Publicerad: 28.4.2015

Sysselsättningen försvagades något år 2014, det relativa sysselsättningstalet för män och kvinnor närmare varandra

Det relativa sysselsättningstalet sjönk något år 2014 och arbetslösheten ökade. Sysselsättningen försvagades särskilt bland män, vilket innebär att det inte var någon nämnvärd skillnad längre mellan det relativa sysselsättningstalet för män respektive kvinnor. Antalet löntagare minskade, men antalet företagare ökade. De nya anställningsförhållandena på mindre än ett år minskade i antal och deltidsarbete blev mer allmänt. Uppgifterna framgår av årsöversikten “Työllisyys ja työttömyys vuonna 2014 (Sysselsättning och arbetslöshet år 2014)” i Statistikcentralens arbetskraftsundersökning

Det relativa sysselsättningstalet efter kön åren 1990–2014, 15–64-åringar, %

Det relativa sysselsättningstalet efter kön åren 1990–2014, 15–64-åringar, %

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning minskade antalet sysselsatta 15–74-åringar till 2 447 000 personer, vilket var 9 000 färre än år 2013. Sysselsättningen försvagades särskilt bland män.

Det relativa sysselsättningstalet sjönk något. Det relativa sysselsättningstalet för 15–64-åringar var 68,3 procent, dvs. 0,2 procentenheter lägre än året innan. Det relativa sysselsättningstalet för män minskade med 0,5 procentenheter från året innan, medan det relativa sysselsättningstalet för kvinnor var nästan oförändrat. För män var det relativa sysselsättningstalet 68,7 procent och för kvinnor 67,9 procent år 2014. Skillnaden mellan könen när det gäller det relativa sysselsättningstalet har aldrig tidigare varit så här liten på årsnivå. Det relativa sysselsättningstalet sjönk i alla andra åldersklasser utom bland personer som var äldre än 55 år. Deras sysselsättning förbättrades.

Antalet nya anställningsförhållanden som varat mindre än ett år var 406 000, vilket var 11 000 färre än år 2013. Antalet visstidsanställningar var nästan oförändrat, kring 329 000 år 2014, men deltidsanställningarna ökade något. Antalet deltidsanställda sysselsatta i åldern 15–74 år var 377 000 år 2014. År 2014 blev bristen på heltidsarbete en lika vanlig orsak till utförandet av deltidsarbete som studier när det gäller 15–64-åringar.

Försämringen av sysselsättningen från år 2013 till år 2014 gällde löntagararbete bland 15–74-åringar. År 2014 var antalet löntagare 2 105 000, dvs. 22 000 färre än år 2013. Antalet företagare och medlemmar i företagarfamiljer ökade däremot med 12 000 personer och uppgick år 2014 till 343 000 personer.

Antalet arbetslösa uppgick år 2014 till 232 000, vilket var 13 000 fler än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet steg till 8,7 procent, vilket var 0,5 procentenheter högre än år 2013. Det relativa arbetslöshetstalet för män steg till 9,3 procent och det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor till 8,0 procent.

Också det relativa arbetslöshetstalet för unga ökade. Bara hälften av alla unga hör till arbetskraften. Därför innebär inte en ungdomsarbetslöshet på 20,5 procent att var femte ungdom gick arbetslös år 2014. Andelen arbetslösa av åldersklassen 15–24 år var 10,4 procent år 2014. Med andra ord var omkring var tionde ung person arbetslös år 2014.

Antalet dolt arbetslösa ökade med 14 000 från år 2013, dvs. med ungefär lika många som antalet arbetslösa. Dolt arbetslösa är personer utanför arbetskraften som önskat och kunnat ta emot arbete, även om de inte sökt arbete. År 2014 uppgick antalet dolt arbetslösa till 138 000.

Länkar

Innehållet i databastabellerna om arbetskraftsundersökningen har utökats: http://pxweb1.stat.fi/Database/StatFin/tym/tyti/tyti_sv.asp .

Databastabellerna är tillgängliga också på svenska och engelska.

Den senaste månadspublikationen om arbetskraftsundersökningen


Källa: Arbetskraftsundersökningen 2014. Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Sutela 029 551 2907, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (285,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 28.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Sysselsättning och arbetslöshet 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/13/tyti_2014_13_2015-04-28_tie_001_sv.html