Palvelualojen toimialakatsaus I/2011

  1. Palvelualojen suhdannetilanne ja näkymät
  2. Palvelualat vahvassa kasvussa
  3. Palkkasumman kasvu kiihtyi alkuvuodesta
  4. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Palvelualat vahvassa kasvussa

Palvelualojen liikevaihdon kehitys on jatkanut vahvana vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. Palveluiden suurimman toimialaryhmän, kuljetuksen ja varastoinnin, lisäksi kasvu näyttää tarttuneen myös muille palvelualoille. Voimakkaimpaan kasvuun vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ylsi hallinto- ja tukipalvelutoiminta. Kovaa kasvu oli myös ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan aloilla. Maltillisinta liikevaihdon kehitys oli muussa palvelutoiminnassa sekä informaation ja viestinnän toimialalla.

Kuvio 2. Palvelualojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksolla I/2011 ja I/2010, % (TOL 2008)

Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto kasvoi tuoreimmalla vuosineljänneksellä reilut 11 prosenttia. Toimialan sisällä kehitys oli voimakkainta varastoinnissa ja liikennettä palvelevassa toiminnassa. Niin ikään maa- ja rautatieliikenteessä sekä vesiliikenteessä liikevaihdon kasvu oli vahvaa. Tutkittaessa tarkemmin kuljetuksen ja varastoinnin toimialan kehitystä voidaan havaita, että kasvaneiden yritysten osuus kaikista toimialan yrityksistä on noussut selvästi yli 60 prosenttiin kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Voimakkaasti kasvaneiden (yli 15 %) yritysten osuus kaikista alan yrityksistä on puolestaan noussut yli 40 % vuoden ensimmäisten kuukausien aikana. Kokoluokittain tarkasteltuna suurten, vähintään 50 henkeä työllistävien, yritysten vaikutus alan kasvuun oli merkittävin. Myös pienten ja keskisuurten yritysten vaikutus alan kehityksessä on viime vuodesta lähtien ollut positiivinen.

Kuljetuksen ja varastoinnin tuottajahintojen kasvu kiihtyi vuoden 2011 alussa. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä hinnat kohosivat miltei 4 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Edeltävään neljännekseen nähden hinnat nousivat reilut 2 prosenttia. Voimakkainta hintojen nousu oli vesiliikenteessä, varastoinnin ja liikennettä palvelevan toiminnan hintojen nousun ollessa selvästi maltillisempaa. Ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat toukokuussa lähes 6 prosenttia vuotta aiemmasta. Kokonaiskustannusten nousuun vaikutti erityisesti polttoaineiden hintojen kohoaminen. Kuorma-autoilla kotimaan liikenteessä kuljetetun tavaran määrä laski 12 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Lasku johtui maa-aineskuljetusten vähenemisestä, sillä muiden tavarakuljetusten määrä kasvoi selvästi vuoden takaisesta.

Palvelualojen toiseksi suurimman toimialan, informaation ja viestinnän, kehitys jatkui tasaisena kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa. Alan liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta lähes 5 prosenttia. Myönteisintä alan sisällä kehitys oli ohjelmistopalveluissa, jossa liikevaihto kohosi reilut 8 prosenttia. Myös mm. tietopalvelutoiminnassa, radio- ja televisiotoiminnassa sekä televiestinnässä liikevaihto oli kasvussa. Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotannon sekä kustannustoiminnan kehitys heikentyi edellisestä vuosineljänneksestä.

Informaation ja viestinnän yrityksistä yhä suurempi joukko on päässyt mukaan toimialan kasvuun kuluvana vuonna. Voimakkaasti kasvaneilla (yli 15 %) yrityksillä oli suurin vaikutus toimialan kehitykseen vuoden alussa. Niin ikään keskeisimmin alan kasvuun vaikuttivat pienet, alle 10 henkilöä työllistät, yritykset. Informaation ja viestinnän tuottajahintojen lasku jatkui edelleen tammi-maaliskuussa. Voimakkaimmin hinnat laskivat televiestinnässä, lähes 6 prosenttia. Laskua hillitsi ohjelmistopalveluiden kallistuminen vastaavaan aikaan.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan liikevaihdon kasvu voimistui entisestään alkuvuonna. Kovaan kasvuvauhtiin viime vuoden lopulla pyrähtäneen toimialan liikevaihto kohosi lähes 12 prosenttia kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Etenkin erikoistuneissa liike-elämän palveluissa kasvu oli vahvaa. Tässä toimialaluokassa on mm. taideteollista muotoilua ja suunnittelua, valokuvaustoimintaa sekä käännöspalveluita. Myös lakiasiain- ja laskentatoimessa sekä arkkitehti- ja insinööripalveluissa liikevaihto kehittyi suotuisasti. Heikoimmin kehittyi tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen toimiala, jonka kasvu jäi pariin prosenttiin.

Yli puolet ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. Voimakkaasti kasvaneiden yritysten vaikutus toimialan kehitykseen oli merkittävin. Kokoluokittain tarkasteltuna valtaosa toimialan kasvusta syntyi pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, vaikka suurtenkin yritysten kehitys oli tuoreimmalla vuosineljänneksellä positiivinen. Alan tuottajahinnat nousivat hieman vuoden alussa. Voimakkaimmin hinnat kohosivat lakiasian- ja laskentatoimen palveluissa. Mainostoiminnan sekä arkkitehti- ja insinööripalveluiden hinnat nousivat myös vuoden vaihteen jälkeen.

Hallinto- ja tukipalveluiden liikevaihdon kasvu jatkui vahvana vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden takaisesta alan liikevaihto kohosi lähes 14 prosenttia, ollen palvelualoista nopeimmin kasvava pääluokka. Alatoimialoista voimakkainta liikevaihdon kehitys oli työllistämistoiminnassa, mutta myös vuokraus- ja leasing -toiminnassa, matkatoimistossa sekä liike-elämän palveluissa kehitys oli hyvää. Hallinto- ja tukipalveluiden yrityksistä yli puolet kasvatti liikevaihtoaan tuoreimmalla kolmen kuukauden jaksolla. Etenkin pienten yritysten vaikutus toimialan kehitykseen näkyi positiivisena vuoden vaihteen jälkeen. Alan tuottajahintojen nousu jyrkkeni selvästi vuoden alusta. Hinnat nousivat niin turvallisuusalalla, kiinteistönhoidossa kuin vuokraus- ja leasingtoiminnassa. Työllistämistoiminnan hintojen nousu tasaantui.

Kuvio 3. Liikevaihdon kehitys palvelualojen suurimmilla toimialoilla

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 23.6.2011