Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Publicerad: 22.9.2015

Det relativa arbetslöshetstalet för augusti 8,3 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i augusti 2015 till 222 000, vilket var 26 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,3 procent, medan det var 7,4 procent i augusti året innan. Antalet sysselsatta var 4 000 fler än i augusti året innan. Det fanns 25 000 personer färre utanför arbetskraften än året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2005/08–2015/08, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2005/08–2015/08, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i augusti 2015 till 2 469 000 (felmarginal ±33 000), dvs. 4 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 10 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 6 000 färre än i augusti 2014.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i augusti 68,8 procent, och det var nästan oförändrat jämfört med augusti året innan. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 0,4 procentenheter till 69,4 procent. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor sjönk med 0,6 procentenheter till 68,2 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 67,7 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i augusti 2015 till 222 000 (felmarginal ±19 000), dvs. 26 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 119 000 män och 104 000 kvinnor. Antalet arbetslösa kvinnor och män ökade med 12 000 resp. 13 000 personer.

Det relativa arbetslöshetstalet var i augusti 8,3 procent, dvs. 0,9 procentenheter högre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,6 procent för män och 7,9 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 9,5 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i augusti totalt 643 000. Av dem var 281 000 sysselsatta och 44 000 arbetslösa. Arbetskraften av unga (sysselsatta och arbetslösa) uppgick således till 324 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i augusti 13,5 procent, dvs. 2,3 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 22,9 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 6,8 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i augusti 2015 till 1 409 000, dvs. 25 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 147 000 dolt arbetslösa , dvs. ungefär lika många som i augusti 2014.

Förändringar i sysselsättningen 2014/08–2015/08 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2014/08 2015/08 2014/08 - 2015/08
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 096 4 101 0,1
Arbetskraft totalt 2 662 2 691 1,1
Sysselsatta 2 465 2 469 0,2
– löntagare 2 118 2 129 0,5
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 347 340 –2,2
Arbetslösa 197 222 13,1
Ej i arbetskraften 1 434 1 409 –1,7
– dolt arbetslösa 149 147 0,8
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 68,9 68,8 –0,1
Relativt arbetslöshetstal 7,4 8,3 0,9
Relativt arbetskraftstal 65,0 65,6 0,6
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av augusti 2015 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 347 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 27 000 fler än i augusti året innan.

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i augusti jämfört med motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden, utom i Kajanaland (–2 %); mest i Nyland (13 %), Norra Savolax (13 %) och Södra Österbotten (12 %). I slutet av augusti var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 19 000, vilket var 1 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av augusti omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 110 000 personer, dvs. 7 000 färre än i augusti året innan. Servicen omfattade 4,1 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 48 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Det var 4 000 fler än i augusti året innan. I augusti anmäldes 37 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 1 000 fler än i augusti året innan.

Förändringar 2014/08–2015/08 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2014/08 2015/08 2014/08 - 2015/08
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 1) 319 347 8,5
– arbetslösa längre än ett år 92 113 22,8
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 117 110 –6,3
– sysselsatta 39 25 –36,1
– i arbetskraftsutbildning, i träning 24 22 –8,8
– i arbets- och utbildningsprövning 9 10 9,5
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 45 53 18,4
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 36 37 3,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
1) Den lagändring som trädde i kraft i början av år 2013 samt ändringen i permitteringsförfarandet fr.o.m. 1.7. ökar antalet arbetslösa arbetssökande något.

Länkar: Lagändring 1.1.2013
Ändring i permitteringsförfarandet 1.7.2013

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (437,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 22.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. augusti 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/08/tyti_2015_08_2015-09-22_tie_001_sv.html