Pressmeddelande 31.7.2009

Finlands statistik över arbetslöshet internationellt jämförbar

Den snabbt ökande arbetslösheten bland de unga har åter satt fart på diskussionen om definitionen av arbetslösa och om de studerande ska tas med i Statistikcentralens statistik över arbetslösa. Statistikcentralen producerar Finlands officiella sysselsättnings- och arbetslöshetssiffror. De är internationellt jämförbara och de produceras enligt FN:s arbetsorganisations ILO:s rekommendationer och Europeiska unionens förordningar.

Studerande statistikförs på samma sätt som övrig befolkning

Statistikcentralens sysselsättnings- och arbetslöshetsstatistik baserar sig på arbetskraftsundersökningen för vilken drygt 10 000 personer intervjuas per månad. Enligt internationell standard räknas de studerande till sysselsatta eller arbetslösa enligt samma kriterier som övrig befolkning. Som arbetslös räknas en person som under intervjun uppger att han eller hon varit utan arbete under referensveckan, använt sig av minst ett aktivt sätt att söka arbete under de senaste fyra veckorna och som skulle vara beredd att ta emot ett arbete inom två veckor.

I Finland har man officiellt definierat arbetslösa på detta sätt sedan år 1997. Sverige började tillämpa internationell praxis på statistikföringen av studerande år 2007. Alla jämförelser som EU:s statiskbyrå Eurostat publicerar om EU-ländernas arbetslöshet baserar sig på statistiska siffror som följer dessa definitioner.

De studerande har en betydande roll i arbetslivet i Finland

Det är skäl att de studerande inkluderas i arbetslöshets- och sysselsättningsstatistiken för den internationella jämförelsens skull men också för att man ska få en heltäckande bild av hur arbetsmarknaden fungerar. De studerande har en betydande roll i arbetslivet i Finland och för de studerande är arbetet och de inkomster arbetet ger viktiga.

Utbudet och efterfrågan på arbetskraft bland studerande syns i säsongvariationen på arbetsmarknaden: arbetslöshetssiffrorna är normalt som högst på våren då studerande utexamineras från läroanstalter och söker sommarjobb, medan sysselsättningssiffrorna vanligen är som högst på sommaren då studerande jobbar. Liknande säsongvariationer förekommer också på andra håll i Europa, men inte i samma utsträckning: Eurostat använder i sina publikationer säsongvariationsrensade arbetslöshetssiffror, vilket underlättar jämförelsen mellan länderna.

Vid sidan av internationellt jämförbar arbetslöshetsstatistik kan EU-länderna också publicera arbetslöshetsstatistik som baserar sig på deras egen lagstiftning bl.a. om arbetslöshetsskydd. T.ex. arbets- och näringsministeriet i Finland publicerar arbetslöshetssiffror som baserar sig på arbetsförmedlingsstatistik. Där räknas de studerande inte med bland arbetslösa arbetssökande.

Statistikcentralen och arbets- och näringsministeriet publicerar månatligen gemensamt de senaste statistiksiffrorna och har ett nära samarbete vid framställande av statistik över arbetsmarknaden. De frågor som förts fram i offentligheten har inte under de senaste åren kommit upp i samarbetet.

Förfrågningar: Kalle Sinivuori, (09) 1734 3524, Heidi Melasniemi-Uutela, (09) 1734 2523

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Länkar:
Arbetskraftsundersökningen: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index_sv.html

Artikel om sysselsättningen bland de studerande och de äldre:http://tilastokeskus.fi/artikkelit/2009/art_2009-02-24_001.html (på finska)

Rapport om sysselsättning och arbetslöshet bland studerande från år 2003: http://tilastokeskus.fi/tup/julkaisut/tyomarkkinat_2003_opiskelijat.html(på finska)