Kaupan toimialakatsaus II/2008

Koko dokumentti sivutettuna


Kirjoittaja: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta

Kaupan liikevaihdon suotuisa kehitys jatkui vuoden 2008 toisella neljänneksellä. Myynnin arvo kasvoi edelleen huomattavasti nopeammin kuin myynnin määrä tukku- ja vähittäiskaupan hintojen nousun takia. Alan työllisten määrä pysyi lähes ennallaan verrattuna vuodentakaiseen tasoon ja osa-aikaisten työssä olleiden määrä väheni selvästi. Kaupan yritykset arvioivat, että henkilöstön määrä vähenee hieman vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä. Lisäksi myyntiodotukset olivat edelleen kohtuulliset, vaikka hieman vaisummat kuin edeltävän neljänneksen lopussa. Vuoden 2008 kolmannelta neljännekseltä saatujen ennakkotietojen pohjalta kaupan suotuisa kehitys näyttää jatkuneen ainakin heinäkuussa.

Tukkukaupassa ja vähittäiskaupassa myynnin poikkeuksellisen reipas kasvu jatkui edelleen huhti-kesäkuussa. Myös autokaupassa liikevaihto kasvoi ripeästi. Auto- ja vähittäiskaupan yritysten suhdannenäkemystä kuvaava luottamusindikaattori on yhä poikkeuksellisen korkealla tasolla, vaikka se heikkeni edelliseen neljännekseen verrattuna. Alan myynnin odotettiin yhä kasvavan, mutta työllisten määrän vähenevän hieman lähikuukausina.

Sivun alkuun

Kaupan liikevaihdon suotuisa kehitys jatkui

Kaupan alan liikevaihto nousi vuoden 2008 toisella neljänneksellä 11,6 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihdon kehitys oli huhti-kesäkuussa viime vuosien keskimääräistä kasvua selkeästi voimakkaampaa. Kaupan alan erittäin suotuisaa kehitystä piti yllä etenkin tukkukauppa.

Taulukko 1. Liikevaihdon neljännesvuosittaiset vuosimuutokset kaupan eri aloilla, %

Toimiala I-IV/2007 I-II/2008 II/2008**
Kauppa yhteensä (100%) 7,0 9,9 11,6
Autokauppa (19,7%)* 5,4 5,3 6,7
Tukkukauppa (56,8%) 7,4 12,2 14,3
Vähittäiskauppa (23,5%) 6,9 7,7 8,5
- päivittäistavarakauppa (8,5%) 6,0 9,1 9,3
- tavaratalokauppa (4,4%) 7,9 6,1 8,3
* Osuus kaupan liikevaihdosta vuonna 2006
** Kunkin ajanjakson vuosimuutoksissa verrataan ajanjakson liikevaihtoa edellisen vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihtoon

Autokaupan liikevaihdon kasvua vauhditti myös huhti-kesäkuussa polttoaineiden vähittäiskauppa. Polttoaineiden vähittäiskaupan liikevaihto kohosi nopeammin kuin autokaupan liikevaihto polttoaineiden hintojen ollessa huomattavasti edellisvuotta korkeammalla tasolla. Polttoaineiden myyty määrä sen sijaan supistui. Moottoriajoneuvojen tukkukaupan liikevaihto nousi reippaasti, runsaat 6 prosenttia huhti-kesäkuussa. Moottoriajoneuvojen vähittäiskaupan myynti kasvoi hieman hitaammin, 4 prosenttia toisella neljänneksellä.

Tukkukaupan liikevaihdon kasvu jatkui poikkeuksellisen ripeänä huhti-kesäkuussa. Tukkukaupan kasvua vauhditti myös toisella neljänneksellä erityisesti puolivalmisteiden, jätteiden ja romun tukkukauppa sekä maatalousraaka-aineiden ja elävien eläinten tukkukauppa. Toimialojen liikevaihto kasvoi huomattavasti nopeammin kuin tukkukauppa keskimäärin. Sen sijaan elintarvikkeiden, juomien ja tupakan tukkukaupan liikevaihto kohosi huomattavasti tukkukaupan keskimääräistä kehitystä vähemmän huhti-kesäkuussa.

Vähittäiskaupan liikevaihdon reipas kasvu jatkui myös vuoden toisella neljänneksellä. Vuonna 2007 vähittäiskaupan veturina toiminut kodinkoneiden, viihde-elektroniikan ja musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa kasvoi yhä ripeästi myös huhti-kesäkuussa. Päivittäistavarakaupassa hinnat ovat nouseet huomattavasti edellisvuodesta ja alan liikevaihdon kasvu oli toisellakin neljänneksellä nopeampaa kuin vähittäiskaupassa. Sen sijaan optisen alan vähittäiskaupan poikkeukselllisen maltillinen liikevaihdon kasvu jatkui, kun alan hinnat olivat huomattavasti alemmalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Muussa vähittäiskaupassa (pl Päivittäistavarakauppa) myynti kohosi nopeammin kuin päivittäistavarakaupassa vuonna 2007. Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan sekä rautakauppatavaroiden vähittäiskaupan myynti nousi ripeimmin vuonna 2007. Myös tavaratalokaupan liikevaihto kasvoi vajaat 8 prosenttia.

Kuvio 1. Vähittäiskaupan eri alojen liikevaihdon kehitys neljänneksittäin

Vähittäiskaupan liikevaihdon kehitys on ollut 2000-luvulla suotuisampaa Suomessa kuin Euroopan Unionin jäsenmaissa keskimäärin. Sen sijaan Saksassa vähittäiskaupan liikevaihto kasvanut vaisusti 2000-luvulla. Ranskassa, Saksassa ja EU:ssa vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu hidastui toisella neljänneksellä. Suomessa liikevaihto kohosi sen sijaan nopeammin kuin edellisellä neljänneksellä.

Kuvio 2. Vähittäiskaupan liikevaihdon* kehitys neljänneksittäin eri maissa

* Kuvion 2 sarjat ovat kausitasoitettuja

Sivun alkuun

Kaupan alalla työllisten määrän nousu hiipui ja osa-aikaisten määrä vähentyi

Kaupan alan työllisten määrä pysyi lähes ennallaan vuoden toisella neljänneksellä verrattuna vastaavaan ajankohtaan edellisvuonna. Alan työllisten määrä kasvoi tukkukaupassa ja pysyi lähes ennallaan autokaupassa. Vähittäiskaupassa, joka työllistää puolet kaupan alan henkilöstöstä, työllisten määrä laski hieman.

Kaupan alan palkkasumma ylitti huhti-kesäkuussa edellisvuoden tason 9,7 prosentilla. Vuonna 2007 kaupan palkkasumma nousi 6,3 prosenttia. Alan palkkasumman kehitys toisella neljänneksellä oli hieman nopeampaa kuin koko taloudessa, sillä kaikkien toimialojen yhteenlaskettu palkkasumma kohosi huhti-kesäkuussa 8,5 prosenttia.

Kuvio 3. Kaupan palkkasumman, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän kehitys neljänneksittäin

Kaupan alalla osa-aikaisten määrä väheni huhti-kesäkuussa yli 6 prosenttia vuodentakaisesta. Kun toimialan työssä olleiden määrä pysyi lähes ennallaan, niin osa-aikaisten osuus kaikista kaupan alalla työssä olleista putosi selvästi verrattuna edellisvuoteen. Osa-aikaisten osuus huhti-kesäkuussa oli poikkeuksellisen matalalla. Kaupan alalla työssä olleiden osa-aikaisten määrä pysyi ennallaan tukkukaupassa, mutta laski autokaupassa ja vähittäiskaupassa.

Kuvio 4. Kaupan työssä olleiden ja osa-aikaisten määrän kehitys

Sivun alkuun

Kaupan näkymät heikentyneet

Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometrin mukaan kaupan yritykset arvioivat suhdannetilanteensa olevan lähellä tavanomaista toisen neljänneksen lopussa. Myyntiodotukset lähikuukausille olivat yhä kohtuulliset, vaikka huomattavasti vaisummat kuin edeltävän neljänneksen lopussa. Kaupan yritykset arvioivat myös henkilöstönsä lukumäärän hieman vähenevän heinä-syyskuussa. Alan suhdanteiden odotettiin heikentyvän vuoden 2008 loppuvuoden aikana.

Auto- ja vähittäiskaupan yritysten toisen neljänneksen lopun suhdannenäkemystä kuvaava luottamusindikaattori laski kolmen kuukauden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Eurostatin kausitasoitetun luottamusindikaattorin mukaan luottamus on kuitenkin yhä poikkeuksellisen korkealla tasolla. Auto- ja vähittäiskaupan yritykset odottivat myynnin yhä kasvavan, mutta työllisten määrän vähenevän hieman lähikuukausina. Lisäksi alan yritykset arvioivat myyntihintojen nousevan yhä vuoden kolmannella neljänneksellä.

Auto- ja vähittäiskaupan luottamusindikaattorin saldolukujen taso on ollut Suomessa korkeampi kuin EU:n alueella keskimäärin. Saksassa auto- ja vähittäiskaupan yrittäjien luottamus on ollut parina viime neljänneksenä heikompaa kuin vuosina 2006-2007 keskimäärin. Suhdannekäänteiden tulkinnassa on kuitenkin olennaisempaa luottamusindikaattorin saldolukujen muutokset kuin saldolukujen taso. Suomessa, Saksassa ja koko EU-alueella auto- ja vähittäiskaupan yritysten luottamus heikkeni toisen neljänneksen lopussa kolmen kuukauden takaiseen tasoon verrattuna.

Kuvio 5. Auto- ja vähittäiskaupan yritysten kausitasoitettu luottamusindikaattori

Sivun alkuun

Fokus: Uusi toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön taloustilastoissa vuonna 2009

Suomessa otetaan käyttöön uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008 vuoden 2009 aikana. Edellisen kerran toimialaluokitusta uudistettiin perusteellisesti 1990-luvun alkupuolella (Toimialaluokitus 1995), ja se päivitettiin vuonna 2002 (Toimialaluokitus 2002).

Edellisen suuren luokitusuudistuksen jälkeen monet talouselämän rakenteet ja toimintatavat ovat muuttuneet merkittävästi: tieto- ja viestintätekniikan ala on kasvanut voimakkaasti, monet palvelut ovat erikoistuneet omille toimialoilleen ja palvelujen merkitys on kasvanut myös teollisuudessa. Yhteiskunnan ja talouselämän rakenteiden muuttuessa on tilastojenkin muututtava, jotta ne edelleen kuvaisivat riittävän hyvin yhteiskuntaa. Nyt käyttöön otettava TOL 2008 on Toimialaluokitus 2002 -luokitusstandardin uudistettu laitos ja korvaa sen.

Toimialaluokitus TOL 2008 perustuu EU:n toimialaluokitukseen NACE Rev. 2:een, ja on sen Suomessa käytettävä kansallinen versio. EU määrää, että jäsenmaat käyttävät sille toimitettavien tilastojen toimialaluokittelussa joko NACEa tai siihen perustuvaa kansallista versiota. TOL 2008 -luokituksen 1-4 -numerotasot ovat yhteneväiset NACE Rev.2:n kanssa, mutta 5-numerotaso on kansallinen.

EU-asetusten mukaisten tilastojen siirtymisaikataulut on säädetty erillisillä asetuksilla. Lisäksi Tilastokeskuksen tavoitteena on, että siirtyminen tapahtuu kaikissa tilastoissa mahdollisimman samanaikaisesti ja samoja periaatteita noudattaen. Uusi luokitus otetaan käyttöön pääsääntöisesti vuoden 2009 aikana. Suhdannetilastojen osalta siirtyminen tapahtuu sitä mukaa kuin vuotta 2009 koskevia tietoja aletaan julkaista. Vuositilastoissa vuotta 2008 koskevat tiedot julkaistaan sekä uudella että vanhalla toimialaluokituksella. Merkittävin poikkeus on kansantalouden tilinpito ja siihen liittyvät tilastot, jotka siirtyvät uuteen toimialaluokitukseen vuonna 2011.

Käyttöönoton helpottamiseksi aikasarjojen pituus pyritään säilyttämään entisellään. Tämä tarkoittaa sitä, että sarjat lasketaan mahdollisuuksien mukaan taaksepäin menneille vuosille uutta luokitusta käyttäen. Taaksepäinlasketut sarjat julkaistaan samalla, kun kukin tilasto siirtyy uuteen luokitukseen. Lisäksi vuosi 2008 tulee toimimaan "nivelvuotena", jolloin tietoja on saatavilla sekä vanhalla että uudella toimialaluokituksella. Siirtymäkauden ajan eli vuoden 2011 puoliväliin asti julkistetaan eräissä tilastoissa edelleen TOL 2002:n mukaisia tietoja. Uusi toimialaluokitus otetaan käyttöön samanaikaisesti kaikissa EU-maissa, mikä mahdollistaa suhdannetilastojen maidenvälisen vertailun myös jatkossa.

Sivun alkuun

Fokus: Muutokset kaupassa julkaistaviin luokkiin

Kaupan julkaistaviin luokkiin tulee muutoksia 2-numerotasolle saakka. Merkittävin muutos syntyy, kun TOL 2002-luokituksen mukainen Polttoaineiden vähittäiskaupan 3-numerotasoinen luokka 50.5 siirtyy Moottoriajoneuvojen kaupan, korjauksen ja huollon sekä polttoaineen vähittäiskaupan 2-numerotason luokasta 50 Vähittäiskaupan 2-numerotason luokkaan 47. Lisäksi aletaan julkaista uusia luokkia ja yhdistelmäluokkia, luovutaan tiettyjen luokkien ja yhdistelmäluokkien julkaisuista ja muunnellaan yhdistelmäluokkien koostumusta.

Kaupan liikevaihtokuvaajassa aletaan julkaista pääluokkaa (G)Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus. Pääluokkia julkaistaan jo Teollisuuden, Rakentamisen ja Palveluiden liikevaihtokuvaajissa. Lisäksi tukkukaupan 3-numerotason tietojen julkaisusta luovutaan niiden vähäisen kysynnän vuoksi. Palkkasummakuvaajissa julkaistaan yritysten kehityksestä samat kaupan luokat ja yhdistelmäluokat kuin Kaupan liikevaihtokuvaajissa.

Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskaupasta sekä korjauksesta aletaan julkaista kolmea yhdistelmäluokkaa. Toimiala jaetaan moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukkukauppaan, vähittäiskauppaan ja korjaukseen. Moottoriajoneuvojen, moottoripyörien sekä niiden varusteiden, osien ja renkaiden vähittäiskaupan yhdistelmäluokan kehitys kuvastaa moottoriajoneuvojen, moottoripyörien sekä niiden varusteiden, osien ja renkaiden vähittäiskauppaan erikoistuneiden yritysten kehitystä Suomessa. Vastaavassa tukkukaupan yhdistelmäluokan kehityksessä on mukana myös läpivientiä Suomesta Venäjälle. Moottoriajoneuvojen sekä moottoripyörien huollon ja korjauksen yhdistelmäluokka sisältää korjaus- ja huoltopalveluihin erikoistuneet yritykset.

Urheilu- ja veneilyalan vähittäiskaupan yhdistelmäluokan julkaisusta luovutaan ja aletaan julkaista molempia 5-nymerotason luokkia erikseen. Myös tietokonelaitteiden sekä tietoliikennevälineiden vähittäiskaupan yhdistelmäluokan julkaisu lopetetaan ja molempia 5-numerotason luokkia aletaan julkaista erikseen. Veneily- ja urheilualan, kuten tietokonelaitteiden ja tietoliikennevälineiden vähittäiskauppa ovat kehittyneet eri tahtiin 2000-luvulla.

Tekstiilien ja vaatteiden vähittäiskaupan yhdistelmäluokan julkaisusta luovutaan. Tekstiilien vähittäiskaupan 4-numerotason luokka liitetään kodinsisustamista kuvaavaan yhdistelmäsarjaan, jossa on huonekalujen, valaisimien, mattojen ja muualla luokittelemattomien taloustarvikkeiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä. Kodintekstiilien vähittäiskaupan osuus liikevaihdolla mitattuna on jo yli puolet tekstiilien vähittäiskaupasta. Samalla aletaan julkaista vaatteiden, jalkineiden ja nahkatavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä, joka on myös uusi yhdistelmäluokka. Tämä luokka kuvaa pukeutumiseen ja 'muotikauppaan' liittyvän erikoiskaupan kehitystä.

Kodinkoneiden, viihde-elektroniikan ja musikkitarvikkeiden yhdistelmäluokasta poistetaan soittimien ja musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa. Soittimien ja musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa on kehittynyt eri tavalla kuin kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan vähittäiskauppa. Uusi kodintekniikan ja viihde-elektroniikan vähittäiskauppaa kuvaava yhdistelmäluokka sisältää sähköisten kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan vähittäiskauppaan erikoistuneet yritykset. Lisäksi rautakauppatavaroiden, maalien ja lasin vähittäiskaupan yhdistelmäluokka on laajennettu tapettien ja lattiapäällysteiden vähittäiskaupalla.

Valokuvausalan vähittäiskaupan, kuten myös tori- ja markkinakaupan sekä käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppaa myymälöissä kuvaavan yhdistelmäluokan julkaisusta luovutaan. Valokuvausalan vähittäiskauppaan erikoistuneiden yritysten liikevaihto on kutistunut jo alle 100 miljoonaan euroon vuodessa. Lisäksi tori- ja markkinakauppaa sekä käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppaa myymälöissä kuvaava yhdistelmäluokka sisältää sekä käytettyjen, että uusien tavaroiden vähittäiskauppaa eikä poistuva yhdistelmäluokka ole mikään selkeä kokonaisuus.

Lisätietoja TOL2008 -siirtymän vaikutuksista Kaupan liikevaihtokuvaajaan on tilaston kotisivulla.

Lisätietoja TOL2008 -siirtymän vaikutuksista kaupan luokkiin ja yhdistelmäluokkiin Palkkasummakuvaajissa on tilaston kotisivulla.

Lisätietoa muiden päätoimialojen TOL-2008 -siirtymästä teollisuuden, rakentamisen ja palveluiden toimialakatsauksissa.

Seuraava vuoden 2008 kolmatta neljännestä käsittelevä kaupan toimialakatsaus ilmestyy 14.1.2009.

Sivun alkuun

Lähdeluettelo

Kuviot
Kuvio 1. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja
Kuvio 2. Eurostat: Vähittäiskaupan liikevaihtoindeksi
Kuvio 3. Tilastokeskus: Palkkasummakuvaajat
              Tilastokeskus: Työvoimatutkimus
               Tilastokeskus: Ansiotasoindeksi
Kuvio 4. Tilastokeskus: Työvoimatutkimus
Kuvio 5. Eurostat: Vähittäiskaupan luottamusindikaattori

Taulukot
Taulukko 1. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja

Muut lähteet
Elinkeinoelämän keskusliitto: Suhdannebarometri

Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja, http://tilastokeskus.fi/til/klv/tie.html


Päivitetty 26.9.2008