Eläkeikätavoite on saavutettavissa

 1. Ikääntyneiden työssäolo vahvassa kasvussa
 2. Ketkä jatkavat 60 ikävuoden jälkeen?
 3. Yli 60-vuotiaiden toimialarakenne poikkeaa nuoremmista
 4. Koulutustaso vaikuttaa työuran pituuteen
 5. Iäkkäillä vähän sairauspoissaoloja
 6. Millainen työ pitää työssä?
 7. Iäkkäiksi työssä pysyneet tyytyväisiä työn eri osatekijöihin
 8. Työaikajoustoja käytössä
 9. Iäkkäiden työ motivoi
 10. Myös työyhteisö vaikuttaa motivaatioon
 11. Työssä jatkamiseen voidaan vaikuttaa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Koulutustaso vaikuttaa työuran pituuteen

Yli 60-vuotiaita työssä jatkajia voidaan kuvata myös sen mukaan, millainen työura heillä on takanaan. Tähän tarjoaa mahdollisuuden Tilastokeskuksen työolotutkimus, jossa on kysytty palkansaajilta heidän työssäolovuosiensa määrää. Työssäolovuodet on laskettu 15-vuotiaasta lähtien pitkät poissaolot vähentäen.

Työolotutkimuksen tulosten mukaan 60–64-vuotiailla palkansaajilla on takanaan keskimäärin 39,3 vuoden työrupeama, naisilla 37,6 vuotta ja miehillä 41,2 vuotta. Koska luvut kuvaavat haastatteluhetken tilannetta 60–64-vuotiailla, aivan lopullista työuran pituutta ne eivät kerro. (Taulukko 1.)

Taulukko 1. Kaikkien palkansaajien ja yli 60-vuotiaiden työkokemusvuodet. Vuotta.

  Kaikki palkansaajat 60–64-vuotiaat
Yhteensä 20,9 39,3
Perusaste 24,5 41,8
Keskiaste 20,0 39,7
Korkea-aste 20,6 37,4
Naiset 20,5 37,6
Perusaste 23,7 38,9
Keskiaste 20,0 37,7
Korkea-aste 20,1 36,8
Miehet 21,3 41,2
Perusaste 25,2 43,8
Keskiaste 20,0 42,4
Korkea-aste 21,3 38,1

Lähde: Työolotutkimus 2008. Tilastokeskus

60–64-vuotiaiden joukossa naisten ja miesten työssäoloajan ero on siis 3,6 vuotta. Koko palkansaajakunnassa tämä työssäolon kesto on naisilla 20,5 vuotta ja miehillä 21,3 vuotta eli ero on vain 0,8 vuotta.

Työelämään osallistumiseen vaikuttaa vastaajan koulutustaso: korkean asteen suorittaneet eivät ole ehtineet olla yhtä pitkään työelämässä kuin vähemmän aikaa opiskelleet. Senioreilla tämä näkyy siten, että perusasteen tutkinnon suorittaneilla palkansaajilla työkokemusta on 41,8, keskiasteen suorittaneilla 39,7 ja korkean asteen tutkinnon suorittaneilla 37,4 vuotta. Ikääntyneiden naisten ja miesten työkokemusten ero on pienin korkean asteen suorittaneilla: 1,2 vuotta miesten hyväksi. Keskiasteen tutkinnon suorittaneilla miehillä on keskimäärin 4,7 vuotta ja perusasteen suorittaneilla keskimäärin 4,9 vuotta pidempi työura takanaan kuin naisilla. Koulutustason noustessa naisten ja miesten työurien erot siis pienenevät.

Naisilla on Suomessa poikkeuksellisen pitkä työhistoria, koska työstä ei olla kauan poissa lasten hoidon vuoksi kuten monissa muissa Euroopan maissa on tapana. Erityisesti vanhimpien ikäluokkien naisten työkokemukset ovat muualla yleensä paljon lyhyempiä kuin Suomessa. Tämä vaikuttaa myös siihen, miten halukkaita suomalaisnaiset ovat jatkamaan työssä yli 60-vuotiaina, varsinkin jos he ovat tehneet ikänsä kokoaikatyötä ja hoitaneet myös kodin ja perheen.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 4.6.2012