Finlands officiella statistik

Nationalräkenskaper, årsvis

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Bruttonationalprodukten ökade med 1,7 procent år 2018
20.6.2019
Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten med 1,7 procent år 2018. Enligt de preliminära uppgifterna som publicerades i mars var ökningen 2,3 procent. Bruttonationalprodukten, dvs. förädlingsvärdet vid produktionen av varor och tjänster, var 232 miljarder euro. Revidering nedåt av bruttonationalprodukten påverkades särskilt av årsuppgifterna om företagens köp, som ökade insatsförbrukningen.

Nästa offentliggörande:
20.9.2019

Beskrivning: Nationalräkenskaperna är ett statistiksystem, som beskriver Finlands samhällsekonomi på ett heltäck-ande, systematiskt och detaljerat sätt. De grundar sig på det europeiska systemet för nationella och re-gionala räkenskaper (Europeiska nationalräkenskapssystemet ENS2010), som följer de världsomfattan-de rekommendationerna för nationalräkenskaper SNA2008 (System of National Accounts).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bruttonationalinkomst, bruttonationalprodukt, bytesbalans, efterfrågan, försörjningsbalans, förädlingsvärde, inkomster, investeringar, kapital, kapitalbildning, kapitalstock, konsumtion, konsumtionsutgifter, nationalinkomst, nationalräkenskaper, offentliga utgifter, produktion, samhällsekonomi, skattekvot, skulder, skuldsättningsgrad, sparkvot, sysselsättning, utbud, utrikeshandel.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Publiceringen av nationalräkenskapernas årsuppgifter tidigareläggs till juni 2019
25.1.2019
Vi reviderar publiceringen av nationalräkenskapernas årsuppgifter.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/index_sv.html