Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, september

Publicerad: 23.7.2013

Det relativa arbetslöshetstalet 7,8 procent i juni

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i juni 2013 till 217 000, dvs. 6 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,8 procent, medan det var 7,9 procent i juni året innan. Antalet sysselsatta var nästan lika många som i juni året innan. Under årets andra kvartal (april–juni) var det relativa arbetslöshetstalet 9,1 procent, vilket var 0,5 procentenheter högre än under motsvarande period år 2012.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2013/06

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2013/06

Antalet sysselsatta uppgick i juni år 2013 till 2 578 000 (felmarginal ±32 000), dvs. 2 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män och kvinnor var nästan oförändrat jämfört med juni 2012. Antalet företagare minskade och antalet löntagare ökade från juni året innan.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i juni 72,1 procent, dvs. 0,4 procentenheter högre än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 0,2 procentenheter till 73,7 procent från juni året innan och för kvinnor med 0,5 procentenheter till 70,4 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,8 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i juni år 2013 till 217 000 (felmarginal ±18 000), dvs. 6 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 115 000 män och 101 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i juni 7,8 procent, dvs. 0,2 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,9 procent för män och 7,6 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,0 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i juni totalt 657 000. Av dem var 363 000 sysselsatta och 88 000 arbetslösa. Arbetskraften av unga (sysselsatta och arbetslösa) uppgick således till 451 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i juni 19,6 procent, dvs. 2,0 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 20,6 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 13,4 procent.

Förändringar i sysselsättningen 2012/06 – 2013/06 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2012/06 2013/06 2012/06 - 2013/06
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 074 4 086 0,3
Arbetskraft totalt 2 803 2 795 –0,3
Sysselsatta 2 581 2 578 –0,1
– löntagare 2 235 2 262 1,2
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 346 316 –8,5
Arbetslösa 223 217 –2,7
Ej i arbetskraften 1 271 1 291 1,6
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 71,7 72,1 0,4
Relativt arbetslöshetstal 7,9 7,8 –0,2
Relativt arbetskraftstal 68,8 68,4 –0,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för andra kvartalet år 2013

Under andra kvartalet år 2013 var antalet sysselsatta i medeltal 2 506 000 personer, dvs. 18 000 färre än under motsvarande period år 2012. Antalet sysselsatta ökade mest inom detaljhandeln och minskade inom hälso- och sjukvård.

Antalet arbetade timmar under andra kvartalet 2013 var ungefär samma som året innan.

Antalet arbetslösa uppgick i genomsnitt till 252 000 under andra kvartalet 2013, vilket var 14 000 fler än under april–juni år 2012. Under årets andra kvartal var det relativa arbetslöshetstalet 9,1 procent, vilket var 0,5 procentenheter högre än under motsvarande period år 2012.

Förändringar i sysselsättningen 2012/II – 2013/II enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2012/II 2013/II 2012/II - 2013/II
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 762 2 758 –0,2
Sysselsatta totalt 2 524 2 506 –0,7
Arbetslösa totalt 238 252 5,8
– män 134 144 7,4
– kvinnor 104 108 3,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av juni 2013 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 302 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 43 000 fler än i juni året innan.

Arbetslösheten ökade från juni året innan inom alla ELY-centralers områden: mest i Birkaland (22 %), Nyland (21 %) och Norra Österbotten (20 %). I slutet av juni var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 15 000, vilket var 5 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av juni omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 99 000 personer, dvs. 1 000 färre än i juni året innan. Servicen omfattade 3,6 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 45 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 8 000 fler än i juni året innan. I juni anmäldes 30 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 5 000 färre än i juni året innan.

Förändringar 2012/06 – 2013/06 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2012/06 2013/06 2012/06 - 2013/06
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 259 302 16,5
– arbetslösa längre än ett år 61 73 19,1
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 100 99 –0,9
– sysselsatta 31 33 4,1
– i arbetskraftsutbildning, i träning 23 23 3,6
– i arbetspraktik, i arbets- och utbildningsprövning 12 10 –19,1
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 34 34 –2,0
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 35 30 –14,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden

Jämförelse mellan Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets statistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu .

Undersökning om lediga arbetsplatser


Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Ari Väisänen 09 1734 2290, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Vikarie ansvarig statistikdirektör: Irja Blomqvist

Publikationen i pdf-format (619,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 23.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/06/tyti_2013_06_2013-07-23_tie_001_sv.html