Palvelualojen toimialakatsaus III/2010

Koko dokumentti sivutettuna


Kirjoittaja: Aki Niskanen (09)1734 2657
Sähköposti:
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Palvelualojen suhdannetilanne ja näkymät

Palvelualojen näkymät kohentuivat edelleen tuoreimpien suhdanneindikaattoreiden valossa vuoden 2010 kolmannen neljänneksen aikana. Taloustilanteen parantuminen näkyy sekä yritysten tuotantokyvyn kohentumisena, työllisyystilanteen parantumisena että suhdanneodotusten voimistumisena. Huomioitavaa kehitystä tarkasteltaessa kuitenkin on, että vuoden takaiset tilastoidut vertailuajankohdat ovat osalla palvelualoista varsin alhaisella tasolla talouden taantuman johdosta. Erityisesti tämä näkyy suhdanneherkillä aloilla, kuten kuljetuksessa ja varastoinnissa, jossa koettiin voimakas lasku toissa vuoden aikana.

Kaikkien palvelualojen liikevaihto kasvoi vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä 7,3 prosenttia vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihdon kehitys on kääntynyt varsin nopeasti positiiviseksi, sillä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä palvelualojen yhteenlaskettu liikevaihto supistui vielä vuoden takaiseen nähden. Käänne tapahtui vuoden 2010 keväällä, toisen vuosineljänneksen kasvaessa jo 5,8 prosenttia. Palvelualojen suurimman ryhmän - kuljetuksen ja varastoinnin - liikevaihdon kehitys on ohjannut osaltaan koko palvelualojen suhdannekuvaa. Vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen aikana toimialaryhmän liikevaihto kasvoi 12 prosenttia vuotta aiemmasta. Myös palvelualojen toiseksi suurimman ryhmän, informaation ja viestinnän kehitys on ollut samansuuntaista, joskin koko palvelualaa maltillisempaa.

Palvelualojen työllisyystilanne kohentui syksyn aikana. Työllisten määrä kääntyi kasvuun viime vuoden alkupuolella ja etenkin kolmannella vuosineljänneksellä näyttää palvelualojen työllisyydessä tapahtuneet käänne parempaan. Palkansaajien ansiokehitys on pysynyt vakaana, hieman pitkänajan keskiarvoa alempana.

Palvelualojen palkkasumman kasvu voimistui vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä 3,1 prosenttiin. Palkkasumma on kehittynyt samansuuntaisesti palvelualoilla toimivien yritysten liikevaihdon kanssa. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä palkkasumma laski, mutta kääntyi 1,7 prosentin kasvuun toisen vuosineljänneksen aikana. Heinä-syyskuussa palkkasumma kasvoi samaa tahtia koko talouden palkkasumman kanssa. Palvelualoja nopeammin palkkasumma kasvoi yksityisissä koulutuspalveluissa, rakentamisessa, yksityisissä terveyspalveluissa sekä julkisella sektorilla. Palvelualoilla kasvu oli voimakkainta hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa (+8,3 %) sekä kiinteistöalalla, 5,5 prosenttia.

Tilastokeskuksen julkaiseman kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien luottamus talouteen heikkeni vuoden 2010 joulukuussa. Luottamus talouteen ylsi kuitenkin samalle tasolle barometrin pitkän ajan keskiarvon kanssa. Kuluttajien näkemykset Suomen taloudesta ja työllisyydestä heikkenivät syksyn lukemista. Vajaa kolmannes kuluttajista uskoi enää joulukuussa Suomen taloustilanteen paranevan seuraavan vuoden aikana ja 26 prosenttia työllisyystilanteen kohenevan. Sitä vastoin kuluttajien arviot omasta taloudestaan säilyivät joulukuussa lähes ennallaan ja valtaosa katsoi säästämismahdollisuuksiensa pysyvän hyvinä.

Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattorin mukaan palveluyritysten luottamus oli joulukuussa korkealla, hieman pitkän ajan keskiarvo ylempänä. Myynti on kehittynyt syksyn sekä alkutalven aikana positiivisesti ja myynnin kasvun odotetaan jatkuvan myös vuoden 2011 alussa. Yleisen suhdannetilanteen katsotaan myös kohentuneen oleellisesti. Pk-yrityksistä tehdyn suhdannebarometrin mukaan erityisesti keskisuurten yritysten suhdannetilanne on jo palautunut normaaliksi ja myynti on selvässä kasvussa. Sen sijaan pienillä yrityksillä suhdannetilanne on vielä tavanomaista heikompi. Barometrin mukaan pk-yritysten kannattavuus on kääntynyt parempaan ja henkilöstöä on pystytty lisäämään. Suhdanteiden odotetaan edelleen paranevan lähikuukausina ja etenkin keskisuurissa yrityksissä myyntiodotukset ovat hyvät.

Eurostatin luottamusindikaattorin mukaan palvelualojen suhdannenäkymät EU:n tasolla pysyivät vakaana vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä. Luottamusta kuvaava saldoluku oli vain hieman vuoden toista neljännestä heikompi. Suomessa palvelualojen luottamus puolestaan koheni merkittävästi ja oli yhä selvemmin Euroalueen keskimääräistä tasoa korkeampi. Luottamus kysynnän kehitykseen pysyi vahvavana ja myös työllisyyden odotetaan lähikuukausina paranevan. Palvelualan tuottajahintojen oletetaan niin ikään kohoavan seuraavien kuukausien aikana. Kotimaisten palvelualan yritysten luottamus on palautunut jo lähes muutaman vuoden takaiselle tasolleen.

Kuvio 1. Palvelualojen luottamus

Sivun alkuun

Kuljetus- ja informaatioalat palvelualojen vetureina

Palvelualojen kääntyminen kasvuun vuoden 2010 toisella neljänneksellä, johtui pitkälti kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihdon virkoamisesta. Palvelualojen suurimman toimialan liikevaihdon kasvu vuoden kolmannella neljänneksellä oli 12 prosentin luokkaa. Alatoimialoista etenkin varastoinnin ja liikennettä palvelevan toiminnan viimeaikainen kehitys on ollut vahvaa. Heinä-syyskuun välisenä aikana alan liikevaihto kasvoi miltei 17 prosenttia vuoden takaisesta. Maa- ja rautatieliikenteen liikevaihto lisääntyi vastaavaan aikaan noin 8 prosenttia, kun taas vesiliikenteen yritysten liikevaihto pysytteli 5 prosentin kasvussa. Tarkasteltaessa kuljetuksen ja varastoinnin toimialaa tarkemmin voidaan havaita, että noin 60 prosenttia alan yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan viimeisimmällä vuosineljänneksellä. Lähes 40 prosentilla toimialan yrityksistä liikevaihto nousi yli 15 prosenttia edellisen vuoden vertailuajankohdasta. Voimakkaimmin alan kasvuun vaikuttivat suuret, vähintään 50 henkilöä työllistävät, yritykset, mutta myös pienempien työllistäjien kasvuvaikutus alan kehitykseen oli positiivinen.

Kuljetuksen ja varastoinnin tuottajahinnat nousivat vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä 1,6 prosenttia vuodentakaisesta. Edelliseen neljännekseen nähden hinnat kuitenkin laskivat 0,5 prosenttia. Tämä johtui pitkälti elokuussa toteutetusta postin yleispalveluhintojen laskusta. Vesiliikenteen hinnat nousivat voimakkaimmin (+8 %), varastoinnin ja liikennettä palvelevan toiminnan hintojen nousun jäädessä vajaaseen prosenttiin. Ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat marraskuussa runsaat 3 prosenttia vuotta aiemmasta. Kustannusten nousuun vaikuttivat etenkin polttoaineiden hintojen ja palkkakustannusten kohoaminen. Kustannusten nousua hillitsivät puolestaan välillisten palkkojen aleneminen. Kuorma-autoliikenteessä kuljetettu tavaramäärä lisääntyi kotimaassa 9 prosenttia vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä. Vuoden alusta kuljetetun tavaran määrä on lisääntynyt 15 prosenttia.

Palvelualojen toiseksi suurimman toimialan, informaation ja viestinnän liikevaihto oli tuoreimmalla tarkastelujaksolla yli 4 prosenttia vuodentakaista vertailuajankohtaa suurempi. Alan liikevaihto kääntyi kasvuun viime vuoden toisella neljänneksellä, jolloin lisäystä vuodentakaiseen kertyi noin 3 prosenttia. Myönteisintä kehitys oli tietopalvelutoiminnassa, jossa liikevaihto kasvoi 9 prosenttia vuoden kolmannella neljänneksellä. Vielä edellisellä vuosineljänneksellä alan liikevaihto laski reilun prosentin. Myös ohjelmistopalveluissa, radio- ja televisiotoiminnassa sekä kustannustoiminnassa kehitys oli suotuisaa. Televiestinnässä pitkään jatkunut alamäki taittui ja toimialan liikevaihto voimistui noin prosentin vuodentakaisesta. Lähes puolet informaation ja viestinnän toimialojen yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan heinä-syyskuussa. Alan yrityksistä 40 %:lla liikevaihdon kasvu ylsi yli 15 prosentin vuotuiseen kasvuun. Kasvu yrityksen kokoluokan mukaan jakautui melko tasaisesti kaikille yrityksille, suurten vähintään 50 henkeä työllistävien yritysten kasvuvaikutuksen ollessa kuitenkin merkittävin. Informaation ja viestinnän tuottajahinnat olivat edelleen runsaan prosentin laskussa viime vuoden kolmannella neljänneksellä. Tähän vaikutti etenkin televiestinnän voimakas hintojen lasku. Hintojen laskua puolestaan hillitsi ohjelmistopalveluiden ja tietopalvelutoiminnan hintojen nousu.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan liikevaihdon kasvu jatkui vakaana viime vuoden kolmannella neljänneksellä. Toiselta vuosineljännekseltä alkanut kasvu voimistui 5 prosenttiin heinä-syyskuussa. Alatoimialoista voimakkainta kasvu oli erikoistuneissa liike-elämän palveluissa, missä liikevaihto kasvoi runsaat 9 prosenttia. Tähän luokkaan kuuluu mm. taideteollista muotoilua ja suunnittelua, valokuvaustoimintaa sekä käännöspalveluita. Myös lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut sekä liikkeenjohdon konsultoinnin sekä mainostoiminnan ja markkinointitutkimuksen yritykset kasvattivat selvästi liikevaihtoaan. Heikointa kehitys oli arkkitehti- ja insinööripalveluissa, jossa liikevaihto kasvoi reilun prosentin vuoden takaisesta. Pitkään laskussa ollut tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen toimiala kääntyi kasvuun kolmannella vuosineljänneksellä, liikevaihdon kohotessa noin 4 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Valtaosa ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla liikevaihtoaan lisänneistä yrityksistä ylsi yli 15 prosentin kasvulukemiin. Suurin osa kasvusta tuli pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä, jotka työllistävät alle 50 henkilöä. Myös suurten yritysten liikevaihto kehittyi tuoreimmalla neljänneksellä positiivisesti. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan hinnat nousivat viimeisimmällä tarkastelujaksolla reilun prosentin vuoden takaisesta. Voimakkainta hintojen nousu oli teknisessä testauksessa ja analysoinnissa, 4 prosenttia. Myös lakiasian- ja laskentatoimen palvelut kallistuivat muita toimialoja enemmän. Mainostoiminnan ja markkinatutkimuksen hinnat pysyivät lähes vuoden takaisella tasollaan.

Palvelualojen alatoimialoista parhaaseen kasvuun ylsi vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä työllistämistoiminta, jonka liikevaihto kasvoi vuoden takaiseen nähden runsaat 21 prosenttia. Vaikka alan liikevaihto supistuikin voimakkaasti toissa vuonna, kääntyi se muiden toimialojen tapaan kasvuun viime vuoden alkupuolella. Vuoden kolmannen neljänneksen kovaan kasvuun vaikutti se, että lähes 60 prosentilla alan yrityksistä liikevaihto nousi ja puolella yrityksistä liikevaihdon kasvu ylsi yli 15 prosenttiin. Toimialan liikevaihdon kasvuun vaikuttivat eniten suurimmat, vähintään 50 henkeä työllistävät, yritykset. Pienten, alle 10 henkeä työllistävien, yritysten vaikutus alan kehitykseen oli varsin vähäistä, vaikka ne muodostavat valtaosan alan yritysjoukosta. Henkilöstöpalveluyritysten liiton mukaan työvoiman vuokraus ja henkilöstön hankintapalvelut työllistivät toissa vuonna noin 80.000 työntekijää ja alan liikevaihto ylsi noin 760 miljoonaan euroon. Työllistämistoiminnan tuottajahinnat jatkoivat taantumasta huolimatta kasvuaan. Vuonna 2009 alan hinnat kasvoivat keskimäärin 2,7 prosenttia, kun vuoden 2010 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana hinnat ovat kohonneet hieman yli 3 prosenttia.

Kuvio 2. Palvelualojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksolla 07-09/2010 ja 07-09/2009, % (TOL 2008)

Sivun alkuun

Työllisyyden ja palkkojen näkymät kohentuivat syksyllä

Palvelualojen yhteenlaskettu palkkasumma kasvoi vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä noin 3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Voimakkainta kasvu oli hallinto- ja tukipalveluissa, jossa palkkasumman lisäys vuoden takaiseen oli runsaat 8 prosenttia. Heikointa palkkasumman kehitys oli kuljetuksessa ja varastoinnissa. Työllisten määrä kasvoi palvelualoilla hieman yli 2 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä, kun edeltäneellä neljänneksellä kasvu jäi vajaaseen prosenttiin. Parhainta työllisyyden kehitys oli ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa, jossa työllisten määrä vuoden takaisesta lisääntyi noin 4 prosenttia. Heikointa kehitys oli majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, jossa palkansaajien määrä väheni runsaat 3 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä. Palkansaajien ansiot pysyivät vakaana viime vuoden syksyllä, ansioiden noustessa 3 prosentin luokkaa heinä-syyskuussa.

Kuljetuksen ja varastoinnin yritysten maksamapalkkasumma kasvoi tuoreimmalla tarkastelujaksolla reilun prosentin. Voimakkainta palkkasumman kasvu oli maa- ja rautatieliikenteessä, jossa alan yritysten maksamat palkat kohosivat yli 6 prosenttia. Varastoinnissa ja liikennettä palvelevassa toiminnassa palkkasumman kasvu jäi vajaaseen 2 prosenttiin, vesiliikenteessä maksettujen palkkojen laskiessa prosentin verran. Kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla oli työllisiä heinä-syyskuussa noin 3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös ansiotason nousu alalla oli 3 prosentin luokkaa kolmannella vuosineljänneksellä.

Informaation ja viestinnän palkkasumma kääntyi vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä noin 2 prosentin kasvuun. Eniten, runsaat 4 prosenttia, kasvoi elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotannon palkkasumma. Myös ohjelmisto, konsultointi ja siihen liittyvän toiminnan palkkasumma oli selvässä kasvussa. Televiestinnän ja tietopalvelutoiminnan palkkasummat olivat kumpikin sitä vastoin vajaan prosentin laskussa. Työllisten määrä kohosi 3 prosenttia informaation ja viestinnän toimialalla ja palkansaajien ansiot olivat reilussa 4 prosentin kasvussa.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan palkkasumma kohosi lähes 3 prosenttia vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä. Alatoimialoista vahvinta palkkasumman kasvu oli lakiasiain ja laskentatoimen palveluissa, jotka kasvoivat noin 5 prosenttia. Arkkitehti- ja insinööripalveluissa sekä teknisessä testauksessa ja analysoinnissa palkkasumma kääntyi ensimmäistä kertaa taantuman jälkeen kasvuun. Sen sijaan mainostoiminnassa ja markkinointitutkimuksessa palkkasumma oli hienoisessa laskussa vuoden kolmannella neljänneksellä. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan työllisyystilanne parani edellisen neljänneksen tapaan. Työllisten määrä oli noin 4 prosentin kasvussa. Toimialaluokan palkansaajien ansiot kohosivat tarkastellulla vuosineljänneksellä runsaat 2 prosenttia.

Hallinto- ja tukipalveluiden palkkasumman kasvu kiihtyi yli 8 prosenttiin vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä. Edeltäneellä vuosineljänneksellä alan palkkasumman kasvoi vajaat 5 prosenttia. Vahvinta kehitys oli työllistämistoiminnassa, jossa palkkasumma kohosi runsaat 19 prosenttia vuoden takaisesta. Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien maksama palkkasumma oli noin 2 prosentin laskussa. Työllisyys hallinto- ja tukipalveluissa koheni edelleen, työllisten määrän ollessa yli 3 prosentin kasvussa. Myös toimialan palkansaajien ansiot olivat noin 2 prosentin kasvussa.

Kuvio 3. Palvelualojen palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Seuraava vuoden 2010 neljättä neljännestä käsittelevä palvelualojen suhdannekatsaus ilmestyy 22.3.2011.

Sivun alkuun

Lähdeluettelo

Kuviot
Kuvio 1. Eurostat: Palvelualojen luottamusindikaattori
Kuvio 2. Tilastokeskus: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja
Kuvio 3. Tilastokeskus: Palkkasummakuvaajat, Ansiotasoindeksi, Työvoimatutkimus

Muut lähteet
Elinkeinoelämän keskusliitto: Luottamusindikaattorit
Tilastokeskus: Palvelujen tuottajahintaindeksi, Palkansaajien ansiotasoindeksi, Kuluttajabarometri
HPL ry
Tilastokeskus: Palvelualojen kasvukatsaus


Päivitetty 13.1.2011