Publicerad: 12.4.2017

Sysselsättningen bland män började öka år 2016

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa sysselsättningstalet för 15–64-åringar 68,7 procent år 2016. Det relativa sysselsättningstalet ökade med 0,6 procentenheter från år 2015. Ökningen berodde framför allt på det relativa sysselsättningstalet för män, som steg med över en procentenhet från 68,5 procent till 69,8 procent år 2016. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor var nästan oförändrat och uppgick till 67,6 procent år 2016. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens årsöversikt Työvoimatutkimus 2016, aikasarjatiedot 2007–2016 (ung. Arbetskraftsundersökningen 2016, tidsserieuppgifter 2007–2016).

Det relativa sysselsättningstalet efter kön åren 1992–2016, 15–64-åringar, %

Det relativa sysselsättningstalet efter kön åren 1992–2016, 15–64-åringar, %

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta år 2016 i genomsnitt 2 448 000 personer, dvs. 11 000 fler än år 2015. Antalet sysselsatta män ökade med 18 000, men antalet sysselsatta kvinnor minskade med 6 000.

Arbetslösheten minskade år 2016. År 2016 fanns det i genomsnitt 237 000 arbetslösa, dvs. 15 000 färre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet bland 15–74-åringar var i genomsnitt 8,8 procent år 2016, medan det var 9,4 procent år 2015. Det relativa arbetslöshetstalet för män var 9,0 procent och för kvinnor 8,6 procent. Antalet arbetslösa minskade för första gången sedan år 2012. Arbetslösheten minskade särskilt bland unga män.

Även om antalet arbetslösa minskade, ökade antalet dolt arbetslösa med 11 000 personer från år 2015. År 2016 fanns det utöver arbetslösa dessutom 155 000 personer utanför arbetskraften som klassificerats som dolt arbetslösa, dvs. som önskat och kunnat ta emot arbete, även om de inte aktivt sökt arbete. Av dem var 85 000 män och 70 000 kvinnor. Antalet dolt arbetslösa var redan för andra året i följd det högsta antalet under den tid som man statistikfört dold arbetslöshet, något som inleddes år 1997.

Arbetslösa och dolt arbetslösa åren 2002–2016, 15–74-åringar

Arbetslösa och dolt arbetslösa åren 2002–2016, 15–74-åringar

Antalet deltidsarbetande ökade klart. År 2016 arbetade 399 000 personer deltid, dvs. 21 000 fler än år 2015. Deltidsarbetet ökade i synnerhet bland kvinnor.

Den utförda årsarbetstiden för löntagare var 1602 timmar år 2016, vilket var 28 timmar fler än året innan. Årsarbetstiden blev längre särskilt inom den statliga sektorn, där antalet utförda arbetstimmar var 59 fler än året innan. Löntagarna inom den statliga sektorn arbetade i genomsnitt 1672 timmar år 2016. Det är mer än någonsin tidigare under 2000-talet.

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin/StatFin__tym__tyti/?tablelist=true .

Den senaste månadspublikationen om arbetskraftsundersökningen .


Källa: Arbetskraftsundersökningen 2016. Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Sutela 029 551 2907, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (285,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 12.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Sysselsättning och arbetslöshet 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/13/tyti_2016_13_2017-04-12_tie_001_sv.html