Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, september

Publicerad: 26.6.2018

Sysselsättningen förbättrades ytterligare

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 90 000 fler i maj 2018 än året innan. Det relativa sysselsättningstalet steg till 72,3 procent. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var i maj 71,4 procent. Antalet arbetslösa uppgick till 261 000, dvs. 35 000 färre än för ett år sedan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i maj 7,6 procent.

Relativt sysselsättningstal och trenden för relativt sysselsättningstal 2008/05–2018/05, 15–64-åringar

 Relativt sysselsättningstal och trenden för relativt sysselsättningstal 2008/05–2018/05, 15–64-åringar

Arbetslösheten och sysselsättningen varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett periodiskt fenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendernas preliminära karaktär. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mer om trenden här .

Antalet sysselsatta uppgick i maj 2018 till 2 555 000 (felmarginal ±33 000), dvs. 90 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 30 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 60 000 fler än i maj 2017.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i maj 72,3 procent, medan det året innan var 69,4 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 1,9 procentenheter till 72,9 procent från maj året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 3,9 procentenheter till 71,6 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 71,4 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i maj 2018 till 261 000 (felmarginal ±20 000), dvs. 35 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 132 000 män och 130 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var 9,3 procent i maj, dvs. 1,5 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män sjönk med 1,3 procentenheter till 9,1 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 1,7 procentenheter till 9,5 procent från året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 7,6 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i maj totalt 620 000. Av dem var 284 000 sysselsatta och 113 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 397 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i maj 28,4 procent, dvs. 5,1 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 17,4 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 18,2 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i maj 2018 till 1 306 000, dvs. 42 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 122 000 dolt arbetslösa , dvs. 16 000 färre än i maj år 2017.

Förändringar i sysselsättningen 2017/05 – 2018/05 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2017/05 2018/05 2017/05 - 2018/05
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 110 4 122 0,3
Arbetskraft totalt 2 762 2 816 2,0
Sysselsatta 2 465 2 555 3,6
– löntagare 2 120 2 226 5,0
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 346 329 –4,9
Arbetslösa 297 261 –11,9
Ej i arbetskraften 1 348 1 306 –3,1
– dolt arbetslösa 138 122 –11,6
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 69,4 72,3 2,9
Relativt arbetslöshetstal 10,7 9,3 –1,5
Relativt arbetskraftstal 67,2 68,3 1,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av maj 2018 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 242 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 50 000 färre än i maj året innan.

Arbetslösheten sjönk i maj från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Birkaland (-23 %), Satakunta (-23 %), Norra Österbotten (-22 %) och Österbotten (-20 %). I slutet av maj var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 8 000, vilket var 4 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av maj omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 131 000 personer, dvs. 6 000 fler än i maj året innan. Servicen omfattade 4,6 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 30 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 5 000 färre än i maj året innan. I maj anmäldes 63 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 10 000 fler än i maj året innan.

Förändringar 2017/05–2018/05 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2017/05 2018/05 2017/05 - 2018/05
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 292 242 –17,1
– arbetslösa längre än ett år 106 77 –27,4
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 124 131 5,0
– sysselsatta 25 27 8,7
– i arbetskraftsutbildning, i träning 22 22 –0,7
– i arbets- och utbildningsprövning 12 12 2,4
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 65 69 6,1
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 52 63 20,0
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Johanna Alatalo, tfn 029 504 8084, http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (439,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 26.06.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. maj 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/05/tyti_2018_05_2018-06-26_tie_001_sv.html