Eläkeikätavoite on saavutettavissa

 1. Ikääntyneiden työssäolo vahvassa kasvussa
 2. Ketkä jatkavat 60 ikävuoden jälkeen?
 3. Yli 60-vuotiaiden toimialarakenne poikkeaa nuoremmista
 4. Koulutustaso vaikuttaa työuran pituuteen
 5. Iäkkäillä vähän sairauspoissaoloja
 6. Millainen työ pitää työssä?
 7. Iäkkäiksi työssä pysyneet tyytyväisiä työn eri osatekijöihin
 8. Työaikajoustoja käytössä
 9. Iäkkäiden työ motivoi
 10. Myös työyhteisö vaikuttaa motivaatioon
 11. Työssä jatkamiseen voidaan vaikuttaa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Millainen työ pitää työssä?

Eläkeikäkeskustelussa tulee toistuvasti eteen kysymys niistä tekijöistä, jotka saisivat työntekijät jatkamaan työelämässä mahdollisimman pitkään. Tätä on pyritty selvittämään muun muassa laajoilla haastattelututkimuksilla, kuten Tilastokeskuksen Työolotutkimuksella ja Työterveyslaitoksen Työ ja terveys -tutkimuksella.

Työn sisäiset motivaatiotekijät ovat kaikkein eniten yhteydessä siihen, kuinka todennäköisenä yli 45-vuotiaat pitivät työuransa jatkumista 63 ikävuoden jälkeen (Lehto & Sutela 2010). Tällaisia omaa työtä koskevia motivaatiotekijöitä ovat ennen muuta mahdollisuus kehittyä työssä ja jatkuva uusien asioiden oppiminen. Työyhteisötasolla motivaatiota lisääviä tekijöitä ovat mahdollisuus osallistua oman työn suunnitteluun, arvostuksen saaminen ja esimiehiltä saatu tuki.

Seuraavaksi selvitän työolotutkimuksen avulla, millaisiin työn piirteisiin yli 60-vuotiaana työssä jatkavan työskentely on yhteydessä. Erittelen tuloksia yleisen työtyytyväisyyden, arvostuksen saamisen, työaikoihin vaikuttamisen sekä oman työn ja työyhteisön aikaansaaman työhön motivoitumisen näkökulmasta.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 4.6.2012