Julkaistu: 12.2.2015

Oppilaitosten määrä laski edelleen, lakkautuksia eniten Pirkanmaalla

Tilastokeskuksen koulutuksen järjestäjärekisterin ja oppilaitosrekisterin tietojen mukaan vuoden 2014 lopussa oli toiminnassa 758 koulutuksen järjestäjää ja 3 628 oppilaitosta, joissa opiskeli yhteensä 1,89 miljoonaa opiskelijaa. Kaikkien oppilaitosten määrä on viidessä vuodessa vähentynyt 13 prosenttia. Peruskouluja oli vuonna 2009 lähes 3 100, kun vuoden 2014 lopussa niitä oli toiminnassa enää vajaat 2 500.

Kaikkien oppilaitosten ja peruskoulujen lukumäärä 2009–2014

Kaikkien oppilaitosten ja peruskoulujen lukumäärä 2009–2014
*Peruskoulut sisältävät oppilaitostyypit 11,12,19.

Koulutuksen järjestäjiä oli 1 enemmän kuin vuonna 2013. Koulutuksen järjestäjistä 46 prosenttia oli kuntia tai kuntayhtymiä, 6 prosenttia valtion yksiköitä ja 45 prosenttia yksityisiä. Loput 3 prosenttia koulutuksen järjestäjistä toimivat Ahvenanmaan maakunnassa. Vuonna 2014 koulutuksen järjestäjärekisteriin lisättiin 15 uutta koulutuksen järjestäjää. Oppilaitoksia oli 112 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Koululaitoksen oppilaitokset ja opiskelijamäärät oppilaitostyypin mukaan 2014

Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia Muutos edellisestä vuodesta 1) Opiskelijoita 2)
11 Peruskoulut 2 498 -78 522 700
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 99 -6 5 200
15 Lukiot 366 -7 113 800
19 Perus- ja lukioasteen koulut 3) 42 - 28 000
21 Ammatilliset oppilaitokset 105 -15 173 400
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 6 - 5 000
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 33 -1 27 800
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 25 - 37 100
28 Palo-,poliisi- ja vartiontialan opp. 1 - 300
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 12 -1 ..
41 Ammattikorkeakoulut 26 -1 143 200
42 Yliopistot 14 - 162 900
43 Sotilaskorkeakoulut 1 - 900
61 Musiikkioppilaitokset 87 - 65 100
62 Liikunnan koulutuskeskukset 14 - 5 600
63 Kansanopistot 77 -1 16 200
64 Kansalaisopistot 185 -2 521 400
65 Opintokeskukset 11 1 30 500
66 Kesäyliopistot 20 - 32 900
99 Muut oppilaitokset 6 -1 500
Yhteensä 3 628 -112 1 892 500
1) Tarkempi muutos on kuvattu liitetaulukossa 1. Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset edellisestä vuodesta oppilaitostyypin mukaan 2014.
2) Opiskelijamäärätieto on pääsääntöisesti 20.9.2014 tilanteen mukainen ja se sisältää oppilaitostyyppiin kuuluvien oppilaitosten kaikkien opiskelijoiden määrän koulutusasteesta riippumatta.
3) Yhden oppilaitoksen oppilaitostyyppi muuttui oppilaitostyypistä 15 oppilaitostyypiksi 19.

Peruskouluja oli toiminnassa 2 498 ja niissä opiskeli yhteensä 522 700 oppilasta. Peruskouluasteen erityiskouluja oli 99 ja niissä oli 5 200 oppilasta. Peruskouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja lakkautettiin tai yhdistettiin toiseen oppilaitokseen 77. Näistä alle 20 oppilaan oppilaitoksia oli 12, 20–49 oppilaan oppilaitoksia 34 ja vähintään 50 oppilaan oppilaitoksia 31. Eniten peruskouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja lakkautettiin Pirkanmaan maakunnassa.

Peruskouluista 72 prosenttia oli vuosiluokkia 1–6 käsittäviä alakouluja, 12 prosenttia vuosiluokkia 7–9 käsittäviä yläkouluja ja 16 prosenttia vuosiluokkia 1–9 käsittäviä yhtenäiskouluja. Peruskouluista alle 50 oppilaan kouluja oli 22 prosenttia ja yli 500 oppilaan kouluja oli 7 prosenttia.

Vuoden 2014 ennakkotietojen perusteella tutkintotavoitteisessa koulutuksessa opiskeli 1,23 miljoonaa opiskelijaa. Opiskelijamäärä säilyi ennallaan perusopetuksessa sekä ammatillisessa -ja ammattikorkeakoulutuksessa , mutta väheni kaikissa muissa koulutussektoreissa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen koulutustilastoihin. Aiheeseen liittyviä tietoja julkaistaan Tilastokeskuksen oppilaitosten opiskelijat- ja tutkinnot, esi- ja peruskouluopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulukoulutus, yliopistokoulutus ja oppilaitosten aikuiskoulutus -tilastojen internet-sivuilla.


Lähde: Koulutustilastot.Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (295,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 12.2.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3796. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kjarj/2014/kjarj_2014_2015-02-12_tie_001_fi.html