Julkaistu: 3.6.2009

Säännöllisen työajan ansio oli valtiolla 3 163 euroa marraskuussa 2008

Tilastokeskuksen mukaan marraskuussa 2008 säännöllisen työajan ansio oli valtiolla 3 163 euroa. Miehillä säännöllisen työajan ansio oli 3 437 euroa ja naisilla 2 870 euroa. Ansio nousi edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta koko valtiosektorilla 7,2 prosenttia, miehillä 6,6 prosenttia ja naisilla 8,0 prosenttia. Säännöllisen työajan ansion mediaani oli valtion budjettitaloudessa keskimäärin 2 856 euroa, miehillä kyseinen tunnusluku oli 3 172 euroa ja naisilla 2 515 euroa. Mediaani soveltuu keskiarvoa paremmin jakauman keskikohtaa mittaavaksi luvuksi, koska valtionsektorin palkansaajien ansiot poikkeavat paljon toisistaan.

Tiedot muodostettiin Tilastokeskuksessa Valtiokonttorin keräämästä aineistosta. Valtion budjettitaloudessa oli marraskuussa 2008 yhteensä 118 760 henkilöä. Kokoaikaista oli 109 178 henkilöä. Osa-aikaisten osuus oli 8,1 prosenttia. Naisia aineistossa oli noin puolet (49,3 prosenttia).

Kuviossa 1 esitetään kokonaisansion mediaani eräissä suurimmista ammattiluokissa (4.nro —tasolla). Näistä ammattiryhmistä suurin kokonaisansio oli ylimmillä virkamiehillä (5 493 euroa). Alin kokonaisansio oli sihteereillä (2 220 euroa). Suurin yksittäinen ammattiryhmä oli yliopisto- ja korkeakouluopettajat (15 090 henkilöä).

Kuvio 1. Kokonaisansion mediaani ja henkilöstön lukumäärä valtion budjettitalouden suurimmissa ammattiryhmissä vuonna 2008

Kuvio 1. Kokonaisansion mediaani ja henkilöstön lukumäärä valtion budjettitalouden suurimmissa ammattiryhmissä vuonna 2008

Valtion budjettitaloudessa oli vuonna 2008 toimintaa kaikissa maakunnissa Suomen alueella. Kuviossa 2 on esitetty henkilöstön lukumäärä ja kokonaisansion keskiarvo maakunnittain vuonna 2008. Suurin osa valtiosektorin palkansaajista työskenteli Uudellamaalla (41 567 henkilöä) ja siellä työskentelevien kokonaisansion keskiarvo oli myös korkein (3 417 euroa). Vähiten palkansaajia oli Ahvenanmaalla (178 henkilöä) ja alin kokonaisansion keskiarvo oli Keski-Pohjanmaalla (2 926 euroa).

kuvio 2. Kokonaisansion keskiarvo ja henkilöstön lukumäärä valtion budjettitaloudessa maakunnittain vuonna 2008

kuvio 2. Kokonaisansion keskiarvo ja henkilöstön lukumäärä valtion budjettitaloudessa maakunnittain vuonna 2008

Valtion palkkatilastossa otettiin vuoden 2008 aineistossa käyttöön uusi toimialaluokitus (TOL 2008). Taulukosta 1 voidaan havaita mille aloille henkilöstö on jakautunut toimintansa perusteella. Valtion henkilöstön toiminta kohdistuu varsin harvoille aloille, selkeästi suurimpana toimialana on 'Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus', jossa työskentelee yli puolet koko valtiosektorin henkilöstöstä (65 898 henkilöä). Parhaiten palkattuja olivat 'Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta' —toimialalla työskentelevät, jossa palkansaajien kokonaisansion keskiarvo ylitti 4 000 euroa.

Taulukko 1. Valtion kuukausipalkkaisten lukumäärä ja kokonaisansio toimialan (TOL 2008) mukaan marraskuussa 2008

Toimiala (TOL 2008) Kuukausi palkkaisten lukumäärä Kokonaisansio
Yhteensä Mediaani Keskiarvo
42 Maa- ja vesirakentaminen 886 3 594 3 754
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 539 3 980 4 015
69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 449 3 686 3 279
71 Arkkitehti- ja ins.palvelut; tekninen testaus ja analysointi 2 455 2 770 3 253
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 8 080 3 272 3 505
78 Työllistämistoiminta 3 576 2 277 2 479
84 Julkishallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus 65 898 2 981 3 244
85 Koulutus 34 129 2 798 3 168
86 Terveyspalvelut 1 371 2 717 3 057
87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 334 2 593 2 759
91 Kirjastojen ja muiden kulttuurilaitosten toiminta 686 2 375 2 631
Yhteensä 118 760 2 925 3 218

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Idman (09) 1734 3445, Jussi Ritola (09) 1734 2580, mika.idman@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (240,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 3.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3460. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkp/2008/vkp_2008_2009-06-03_tie_001_fi.html