Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, september

Publicerad: 20.12.2016

Det relativa arbetslöshetstalet för november 8,1 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i november 2016 till 213 000, dvs. nästan lika många som för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,1 procent, medan det var 8,2 procent i november året innan. Antalet sysselsatta var 11 000 fler än i november året innan. Det fanns 8 000 personer färre utanför arbetskraften än året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2006/11–2016/11, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2006/11–2016/11, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i november 2016 till 2 413 000 (felmarginal ±34 000), dvs. 11 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 7 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 4 000 fler än i november 2015.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i november 67,7 procent, medan det året innan var 66,9 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 0,5 procentenheter till 68,3 procent från november året innan. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 1,0 procentenheter till 67,1 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,8 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i november 2016 till 213 000 (felmarginal ±18 000), dvs. nästan lika många som året innan. Av de arbetslösa var 120 000 män och 94 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i november 8,1 procent, dvs. 0,1 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män var 8,8 procent och för kvinnor 7,4 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,7 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i november totalt 634 000. Av dem var 236 000 sysselsatta och 45 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa totalt, uppgick till 281 000 personer. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i november 16,1 procent, dvs. 1,4 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 20,0 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 7,1 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i november 2016 till 1 483 000, dvs. 8 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 166 000 dolt arbetslösa , dvs. 15 000 fler än i november år 2015.

Förändringar i sysselsättningen 2015/11–2016/11 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2015/11 2016/11 2015/11 - 2016/11
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 108 4 109 0,0
Arbetskraft totalt 2 617 2 626 0,4
Sysselsatta 2 402 2 413 0,5
– löntagare 2 074 2 083 0,4
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 327 330 0,9
Arbetslösa 216 213 –1,0
Ej i arbetskraften 1 490 1 483 –0,5
– dolt arbetslösa 151 166 9,7
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 66,9 67,7 0,8
Relativt arbetslöshetstal 8,2 8,1 –0,1
Relativt arbetskraftstal 63,7 63,9 0,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av november 2016 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 329 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 14 000 färre än i november året innan.

Arbetslösheten sjönk i november från motsvarande period året innan inom tolv närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Kajanaland (–16 %), Södra Österbotten (–10 %), Lappland (–10 %), Södra Savolax (–8 %), Tavastland (–8 %) och Norra Savolax (–8 %). Arbetslösheten ökade bara inom följande NTM-områden: Satakunta (3 %), Österbotten (2 %) och Norra Karelen (1  %). I slutet av november var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 21 000, vilket var 4 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av november omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 129 000 personer, dvs. 7 000 fler än i november året innan. Servicen omfattade 4,9 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 40 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 3 000 mindre än i november året innan. I november anmäldes 39 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 5 000 fler än i november året innan.

Förändringar 2015/11–2016/11 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2015/11 2016/11 2015/11 - 2016/11
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 342 329 –4,0
– arbetslösa längre än ett år 114 121 6,2
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 122 129 5,9
– sysselsatta 20 23 15,8
– i arbetskraftsutbildning, i träning 26 27 1,1
– i arbets- och utbildningsprövning 15 13 –9,6
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 61 66 8,5
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 33 39 16,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (438,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 20.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/11/tyti_2016_11_2016-12-20_tie_001_sv.html