Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Tulonjakotilasto -tilaston sivuilla.

1. Tulokehitys jatkui vaatimattomana vuonna 2013

Asuntokuntien käytettävissä olevat rahatulot olivat vuonna 2013 keskimäärin 38 440 euroa. Reaalisesti tämä oli prosentin kymmenyksen vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Asuntokuntien mediaanitulo oli 31 070 euroa, mikä on 0,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012. Mediaanitulo kuvaa keskivertoasuntokuntien tuloja ja niiden muutoksia luotettavammin kuin keskiarvotulo, koska mediaanitulo ei ole herkkä yksittäisille ääriarvohavainnoille. Etenkin pienissä väestöryhmissä yksittäiset äärihavainnot voivat vaikuttaa keskiarvotuloon siten, että se antaa ryhmän todellisesta tulotasosta harhaanjohtavan kuvan.

Tulot omaisuuden myynneistä kasvoivat eniten

Palkkatuloja asuntokunnat saivat vuonna 2013 keskimäärin 30 750 euroa, mikä on reaalisesti 1,3 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Talouden taantuma näkyy selvästi palkkatulojen lisäksi myös yrittäjätuloissa. Asuntokunnat saivat tuloja yritystoiminnasta vuonna 2013 keskimäärin 2 400 euron edestä, missä vähennystä edellisvuoteen verrattuna oli 2 prosenttia. Yrittäjätulot muusta kuin maa- ja metsätaloudesta vähenivät 4,2 prosenttia, maatalouden yrittäjätuloissa vähennystä edellisvuoteen verrattuna oli 5,7 prosenttia. Yrittäjätulot metsätaloudesta sen sijaan kasvoivat, ne olivat keskiarvon mukaan reaalisesti 13,5 prosenttia korkeammat kuin vuotta aikaisemmin.

Omaisuustuloja asuntokunnat saivat vuonna 2013 keskimäärin 3 640 euron edestä, mikä oli 11,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2012. Omaisuustuloista eniten kasvoivat veronalaiset myyntivoitot, joita asuntokunnat saivat vuonna 2013 runsaat 53 prosenttia enemmän kuin vuonna 2012. Vuotta aikaisemmin myyntivoitot olivat vähentyneet noin 40 prosentilla. Tämä kuvaa hyvin sitä, että myyntivoittojen määrä voi vaihdella voimakkaasti peräkkäisinä vuosina. Osinkotuloja asuntokunnat saivat vuonna 2013 keskimäärin runsaan prosentin enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Yhteensä tuotannontekijätuloja, jotka koostuvat palkka-, yrittäjä- ja omaisuustuloista, asuntokunnat saivat keskimäärin 36 790 euroa, mikä oli reaalisesti pari prosentin kymmenystä vähemmän kuin vuonna 2012.

Tulonsiirtoja asuntokunnat saivat vuonna 2013 keskimäärin 13 980 euroa, mikä on 4,2 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Saaduista tulonsiirroista eniten kasvoivat työttömyyteen liittyvät etuudet, jotka olivat vuonna 2013 keskiarvolla mitattuna 11,3 prosenttia suuremmat kuin vuotta aikaisemmin. Asumiseen liittyvät etuudet kasvoivat 4,4 prosenttia ja muu toimeentuloturva 3,9 prosenttia. Viimeksi mainittuihin etuuksiin sisältyy muun muassa toimeentulotuki. Sen sijaan opiskeluun liittyvät etuudet alenivat vuonna 2013 edellisvuodesta 3,7 prosenttia.

Bruttotuloja eli yhteenlaskettuja palkka-, yrittäjä- ja omaisuustuloja sekä saatuja tulonsiirtoja asuntokunnat saivat vuonna 2013 keskimäärin 50 770 euroa. Reaalisesti tämä oli 0,9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2012.

Veroja ja veronluonteisia maksuja asuntokunnat maksoivat bruttotuloistaan vuonna 2013 keskimäärin 12 330 euron edestä. Tämä oli 4,1 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden 2013 alussa voimaantulleen YLE-veron vaikutus maksettujen tulonsiirtojen kasvussa oli 1,5 prosenttiyksikköä. Kun bruttotuloista vähennetään niistä maksetut verot ja veronluonteiset maksut, saadaan tulonjakotilastojen tärkein tulokäsite, käytettävissä olevat rahatulot.

Taulukko 1. Asuntokuntien tulot, reaalimuutokset ja niiden vaikutus käytettävissä olevien rahatulojen muutokseen vuonna 2013. Tulot keskimäärin asuntokuntaa kohden, euroa vuodessa

Tulolaji Keskimäärin/asuntokunta vuonna 2013, € Reaalinen vuosimuutos 2013, % Kasvukontribuutio käytettävissä olevan rahatulon muutokseen, % -yksikköä
1. PALKKATULOT 30 748 -1,3 -1,1
1.1 joista: luontoisedut ja työsuhdeoptiot 437 6,1 0,1
1.1.1 joista: työsuhdeoptiot 62 63,2 0,1
2. YRITTÄJÄTULOT YHTEENSÄ 2 400 -2,0 -0,1
2.1. Yrittäjätulot maataloudesta 381 -5,7 -0,1
2.2. Yrittäjätulot metsätaloudesta 396 13,5 0,1
2.3. Yrittäjätulot muusta yrittäjätoiminnasta 1 623 -4,2 -0,2
3. OMAISUUSTULOT YHTEENSÄ 3 640 11,5 1,0
3.1. Osinkotulot 1 535 1,2 0,0
3.2. Vuokratulot 521 2,2 0,0
3.3. Myyntivoitot 1 069 53,2 1,0
3.4. Muut omaisuustulot 515 -4,6 -0,1
4. TUOTANNONTEKIJÄTULOT 36 789 -0,2 -0,2
5. SAADUT TULONSIIRROT YHTEENSÄ 13 980 4,2 1,5
5.1. Sairausajan toimeentuloturva 222 0,0 0,0
5.2. Toimintarajoitteisuuteen liittyvä tuki 1 521 -1,8 -0,1
5.3. Vanhuuden turva 8 009 5,5 1,1
5.4. Lesken ja muiden omaisten tuki 609 -0,2 0,0
5.5. Lapsiperheiden etuudet 1 079 -1,2 0,0
5.6. Työttömyysturva 1 592 11,3 0,4
5.7. Asumisen tuet 501 4,4 0,1
5.8. Opintoetuudet 180 -3,7 0,0
5.9. Muu toimeentuloturva 268 3,9 0,0
6. BRUTTOTULOT 50 769 0,9 1,2
7. MAKSETUT TULONSIIRROT YHTEENSÄ 12 334 4,1 -1,3
8. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT RAHATULOT 38 436 -0,1 -0,1

Lähde: Tulonjaon kokonaistilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen 029 551 2610, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 18.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjaon kokonaistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3279. Tulokehitys alueittain 2013, 1. Tulokehitys jatkui vaatimattomana vuonna 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjkt/2013/01/tjkt_2013_01_2014-12-18_kat_001_fi.html