Eläkeikätavoite on saavutettavissa

 1. Ikääntyneiden työssäolo vahvassa kasvussa
 2. Ketkä jatkavat 60 ikävuoden jälkeen?
 3. Yli 60-vuotiaiden toimialarakenne poikkeaa nuoremmista
 4. Koulutustaso vaikuttaa työuran pituuteen
 5. Iäkkäillä vähän sairauspoissaoloja
 6. Millainen työ pitää työssä?
 7. Iäkkäiksi työssä pysyneet tyytyväisiä työn eri osatekijöihin
 8. Työaikajoustoja käytössä
 9. Iäkkäiden työ motivoi
 10. Myös työyhteisö vaikuttaa motivaatioon
 11. Työssä jatkamiseen voidaan vaikuttaa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Myös työyhteisö vaikuttaa motivaatioon

Työyhteisöissä on monia tekijöitä, joilla voidaan parantaa ikääntyneiden työssä pysymistä. Työolotutkimuksen tulosten mukaan yli 60-vuotiaaksi työssä jatkaneet palkansaajat erottuvat nuoremmista palkansaajista muun muassa siinä, että heidän esimiehensä antavat enemmän palautetta työn onnistumisesta, kannustavat opiskelemaan sekä tukevat ja rohkaisevat enemmän. Esimiehet myös antavat kiitosta enemmän ja kohtelevat yleensä ikääntyviä tasapuolisesti.

Yli 60-vuotiaana työssä olevien työyhteisöjä luonnehtii se, että niissä käytetään eri-ikäisten kykyjä tasapuolisesti hyväksi, niissä vanhemmatkin kokevat olevansa mukana suunnittelemassa töitä ja saavansa esimiestukea aina tarvittaessa. Myös syrjintää ja kiusaamista esiintyy vähemmän niiden palkansaajien työpaikoilla, jotka ovat jatkaneet yli 60-vuotiaiksi.

Työolotutkimuksessa on selvitetty edelleen sitä, edistetäänkö työpaikalla ikääntyvien työssä pysymistä. Tässä kysymyksessä on mielenkiintoista se, että työssä pysymisen edistämistä ovat muita harvemmin havainneet 55–59-vuotiaat eli ne, jotka vasta lähestyvät työssä jatkamisen harkinta-aikaa. Tässä ikäryhmässä "ei lainkaan" vastanneiden osuus on 32 prosenttia, kun vastaava osuus 60–64-vuotiailla ja kaikilla palkansaajilla on vain 25 prosenttia. Erityisesti 55–59-vuotiaat naiset ovat sitä mieltä, että työpaikalla ei tapahdu ikääntyneiden työssä pysymisen edistämistä (34 %).

Näiden kahden ikäluokan ero voi johtua myös siitä, että yli 60-vuotiaissa on jo tiettyä valikoitumista: huonoimmassa asemassa olevat eivät ole jatkaneet uraansa yli 60 vuoden.

Ikääntyneillä ja muilla on jonkin verran eroa siinä, minkä tekijöiden he kertovat lisäävän työssä viihtymistään ja minkä tekijöiden vähentävän sitä. Ikääntyvät mainitsevat viihtymistä vähentävistä tekijöistä muita harvemmin tiedon puutteen, työn epävarmuuden ja hankalat asiakkaat. Senioriasema tuo ilmeisesti näissä asioissa varmuutta.

Usein sanotaan, että sosiaaliset suhteet ovat ikääntyneille niin tärkeitä, että he eivät siksi halua luopua työstään. Ikääntyneet kuitenkin mainitsevat "suhteet työtovereihin" työssä viihtymistä lisääväksi tekijäksi harvemmin kuin kaikki palkansaajat keskimäärin (59 % vs. 68 %).

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 4.6.2012