Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Nyheter 29.10.2014

En femtedel av alla självsysselsatta blir företagare på grund av omständigheterna

Tre olika vägar leder fram till självsysselsättning. Omkring 40 procent av dem som sysselsätter sig själva är klart företagarorienterade, dvs. de har själva uttryckligen valt att arbeta som företagare. Omkring en femtedel av de självsysselsatta har blivit företagare snarare på grund av omständigheterna, t.ex. på grund av att de inte haft avlönat arbete. För återstående omkring 40 procent har slumpen spelat en betydande roll då man inlett sin bana som företagare. De här personerna har så att säga "hamnat där och tagit tillfället i akt".

Det finns betydande skillnader mellan yrkesgrupperna när man jämför hur de blivit företagare. Var tredje självsysselsatt inom kultur- och hantverksyrken har blivit företagare på grund av omständigheterna, medan bara var tionde av specialisterna inom informationsarbete har en sådan bakgrund. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning Självsysselsättning 2013.

Tre olika vägar till företagande: självsysselsatta efter kön och yrkesgrupp

Källa: Självsysselsättning 2013. Statistikcentralen

I Finland var antalet självsysselsatta år 2013 totalt 152 000 och deras andel av alla sysselsatta var sex procent. Till de självsysselsatta hör egenföretagare, yrkesutövare, frilansare och stipendiater.

Arbetsengagerade fortsätter arbeta ännu i pensionsåldern

Självsysselsatta personer har ett starkt arbetsengagemang. Över hälften uppger att de är entusiastiska över sitt arbete, medan andelen bland löntagarna är drygt en tredjedel. Av alla personer som sysselsätter sig själva upplever 43 procent sig som starka och energiska i sitt arbete, motsvarande andel bland löntagarna är 28 procent.

Arbetsengagemang bland självsysselsatta och löntagare
Stämmer helt

Källa: Självsysselsättning 2013 och Arbetsmiljöundersökning 2013. Statistikcentralen

De självsysselsattas entusiasm för sitt arbete visar sig också i en vilja att fortsätta arbeta efter ålderspensionsåldern. I kulturbranschen och hantverksyrken vill över hälften fortsätta arbeta ännu i pensionsåldern för att man tycker om sitt arbete. Också i specialistuppgifter inom informationsarbete tänker varannan likadant, av alla självsysselsatta omkring 40 procent. Var tionde självsysselsatt upplever visserligen att man är tvungen att fortsätta arbeta av ekonomiska skäl efter att man uppnått pensionsåldern.

Osäkerheten över utkomsten är betungande

Majoriteten, dvs. 62 procent av dem som sysselsätter sig själva, upplever att deras ekonomiska situation antingen är helt eller något så när stabil och tryggad. Å andra sidan anser nästan fyra av tio att deras ekonomiska situation är antingen något eller mycket osäker. Män upplever något oftare än kvinnor att deras ekonomiska situation är tryggad.

En osäker ekonomisk situation är psykiskt betungande. Fler självsysselsatta än fyra av tio upplever en konstant oro för om det kommer att finnas tillräckligt med jobb. Andelen är klart större än bland dem som jobbar inom kulturbranschen och i hantverksyrken än bland övriga. Dessutom uppger nästan var tredje självsysselsatt att hans eller hennes inkomster varierar avsevärt från en månad till en annan.

Upplever konstant oro för hur arbetet ska räcka till
Stämmer helt eller i någon mån
Självsysselsatta efter kön och yrkesgrupp

Källa: Självsysselsättning 2013. Statistikcentralen

Omkring hälften av alla självsysselsatta tycker att det är svårt att förstå vilka socialskyddsförmåner som tillkommer en företagare. Dessutom har få självsysselsatta en uppfattning av nivån på olika sociala förmåner, t.ex. sin sjukdagpenning.

Den första omfattande undersökningen om självsysselsatta

Statistikcentralens rapport Självsysselsättning i Finland 2013 baserar sig på en omfattande intervjuundersökning, där man för första gången genomfört en täckande undersökning av dem som arbetar som egenföretagare eller företagarmässigt. I rapporten granskas självsysselsättarnas arbetsmarknadsställning, arbetsförhållanden, utkomst och frågor i anslutning till socialskyddet.

Undersökningen har finansierats av arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Statistikcentralen.

Itsensätyöllistäjät Suomessa 2013 (ung. Självsysselsättning i Finland 2013). Statistikcentralen. Pris 48 euro. Publikationen kan beställas via Edita Publishing Ab:s kundtjänst på numret 020 450 05 eller via Editas nätbokhandel.
Publikationen fås också som pdf-version på Statistikcentralens webbplats.

Förfrågningar: specialforskare Anna Pärnänen tfn 029 551 3795, specialforskare Hanna Sutela tfn 029 551 2907