Joukkoviestimet 2013

 • Joukkoviestimet on artikkeleihin ja tilastoaineistoon perustuva monipuolinen katsaus Suomen joukkoviestinnän tilaan. Julkaisussa tarkastellaan joukkoviestimiä seuraavina kokonaisuuksina: joukkoviestinnän talous ja kulutus, sanomalehdet, aikakauslehdet, radio, televisio ja verkkomedia. Julkaisussa on myös kansainvälisiä vertailutietoja sisältävä luku. Jokaisesta joukkoviestinnän sektorista on lisäksi tilastokatsausten yhteydessä tiiviit yhteenvetoartikkelit.

  Massmedier, som grundar sig på artiklar och statistik, är en mångsidig översikt över massmediernas situation i Finland. I publikationen granskas massmedierna som följande helheter: massmedieekonomi och -konsumtion, dagstidningar, tidsskrifter, radio, television och medier på internet. Därutöver redovisas internationell jämförande statistik i ett separat kapitel. För varje massmediesektor presenteras dessutom kortfattade resuméer i anslutning till statistiköversikterna.

  The Finnish Mass Media is a versatile review based on articles and statistical data on the state of Finland's mass media. The publication examines the following mass media sectors: the economy and consumption of mass media, newspapers, periodicals, radio, television, and media services on the web. The publication also has a section containing international comparison data. Concise summary articles are available on each mass media sector in connection with the statistical reviews.
 • Julkaisun englanninkielinen nimi: Finnish Mass Media
 • Aihealueet: Kulttuuri ja viestintä
 • Tilastot: Joukkoviestintä
 • Julkaisuajankohta: 18.6.2014
 • Kielet: suomi-englanti + osia ruotsiksi
 • Julkaisija: Tilastokeskus
 • Suomen virallinen tilasto (SVT): ei
 • Hinta: 59,00 euroa
  • Julkaisumuoto: pdf
  • ISSN: 2242-6477
  • Julkaisumuoto: painettu
  • ISSN: 1455-9447
  • Tuotenumero: 3090

Jaa