Finlands officiella statistik

Nationalräkenskaper, årsvis

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Bruttonationalprodukten ökade med 2,3 procent år 2018
15.3.2019
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten med 2,3 procent år 2018. Ökningen reviderades något jämfört med uppgifterna som publicerades i slutet av februari (var 2,2 procent). År 2018 var det tredje året i följd då bruttonationalprodukten ökade klart. I och med denna ökning översteg bruttonationalproduktens volym nivån under toppåret 2008, dvs. året före finanskrisen.

Nästa offentliggörande:
20.6.2019

Beskrivning: Nationalräkenskaperna är ett statistiksystem, som beskriver Finlands samhällsekonomi på ett heltäck-ande, systematiskt och detaljerat sätt. De grundar sig på det europeiska systemet för nationella och re-gionala räkenskaper (Europeiska nationalräkenskapssystemet ENS2010), som följer de världsomfattan-de rekommendationerna för nationalräkenskaper SNA2008 (System of National Accounts).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bruttonationalinkomst, bruttonationalprodukt, bytesbalans, efterfrågan, försörjningsbalans, förädlingsvärde, inkomster, investeringar, kapital, kapitalbildning, kapitalstock, konsumtion, konsumtionsutgifter, nationalinkomst, nationalräkenskaper, offentliga utgifter, produktion, samhällsekonomi, skattekvot, skulder, skuldsättningsgrad, sparkvot, sysselsättning, utbud, utrikeshandel.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Publiceringen av nationalräkenskapernas årsuppgifter tidigareläggs till juni 2019
25.1.2019
Vi reviderar publiceringen av nationalräkenskapernas årsuppgifter.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.4.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/index_sv.html