Begrepp och definitioner

Alkoholfall

En olycka där en delaktig förare eller fotgängare, genom blodprov eller utandningsprov som visar minst 0,5 promille, konstaterats eller med starka skäl misstänks ha varit alkoholpåverkad vid olyckstidpunkten.

Allvarligt skadad i trafikolycka

En person som inte avlidit (inom 30 dygn efter olyckan), men som fått sådana skador vid olyckan som kräver vård eller observation på vårdinrättning, och som har uppsökt vård inom sex dygn från olyckan och fått en eller flera skador som klassificeras som allvarliga enligt AIS-klassificeringen (AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine).

Buss

Ett fordon tillverkat för persontransport med plats för fler än 8 personer utöver föraren.

Delaktig i trafikolycka

Som delaktig i olycka ses de förare av fordon och de fotgängare som varit delaktiga i olyckan samt de passagerare som avlidit eller skadats. Ett djur betraktas som delaktigt i djurolycka.

Dödsfall till följd av olycka

Olyckor i vilka en person avlidit inom 30 dygn till följd av olyckan, undantaget de personer som avlidit i en sjukdomsattack.

Fotgängare

Fotgängare, rullskridskoåkare, -brädesåkare, rullskidåkare, sparkåkare e.d.

Lastbil

Ett fordon tillverkat för godstransport med en totalmassa som är större än 3,5 ton.

Moped

En moped är ett två- eller trehjuligt motordrivet fordon, vars största konstruktiva hastighet är högst 45 km/h.

En tvåhjulig moped har en motor med en slagvolym om högst 50 cm3, om det är fråga om en förbränningsmotor, eller en största nettoeffekt om högst 4 kW, om det är fråga om en elmotor. En moped med låg effekt är en tvåhjulig moped försedd med pedaler, vars största konstruktiva hastighet är högst 25 km/h och vars motor har en största nettoeffekt om högst 1 kW. En trehjulig moped har en motor med en slagvolym om högst 50 cm3, om det är fråga om en ottomotor, eller en största nettoeffekt om högst 4 kW, när det är fråga om en annan förbränningsmotor eller en elmotor.

Motorcykel

Ett tvåhjuligt motordrivet fordon med eller utan sidovagn. Dess motor har en slagvolym som är större än 50 cm3 eller vars största konstruktiva hastighet är högre än 45 km/h.

Motorsläde/Snöskoter

En motorsläde är ett terrängfordon som har medar eller band. En snöskoter är en banddriven motorsläde med plats för högst två personer utöver föraren och med en egenmassa av högst 500 kg.

Paketbil

Ett fordon tillverkat för godstransport med en totalmassa av högst 3,5 ton.

Personbil

Ett fordon tillverkat för persontransport med plats för högst 8 personer utöver föraren.

Rattfyllerifall

En olycka där föraren till ett motorfordon har konstaterats eller på sannolika grunder misstänks ha varit alkoholpåverkad vid olyckstidpunkten (resultat av blodprov eller utandningsprov minst 0,5 promille).

Skadad i trafikolycka

En person som inte avlidit (inom 30 dygn efter olyckan), men som fått sådana skador vid olyckan som kräver vård eller observation på sjukhus, vård hemma (sjukledighet) eller operativ behandling t.ex. stygn. Om en person fått blåmärken, skråmor eller annat liknande som inte kräver behandling enligt ovan anses personen inte vara skadad.

Släpvagn

En bilsläpvagn är ett släpfordon tillverkat för person- eller godstransport eller turism.

Trafikdödad

En person som avlidit inom 30 dygn till följd av en olycka, exklusive de som avlidit i en sjukdomsattack.

Traktor

En traktor är ett motordrivet fordon som konstruerats särskilt för att driva jord- eller skogsbruksmaskiner som kopplas till den samt för att dra släpvagnar.

Till traktorer räknas inte maskiner som konstruerats särskilt för skogsbruk, såsom lunnare och skotare eller skogsmaskiner som är baserade på schaktningsmaskinschassier. Dessa fordon är motorredskap.

Vägtrafikolycka

En incident som gett upphov till person- eller egendomsskada, som enligt vägtrafiklagen har inträffat på en område avsett för allmän trafik eller ett område som allmänt används för trafik och där åtminstone en av parterna är ett fordon i rörelse. Utöver de fordon som nämns i vägtrafiklagen räknas även spårvagn och tåg i korsningsolyckor som delaktiga parter. Då en fotgängare faller omkull är det inte fråga om en trafikolycka, men däremot räknas omkullkörning med cykel (=fordon) som trafikolycka.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.3.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/kas_sv.html