Publicerad: 26.1.2012

Arbetslösheten minskade år 2011

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning började arbetslösheten minska år 2011. Årsmedeltalet av det relativa arbetslöshetstalet var 7,8 procent år 2011, medan det var 8,4 procent år 2010. Samtidigt förbättrades också sysselsättningen något. Uppgifterna framgår av arbetskraftsundersökningens uppdaterade tidsserietabeller.

Det relativa arbetslöshetstalet efter kön åren 1989–2011, 15–74-åringar, %

Det relativa arbetslöshetstalet efter kön åren 1989–2011, 15–74-åringar, %

Arbetslösheten bland män var fortfarande på en högre nivå än bland kvinnor. År 2011 var det relativa arbetslöshetstalet för män 8,4 procent, dvs. 0,7 procentenheter lägre än år 2010. Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor minskade med 0,5 procentenheter till 7,1 procent.

De ungas ställning på arbetsmarknaden förbättrades något. Bland 15–24-åringar var det relativa arbetslöshetstalet 20,1 procent år 2011, medan det år 2010 var 21,4 procent. Det är ändå klart mer allmänt med arbetslöshet bland unga än under 2000-talets bästa år 2007 och 2008, då deras relativa arbetslöshetstal var 16,5 procent.

År 2011 var antalet sysselsatta 2 474 000, dvs. 27 000 fler än år 2010. Antalet sysselsatta ökade mest inom social- och hälsovårdstjänster (+17 000). Den största minskningen fanns inom näringsgrensgruppen transport och magasinering (–9 000).

Det relativa sysselsättningstalet för 15–64-åringar var 68,6 procent år 2011. Året innan var det 67,8 procent.

År 2011 var antalet arbetade timmar 0,9 procent fler än år 2010. Antalet arbetade timmar per sysselsatt var ungefär på samma nivå som året innan.

Uppgifterna är årsmedeltal från arbetskraftsundersökningen år 2011, som har publicerats i databastabellerna för Statistikcentralens arbetskraftsundersökning: http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/Tym/tyti/tyti_sv.asp . Arbetskraftsundersökningens tidsserietabeller innehåller uppgifter om arbetsmarknadsställningen gällande befolkningen i åldern 15–74 år bl.a. efter ålder, yrkesställning och näringsgren.

Följande offentliggöranden av arbetskraftsundersökningens årsuppgifter är 6.3, 11.9 och 6.11.2012. Då publiceras mer detaljerade uppgifter om sysselsättning och arbetslöshet år 2011.


Källa: Arbetskraftsundersökning 2011. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (301,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 26.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/tyti_2011_2012-01-26_tie_001_sv.html