Julkaistu: 5.10.2017

Suomalaisten ilmapäästöt vähenivät vuonna 2015

Suomalaisten tuottamat kasvihuonekaasupäästöt Suomessa ja ulkomailla olivat hieman yli 58 miljoonaa tonnia vuonna 2015, mikä on noin 6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014. Myös kasvihuonekaasuihin kuulumattomat päästöt laskivat edellisvuoteen verrattuna. Muun muassa pienhiukkaspäästöt laskivat yli 6 prosenttia edellisvuotisesta ollen tänä vuonna 31 tuhatta tonnia, kun taas rikkidioksidipäästöt laskivat noin 16 prosenttia vajaaseen 42 tuhanteen tonniin. Toimialoista lasku oli suurinta energiahuollossa, jonka kasvihuonekaasupäästöt laskivat hieman yli 18 prosenttia edellisvuodesta. Laskun seurauksena energiahuolto ei ole aiemmista vuosista poiketen enää suurin kasvihuonekaasupäästöjen tuottaja. Vuonna 2015 teollisuuden osuus kasvihuonekaasupäästöistä oli suurin, 25 prosenttia, energiahuollon 24 prosenttia, kuljetuksen ja varastoinnin 16 prosenttia ja maatalouden 13 prosenttia.

Kasvihuonepäästöt toimialoittain 2014 ja 2015, miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia

Kasvihuonepäästöt toimialoittain 2014 ja 2015, miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia

Suurin syy kasvihuonekaasupäästöjen laskuun oli fossiilisten polttoaineiden, kuten kivihiilen ja maakaasun käytön vähentyminen ja uusiutuvan energian käytön lisääntyminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Fossiilisten polttoaineiden, erityisesti kivihiilen käytön vähentyessä energiahuollon toimialalla myös rikkidioksidipäästöt ovat laskeneet 15 prosenttia edellisvuotisesta ja typpidioksidipäästöt noin 13 prosenttia.

Muilla toimialoilla kasvihuonekaasupäästöt pysyivät pääosin vuoden 2014 tasolla. Teollisuudessa, kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla sekä maataloudessa laskua edellisvuotisesta oli alle prosentti. Vuoden 2015 alusta voimaan tullut rikkidirektiivi kuitenkin vähensi rikkidioksidipäästöjä vesiliikenteessä alle neljännekseen edellisvuotisesta. Direktiivin seurauksena myös pienhiukkaspäästöt vesiliikenteessä laskivat noin 33 prosenttia.

Kotitalouksien tuottamat kasvihuonekaasupäästöt pysyivät lähes edellisvuoden tasolla, laskien noin 2 prosenttia. Kotitalouksien osuus kasvihuonekaasupäästöistä oli noin 12 prosenttia.

Ilmapäästöt toimialaryhmittäin 2015, tonnia

  Kasvihuonekaasut (CO2-foss, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) CO2-ekv. Bioperäinen hiilidioksidi (CO2-bio) Hiukkaset, < 10 m (PM 10) Hiilimonoksidi (CO) Ammoniakki (NH3)
Maa-, kala- ja riistatalous 7 479 783 664 728 2 642 16 478 28 818
Metsätalous 314 499 6 967 106 6 503 4
Kaivostoiminta ja louhinta 397 450 5 048 2 024 1 542 0 1)
Elintarviketeollisuus 281 391 33 743 99 249 0
Metsäteollisuus 3 162 798 19 757 577 2 647 24 047 18
Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 4 353 908 131 226 582 1 181 404
Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 5 125 087 2 637 302 1 601 73
Muu teollisuus 1 465 428 84 706 184 316 148
Energiahuolto 13 803 298 10 449 290 1 110 18 590 11
Vesi- ja jätehuolto 2 187 900 335 402 94 581 112
Rakentaminen 1 268 194 98 117 579 7 077 43
Kauppa 806 587 33 613 78 520 9
Maaliikenne 3 571 713 690 936 2 341 5 910 283
Vesiliikenne 2 399 535 182 524 1 071 8 141 4
Ilmaliikenne 3 175 884 28 653 334 5 567 21
Liikennettä palveleva toiminta, posti 95 903 20 781 364 511 2
Kiinteistöalan toiminta 75 462 24 232 33 423 3
Muut palvelut ja hallinto 1 725 236 294 844 929 22 430 92
Kotitaloudet 6 754 957 5 821 661 15 663 219 031 1 765
YHTEENSÄ 58 445 013 38 666 685 31 182 340 698 31 810
1) Suure on pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.

Tilastokeskuksen ilmapäästöt toimialoittain -tilastossa tilastoidaan myös rikki- ja typpidioksidi sekä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (NMVOC) päästöjä.

Ilmapäästöt toimialoittain -tilasto lasketaan Euroopan unionin ympäristötilinpitoasetuksen mukaisesti. Tilastossa käytettävä toimialaluokitus ja -jako poikkeavat sektorijaosta, jota käytetään kasvihuonekaasujen raportoinnissa YK:n ilmastosopimukselle. Tilastossa ei oteta huomioon metsän tai muun kasvillisuuden sitomaa hiilidioksidin määrää.

Kasvihuonekaasujen inventaariosta ja kasvihuonekaasujen raportoinnista poiketen tilasto ilmapäästöistä toimialoittain sisältää myös suomalaisten aiheuttamat päästöt maa-, vesi- ja ilmaliikenteestä ulkomailla. Toimialoittaisista ilmapäästöistä puolestaan vähennetään ulkomaalaisten Suomen alueella tuottamat liikenteen päästöt. Liikenteen määrittely vastaa kansantalouden tilinpidon menettelytapaa, jossa kotitalouksien liikenne on yksityistä kulutusta. Määrittelyeroista johtuen toimialoittaisten kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärä on suurempi kuin Kasvihuonekaasuinventaarion mukaisessa raportoinnissa YK:n ilmastosopimukselle.


Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (324,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Ilmapäästöt toimialoittain

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 5.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.12.2017].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2015/tilma_2015_2017-10-05_tie_001_fi.html

Jaa