Finlands officiella statistik

Nationalräkenskaper, årsvis

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Bruttonationalprodukten ökade med 1,7 procent år 2018
20.9.2019
Enligt Statistikcentralens uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten med 1,7 procent år 2018. Ökningen var 1,7 procent också vid föregående beräkningsomgång i juni. Nationalräkenskapernas hela tidsserie har uppdaterats fr.o.m. år 1975. Detta har ingen större inverkan på bruttonationalproduktens volymförändringar på årsnivå, men förändringarna höjer förädlingsvärdets nivå särskilt under 2010-talet.

Nästa offentliggörande:
31.1.2020

Beskrivning: Nationalräkenskaperna är ett statistiksystem, som beskriver Finlands samhällsekonomi på ett heltäck-ande, systematiskt och detaljerat sätt. De grundar sig på det europeiska systemet för nationella och re-gionala räkenskaper (Europeiska nationalräkenskapssystemet ENS2010), som följer de världsomfattan-de rekommendationerna för nationalräkenskaper SNA2008 (System of National Accounts).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bruttonationalinkomst, bruttonationalprodukt, bytesbalans, efterfrågan, försörjningsbalans, förädlingsvärde, inkomster, investeringar, kapital, kapitalbildning, kapitalstock, konsumtion, konsumtionsutgifter, nationalinkomst, nationalräkenskaper, offentliga utgifter, produktion, samhällsekonomi, skattekvot, skulder, skuldsättningsgrad, sparkvot, sysselsättning, utbud, utrikeshandel.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Publiceringen av nationalräkenskapernas årsuppgifter tidigareläggs till juni 2019
25.1.2019
Vi reviderar publiceringen av nationalräkenskapernas årsuppgifter.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/index_sv.html