Eläkeikätavoite on saavutettavissa

 1. Ikääntyneiden työssäolo vahvassa kasvussa
 2. Ketkä jatkavat 60 ikävuoden jälkeen?
 3. Yli 60-vuotiaiden toimialarakenne poikkeaa nuoremmista
 4. Koulutustaso vaikuttaa työuran pituuteen
 5. Iäkkäillä vähän sairauspoissaoloja
 6. Millainen työ pitää työssä?
 7. Iäkkäiksi työssä pysyneet tyytyväisiä työn eri osatekijöihin
 8. Työaikajoustoja käytössä
 9. Iäkkäiden työ motivoi
 10. Myös työyhteisö vaikuttaa motivaatioon
 11. Työssä jatkamiseen voidaan vaikuttaa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Iäkkäiksi työssä pysyneet tyytyväisiä työn eri osatekijöihin

Kysymys työtyytyväisyydestä on tunnetusti ongelmallinen siksi, että vastausjakaumat ovat yleensä aina hyvin vinoja: lähes kaikki vastaajat ovat joko erittäin tai melko tyytyväisiä. Tästä syystä vain "erittäin tyytyväisten" ryhmiä verrataan usein keskenään jonkinlaisten erojen aikaansaamiseksi.

Omaan työhönsä erittäin tyytyväisten osuudet on esitetty ikäryhmittäin kuviossa 5. Työtyytyväisyys on selvästi sidoksissa ikään siten, että nuorimmat ja vanhimmat ikäryhmät ovat kaikkein tyytyväisimpiä. Naiset ovat yleensä tyytyväisempiä kuin miehet, joskin nuorimpien, alle 30-vuotiaiden joukossa tilanne on päinvastainen eli miehet ovat tyytyväisempiä kuin naiset.

Työolotutkimuksessa on kysytty tyytyväisyyttä myös työn eri osatekijöihin. Yli 60-vuotiaat ovat muita tyytyväisempiä erityisesti kehittymismahdollisuuksiinsa, ammattitaidon arvostamiseen, työn sisältöön ja esimiehen toimintaan. Yli 60-vuotiaat miehet eroavat muista miehistä erityisesti sen suhteen, miten tyytyväisiä he ovat ammattitaitonsa arvostukseen. (Kuvio 6.)

Kiinnostavaa on myös se, että yli 60-vuotiaat palkansaajat ovat kaikkein tyytyväisimpiä työpaikoilla käytyihin kehityskeskusteluihin. Tämä koskee yhtä lailla naisia ja miehiä.

Kuvio 5. Työhönsä erittäin tyytyväisten osuus iän mukaan. Prosenttia.

Lähde: Työolotutkimus 2008. Tilastokeskus

Kuvio 6. Ammattitaitonsa arvostamiseen erittäin tyytyväisten osuus iän mukaan. Prosenttia.

Lähde: Työolotutkimus 2008. Tilastokeskus

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 4.6.2012