Palvelualojen toimialakatsaus III/2010

  1. Palvelualojen suhdannetilanne ja näkymät
  2. Kuljetus- ja informaatioalat palvelualojen vetureina
  3. Työllisyyden ja palkkojen näkymät kohentuivat syksyllä
  4. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kuljetus- ja informaatioalat palvelualojen vetureina

Palvelualojen kääntyminen kasvuun vuoden 2010 toisella neljänneksellä, johtui pitkälti kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihdon virkoamisesta. Palvelualojen suurimman toimialan liikevaihdon kasvu vuoden kolmannella neljänneksellä oli 12 prosentin luokkaa. Alatoimialoista etenkin varastoinnin ja liikennettä palvelevan toiminnan viimeaikainen kehitys on ollut vahvaa. Heinä-syyskuun välisenä aikana alan liikevaihto kasvoi miltei 17 prosenttia vuoden takaisesta. Maa- ja rautatieliikenteen liikevaihto lisääntyi vastaavaan aikaan noin 8 prosenttia, kun taas vesiliikenteen yritysten liikevaihto pysytteli 5 prosentin kasvussa. Tarkasteltaessa kuljetuksen ja varastoinnin toimialaa tarkemmin voidaan havaita, että noin 60 prosenttia alan yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan viimeisimmällä vuosineljänneksellä. Lähes 40 prosentilla toimialan yrityksistä liikevaihto nousi yli 15 prosenttia edellisen vuoden vertailuajankohdasta. Voimakkaimmin alan kasvuun vaikuttivat suuret, vähintään 50 henkilöä työllistävät, yritykset, mutta myös pienempien työllistäjien kasvuvaikutus alan kehitykseen oli positiivinen.

Kuljetuksen ja varastoinnin tuottajahinnat nousivat vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä 1,6 prosenttia vuodentakaisesta. Edelliseen neljännekseen nähden hinnat kuitenkin laskivat 0,5 prosenttia. Tämä johtui pitkälti elokuussa toteutetusta postin yleispalveluhintojen laskusta. Vesiliikenteen hinnat nousivat voimakkaimmin (+8 %), varastoinnin ja liikennettä palvelevan toiminnan hintojen nousun jäädessä vajaaseen prosenttiin. Ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat marraskuussa runsaat 3 prosenttia vuotta aiemmasta. Kustannusten nousuun vaikuttivat etenkin polttoaineiden hintojen ja palkkakustannusten kohoaminen. Kustannusten nousua hillitsivät puolestaan välillisten palkkojen aleneminen. Kuorma-autoliikenteessä kuljetettu tavaramäärä lisääntyi kotimaassa 9 prosenttia vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä. Vuoden alusta kuljetetun tavaran määrä on lisääntynyt 15 prosenttia.

Palvelualojen toiseksi suurimman toimialan, informaation ja viestinnän liikevaihto oli tuoreimmalla tarkastelujaksolla yli 4 prosenttia vuodentakaista vertailuajankohtaa suurempi. Alan liikevaihto kääntyi kasvuun viime vuoden toisella neljänneksellä, jolloin lisäystä vuodentakaiseen kertyi noin 3 prosenttia. Myönteisintä kehitys oli tietopalvelutoiminnassa, jossa liikevaihto kasvoi 9 prosenttia vuoden kolmannella neljänneksellä. Vielä edellisellä vuosineljänneksellä alan liikevaihto laski reilun prosentin. Myös ohjelmistopalveluissa, radio- ja televisiotoiminnassa sekä kustannustoiminnassa kehitys oli suotuisaa. Televiestinnässä pitkään jatkunut alamäki taittui ja toimialan liikevaihto voimistui noin prosentin vuodentakaisesta. Lähes puolet informaation ja viestinnän toimialojen yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan heinä-syyskuussa. Alan yrityksistä 40 %:lla liikevaihdon kasvu ylsi yli 15 prosentin vuotuiseen kasvuun. Kasvu yrityksen kokoluokan mukaan jakautui melko tasaisesti kaikille yrityksille, suurten vähintään 50 henkeä työllistävien yritysten kasvuvaikutuksen ollessa kuitenkin merkittävin. Informaation ja viestinnän tuottajahinnat olivat edelleen runsaan prosentin laskussa viime vuoden kolmannella neljänneksellä. Tähän vaikutti etenkin televiestinnän voimakas hintojen lasku. Hintojen laskua puolestaan hillitsi ohjelmistopalveluiden ja tietopalvelutoiminnan hintojen nousu.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan liikevaihdon kasvu jatkui vakaana viime vuoden kolmannella neljänneksellä. Toiselta vuosineljännekseltä alkanut kasvu voimistui 5 prosenttiin heinä-syyskuussa. Alatoimialoista voimakkainta kasvu oli erikoistuneissa liike-elämän palveluissa, missä liikevaihto kasvoi runsaat 9 prosenttia. Tähän luokkaan kuuluu mm. taideteollista muotoilua ja suunnittelua, valokuvaustoimintaa sekä käännöspalveluita. Myös lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut sekä liikkeenjohdon konsultoinnin sekä mainostoiminnan ja markkinointitutkimuksen yritykset kasvattivat selvästi liikevaihtoaan. Heikointa kehitys oli arkkitehti- ja insinööripalveluissa, jossa liikevaihto kasvoi reilun prosentin vuoden takaisesta. Pitkään laskussa ollut tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen toimiala kääntyi kasvuun kolmannella vuosineljänneksellä, liikevaihdon kohotessa noin 4 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Valtaosa ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla liikevaihtoaan lisänneistä yrityksistä ylsi yli 15 prosentin kasvulukemiin. Suurin osa kasvusta tuli pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä, jotka työllistävät alle 50 henkilöä. Myös suurten yritysten liikevaihto kehittyi tuoreimmalla neljänneksellä positiivisesti. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan hinnat nousivat viimeisimmällä tarkastelujaksolla reilun prosentin vuoden takaisesta. Voimakkainta hintojen nousu oli teknisessä testauksessa ja analysoinnissa, 4 prosenttia. Myös lakiasian- ja laskentatoimen palvelut kallistuivat muita toimialoja enemmän. Mainostoiminnan ja markkinatutkimuksen hinnat pysyivät lähes vuoden takaisella tasollaan.

Palvelualojen alatoimialoista parhaaseen kasvuun ylsi vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä työllistämistoiminta, jonka liikevaihto kasvoi vuoden takaiseen nähden runsaat 21 prosenttia. Vaikka alan liikevaihto supistuikin voimakkaasti toissa vuonna, kääntyi se muiden toimialojen tapaan kasvuun viime vuoden alkupuolella. Vuoden kolmannen neljänneksen kovaan kasvuun vaikutti se, että lähes 60 prosentilla alan yrityksistä liikevaihto nousi ja puolella yrityksistä liikevaihdon kasvu ylsi yli 15 prosenttiin. Toimialan liikevaihdon kasvuun vaikuttivat eniten suurimmat, vähintään 50 henkeä työllistävät, yritykset. Pienten, alle 10 henkeä työllistävien, yritysten vaikutus alan kehitykseen oli varsin vähäistä, vaikka ne muodostavat valtaosan alan yritysjoukosta. Henkilöstöpalveluyritysten liiton mukaan työvoiman vuokraus ja henkilöstön hankintapalvelut työllistivät toissa vuonna noin 80.000 työntekijää ja alan liikevaihto ylsi noin 760 miljoonaan euroon. Työllistämistoiminnan tuottajahinnat jatkoivat taantumasta huolimatta kasvuaan. Vuonna 2009 alan hinnat kasvoivat keskimäärin 2,7 prosenttia, kun vuoden 2010 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana hinnat ovat kohonneet hieman yli 3 prosenttia.

Kuvio 2. Palvelualojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksolla 07-09/2010 ja 07-09/2009, % (TOL 2008)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 13.1.2011