";1;"Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät" "'52450'";1;"Huoltamotyöntekijät" "'52460'";1;"Kahvila- ja baarimyyjät" "'52490'";1;"Muut muualla luokittelemattomat myyntityöntekijät" "'53111'";1;"Päiväkotien ja muiden laitosten lastenhoitajat ym." "'53112'";1;"Perhepäivähoitajat" "'53113'";1;"Lastenkerhojen ohjaajat ym." "'53120'";1;"Koulunkäyntiavustajat" "'53211'";1;"Mielenterveyshoitajat" "'53212'";1;"Kehitysvammaisten hoitajat" "'53213'";1;"Sosiaalialan hoitajat" "'53219'";1;"Muut lähihoitajat" "'53221'";1;"Kotityöpalvelutyöntekijät" "'53222'";1;"Henkilökohtaiset avustajat, omaishoitajat ym." "'53291'";1;"Hammashoitajat" "'53292'";1;"Välinehuoltajat" "'53293'";1;"Apteekkien lääketyöntekijät" "'53294'";1;"Hierojat ja kuntohoitajat" "'54110'";1;"Palomiehet" "'54120'";1;"Poliisit" "'54130'";1;"Vanginvartijat" "'54140'";1;"Vartijat" "'54190'";1;"Muut suojelu- ja vartiointityöntekijät" "'61111'";1;"Peltoviljelijät" "'61112'";1;"Peltoviljelytyönjohtajat ja -työntekijät" "'61120'";1;"Hedelmäpuiden ja pensaiden yms. kasvattajat" "'61131'";1;"Puutarhurit ja kasvihuoneviljelijät" "'61132'";1;"Puutarha- ja kasvihuonetyönjohtajat ja - työntekijät" "'61140'";1;"Yhdistetyn maan- ja vihannesviljelyn tai puutarhanhoidon ym. harjoittajat" "'61211'";1;"Karjankasvattajat ym." "'61212'";1;"Karjanhoitajat ym." "'61213'";1;"Lemmikkieläinten kasvattajat" "'61214'";1;"Maatalouslomittajat" "'61220'";1;"Siipikarjankasvattajat" "'61230'";1;"Mehiläistenhoitajat ym." "'61291'";1;"Turkiseläinten ja porojen kasvattajat" "'61299'";1;"Muualla luokittelemattomat eläintenhoitajat" "'61300'";1;"Yhdistetyn maanviljelyn ja eläintenkasvatuksen harjoittajat" "'62100'";1;"Metsurit ja metsätyöntekijät" "'62211'";1;"Kalanviljely-yrittäjät" "'62212'";1;"Kalanviljelytyönjohtajat ja -työntekijät" "'62220'";1;"Kalastajat" "'62240'";1;"Riistanhoitajat ja metsästäjät" "'71110'";1;"Talonrakentajat" "'71120'";1;"Muurarit ym." "'71130'";1;"Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym." "'71140'";1;"Betonirakentajat ja raudoittajat" "'71150'";1;"Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät" "'71190'";1;"Muut rakennustyöntekijät" "'71210'";1;"Kattoasentajat ja -korjaajat" "'71220'";1;"Lattianpäällystystyöntekijät" "'71230'";1;"Rappaajat" "'71240'";1;"Eristäjät" "'71250'";1;"Lasinasentajat" "'71260'";1;"Putkiasentajat" "'71270'";1;"Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat" "'71310'";1;"Rakennusmaalarit ym." "'71320'";1;"Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat" "'71330'";1;"Rakennuspuhdistajat ja nuohoojat" "'72110'";1;"Muotin- ja keernantekijät" "'72120'";1;"Hitsaajat ja kaasuleikkaajat" "'72130'";1;"Ohutlevysepät" "'72140'";1;"Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät" "'72150'";1;"Kaapelin- ja köysienasentajat" "'72210'";1;"Sepät" "'72220'";1;"Työkaluntekijät ja lukkosepät" "'72230'";1;"Koneenasettajat ja koneistajat" "'72240'";1;"Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat" "'72310'";1;"Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat" "'72320'";1;"Lentokoneasentajat ja -korjaajat" "'72330'";1;"Maatalous- ja teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat" "'72340'";1;"Polkupyöränkorjaajat ym." "'73110'";1;"Kellosepät ja muut hienomekaanisten instrumenttien tekijät ja korjaajat" "'73120'";1;"Soittimien tekijät ja virittäjät" "'73130'";1;"Koru-, kulta- ja hopeasepät" "'73140'";1;"Saven- ja tiilenvalajat ja dreijaajat" "'73150'";1;"Lasinpuhaltajat, -leikkaajat, -hiojat ja -viimeistelijät" "'73160'";1;"Kaivertajat, etsaajat ja koristemaalarit" "'73170'";1;"Puu-, kori- yms. käsityötuotteiden tekijät" "'73180'";1;"Tekstiili-, nahka- yms. käsityötuotteiden tekijät" "'73190'";1;"Muut käsityöntekijät" "'73210'";1;"Painopinnanvalmistajat" "'73220'";1;"Painajat" "'73230'";1;"Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijät" "'74110'";1;"Rakennussähköasentajat" "'74120'";1;"Muut sähköasentajat" "'74130'";1;"Linja-asentajat ja -korjaajat" "'74211'";1;"Elektroniikka-asentajat ja -korjaajat" "'74212'";1;"Automaatioasentajat ja -korjaajat" "'74220'";1;"Tieto- ja viestintäteknologian asentajat ja korjaajat" "'75110'";1;"Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym." "'75120'";1;"Leipurit ja kondiittorit" "'75130'";1;"Meijeristit, juustomestarit ym." "'75140'";1;"Hedelmä- ja vihannestuotteiden valmistajat" "'75150'";1;"Ruokien ja juomien laaduntarkkailijat" "'75160'";1;"Tupakkatuotteiden valmistajat" "'75210'";1;"Raakapuun käsittelijät" "'75220'";1;"Huonekalupuusepät ym." "'75230'";1;"Konepuusepät" "'75310'";1;"Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit ja hatuntekijät" "'75320'";1;"Leikkaajat ja mallimestarit" "'75330'";1;"Koru- ja muut tekstiiliompelijat" "'75340'";1;"Verhoilijat" "'75350'";1;"Turkisten muokkaajat ja nahkurit" "'75360'";1;"Suutarit ym." "'75410'";1;"Vedenalaistyöntekijät" "'75420'";1;"Panostajat ja räjäyttäjät" "'75430'";1;"Luokittelijat ja laaduntarkkailijat (pl. ruoat ja juomat)" "'75440'";1;"Savupuhdistajat, tuholais- ja rikkakasvintorjujat" "'75490'";1;"Muut pääluokkaan 7 muualla luokittelemattomat työntekijät" "'81110'";1;"Kaivos- ja louhostyöntekijät" "'81120'";1;"Rikastustyöntekijät" "'81130'";1;"Iskuporaajat ja syväkairaajat" "'81140'";1;"Betonituote- ym. teollisuuden prosessityöntekijät" "'81210'";1;"Metalliteollisuuden prosessityöntekijät" "'81220'";1;"Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät" "'81310'";1;"Kemianteollisuuden prosessityöntekijät ym." "'81320'";1;"Valokuvatuotteiden valmistuksen prosessityöntekijät" "'81410'";1;"Kumituoteteollisuuden prosessityöntekijät" "'81420'";1;"Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät" "'81430'";1;"Paperituoteteollisuuden prosessityöntekijät" "'81510'";1;"Kuitujenkäsittely-, kehruu- ja puolauskoneiden hoitajat" "'81520'";1;"Kutoma- ja neulekoneiden hoitajat" "'81530'";1;"Teollisuusompelijat" "'81540'";1;"Valkaisu-, värjäys- ja puhdistuskoneiden hoitajat" "'81550'";1;"Turkisten ja nahkojen teolliset käsittelijät, värjääjät ym." "'81560'";1;"Jalkine- ja laukkuteollisuuden prosessityöntekijät" "'81570'";1;"Pesulatyöntekijät" "'81590'";1;"Muut tekstiili-, turkis- ja nahkatuoteteollisuuden prosessityöntekijät" "'81600'";1;"Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät" "'81710'";1;"Paperimassan sekä paperin ja kartongin valmistuksen prosessityöntekijät" "'81720'";1;"Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät" "'81810'";1;"Lasi- ja keramiikkateollisuuden uunienhoitajat" "'81821'";1;"Voima- ja jätteenkäsittelylaitosten laitosmiehet" "'81822'";1;"Muut laitosmiehet ym." "'81830'";1;"Pakkaus-, pullotus- ja etiketöintikoneiden hoitajat" "'81890'";1;"Muut muualla luokittelemattomat prosessityöntekijät" "'82110'";1;"Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat" "'82120'";1;"Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat" "'82190'";1;"Muut teollisuustuotteiden kokoonpanijat" "'83110'";1;"Veturinkuljettajat" "'83120'";1;"Jarru-, turvalaite- ja vaihdetyöntekijät" "'83210'";1;"Moottoripyörälähetit yms." "'83220'";1;"Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat" "'83310'";1;"Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat" "'83320'";1;"Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat" "'83410'";1;"Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat" "'83420'";1;"Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat" "'83430'";1;"Nosturinkuljettajat" "'83441'";1;"Ahtaajat" "'83442'";1;"Trukinkuljettajat ym." "'83500'";1;"Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät" "'91110'";1;"Kotiapulaiset ja -siivoojat" "'91121'";1;"Toimistosiivoojat ym." "'91122'";1;"Hotellisiivoojat" "'91123'";1;"Sairaala- ja laitosapulaiset" "'91124'";1;"Päiväkotiapulaiset" "'91129'";1;"Muut muualla luokittelemattomat siivoojat" "'91220'";1;"Ajoneuvojen pesijät" "'91230'";1;"Ikkunanpesijät" "'91290'";1;"Muut puhdistustyöntekijät" "'92110'";1;"Maanviljelyn avustavat työntekijät" "'92120'";1;"Karjankasvatuksen avustavat työntekijät" "'92130'";1;"Yhdistetyn maanviljelyn ja karjankasvatuksen avustavat työntekijät" "'92140'";1;"Avustavat puutarhatyöntekijät" "'92150'";1;"Metsätalouden avustavat työntekijät" "'92160'";1;"Kalatalouden ja vesiviljelyn avustavat työntekijät" "'93110'";1;"Kaivosten avustavat työntekijät" "'93120'";1;"Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät" "'93130'";1;"Rakennusalan avustavat työntekijät" "'93210'";1;"Käsinpakkaajat" "'93290'";1;"Muut valmistusalan avustavat työntekijät" "'93310'";1;"Käsivetoisten- ja poljinkulkuneuvojen kuljettajat" "'93320'";1;"Eläinvetoisten kulkuneuvojen kuljettajat" "'93330'";1;"Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym." "'93340'";1;"Hyllyjen täyttäjät" "'94110'";1;"Pikaruokatyöntekijät" "'94120'";1;"Avustavat keittiötyöntekijät" "'95100'";1;"Mainosten jakajat, kengänkiillottajat ym." "'95200'";1;"Katumyyjät (pl. elintarvikkeet)" "'96110'";1;"Jätteiden kerääjät" "'96120'";1;"Jätteiden lajittelijat" "'96130'";1;"Kadunlakaisijat ym." "'96210'";1;"Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat" "'96220'";1;"Satunnaistöiden tekijät" "'96230'";1;"Mittareiden lukijat ym." "'96240'";1;"Vedenhakijat ja polttopuun kerääjät" "'96290'";1;"Muut muualla luokittelemattomat työntekijät"