Pressmeddelande 11.6.2008

Rapport om kulturräkenskaperna:
Kulturens andel av samhällsekonomin betydande

Kulturen är en betydande helhet inom samhällsekonomin: dess andel av bruttonationalprodukten är större än den andel primärproduktionens näringsgrenar utgör. Kulturen har också en betydande andel av utrikeshandeln och konsumtionen. År 2005 exporterade Finland kulturprodukter och tjänster för totalt över 700 miljoner euro. Samma år konsumerade hushållen kultur för totalt 5,5 miljarder euro. Uppgifterna framgår av den rapport om satelliträkenskaper för kultur som Statistikcentralen och undervisningsministeriet utarbetat. I rapporten har man för första gången kartlagt kulturens betydelse inom nationalräkenskaperna.

År 2005 var kulturens andel av Finlands BNP 3,2 procent och antalet anställda av alla sysselsatta 4,2 procent. Kulturens andel av BNP var större än t.ex. de andelar primärproduktionen, de traditionella industriella näringsgrenarna och turismen har.

Vissa näringsgrenars andelar av bruttonationalprodukten år 2005

Överlägset störst bland kultursektorerna var gruppen tidningar och tidskrifter samt nyhetsbyråer, som utgjorde nästan en fjärdedel av kulturens andel av BNP. Annan tryckning (än av böcker och tidningar) samt därtill hörande verksamhet stod för drygt 13 procent, radion och televisionen för något under 10 procent och reklamen för nästan 9 procent. När det gäller de olika områdena inom konsten var andelarna mindre, men ändå även samhällsekonomiskt betydande.

Kultur importerades för en miljard euro

År 2005 importerades kulturprodukter till Finland för nästan en miljard euro och kulturtjänster för ungefär 300 miljoner euro. Kulturprodukter exporterades för drygt 600 miljoner euro och kulturtjänster för något mer än 100 miljoner euro.

Kulturens andel av utrikeshandeln med varor och tjänster år 2005

Mest importerades år 2005 radio- och televisionstjänster, för drygt 100 miljoner euro. Importen av underhållnings- och elektroniktjänster uppgick till drygt 70 miljoner euro. Reklam, tidningar och nyhetsbyråer samt underhållnings- och rekreationstjänster hade en import på omkring 20 miljoner euro var.

Exporten av kulturtjänster var större än importen bara inom några kultursektorer t.ex. inom reklam och inom kulturarrangemang med därtill hörande verksamhet. Reklam exporterades för 40 miljoner euro och tjänster med anknytning till arrangerandet av evenemang för 14 miljoner euro. Tjänster med anknytning till fotografering, hemelektronik samt radio och television exporterades för omkring 10 miljoner euro var.

Hushållen konsumerade kultur för 5,5 miljarder

Kulturen är en betydande del av hushållens konsumtion. År 2005 använde hushållen 6,8 procent av alla konsumtionsutgifter för kultur, totalt 5,5 miljarder euro. Hushållen konsumerade t.ex. livsmedel för drygt 9 miljarder euro och kläder och skodon för något under 4 miljarder euro. I Finland har kulturens relativa andel av hushållens konsumtionsutgifter legat på en nivå som i internationella jämförelser hört till den högsta i EU-länderna.

Den offentliga sektorns kulturutgifter var betydligt mindre än hushållens. Kulturen stod för 1,7 procent av den offentliga sektorns utgifter, dvs. totalt drygt 600 miljoner euro.

Av den privata konsumtionen ingår i kulturen bland annat kulturtjänster, konstföremål, böcker, tidningar och tidskrifter, skivor, kassetter och videor samt hyrning av dem, fotograferingsutrustning och -tjänster, spel samt radio och television.

Kulturräkenskaper - ett pilotprojekt i Europa

Rapporten om kulturräkenskaper (de s.k. satelliträkenskaperna för kultur) har utarbetats av undervisningsministeriet och Statistikcentralen som ett samarbetsprojekt. Projektets mål har varit att skapa en ram för beräkning av tillförlitliga och jämförbara statistiska uppgifter om kulturens samhällsekonomiska verkningar. De aktuella kulturräkenskaperna är de första i sitt slag i OECD-länderna. Beräkningsgrunden och metoderna för satelliträkenskaperna kompletteras under de kommande åren.

Källa: Satelliträkenskaper för kultur; Pilotprojektets slutrapport. Undervisningsministeriets publikationer, 2008: 20.

Förfrågningar: Katri Soinne, Statistikcentralen, (09) 1734 2778; Kimmo Aulake, undervisningsministeriet, (09)1607 7232