Julkaistu: 17.2.2011

Oppilaitosten määrä väheni edelleen

Tilastokeskuksen koulutuksen järjestäjärekisterin ja oppilaitosrekisterin tietojen mukaan vuoden 2010 lopussa oli toiminnassa 793 koulutuksen järjestäjää ja 4 023 oppilaitosta, joissa opiskeli yhteensä 1,96 miljoonaa opiskelijaa. Kaikkien oppilaitosten määrä on viidessä vuodessa vähentynyt kuudenneksella. Peruskouluja oli vuonna 2005 lähes 3 600, kun vuoden 2010 lopussa niitä oli toiminnassa enää vajaat 3 000.

Kaikkien oppilaitosten ja peruskoulujen lukumäärä 2005–2010

Kaikkien oppilaitosten ja peruskoulujen lukumäärä 2005–2010

Koulutuksen järjestäjiä oli 11 vähemmän kuin vuonna 2009. Koulutuksen järjestäjistä 48 prosenttia oli kuntia tai kuntayhtymiä, 7 prosenttia valtion yksiköitä ja 43 prosenttia yksityisiä. Loput 2 prosenttia koulutuksen järjestäjistä toimivat Ahvenanmaan maakunnassa. Vuonna 2010 koulutuksen järjestäjärekisteriin lisättiin 13 uutta koulutuksen järjestäjää. Oppilaitoksia oli 138 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Koululaitoksen oppilaitokset ja opiskelijamäärät oppilaitostyypin mukaan 2010

Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia Muutos edellisestä vuodesta 1) Opiskelijoita 2)
11 Peruskoulut 2 785 -104 524 200
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 129 -9 6 800
15 Lukiot 395 -3 120 100
19 Perus- ja lukioasteen koulut 38 - 25 000
21 Ammatilliset oppilaitokset 132 -5 182 800
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 6 - 5 300
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 34 -1 22 900
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 25 -2 43 100
28 Palo-,poliisi- ja vartiontialan opp. 1 - 300
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 14 - ..
41 Ammattikorkeakoulut 27 -1 148 000
42 Yliopistot 16 -4 168 700
43 Sotilaskorkeakoulut 1 - 700
61 Musiikkioppilaitokset 88 -1 66 600
62 Liikunnan koulutuskeskukset 14 - 1 700
63 Kansanopistot 82 -1 16 400
64 Kansalaisopistot 199 -6 540 500
65 Opintokeskukset 10 -1 47 300
66 Kesäyliopistot 20 - 36 700
99 Muut oppilaitokset 7 - 500
Yhteensä 4 023 -138 1 957 600
1) Muutos on kuvattu liitetaulukossa Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset edellisestä vuodesta oppilaitostyypin mukaan 2010.
2) Opiskelijamäärätieto on pääsääntöisesti 20.9.2010 tilanteen mukainen ja se sisältää oppilaitostyyppiin kuuluvien oppilaitosten kaikkien opiskelijoiden määrän koulutusasteesta riippumatta.

Peruskouluja oli toiminnassa 2 785 ja niissä opiskeli yhteensä 524 200 oppilasta. Peruskouluasteen erityiskouluja oli 129 ja niissä oli 6 800 oppilasta. Peruskouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja lakkautettiin tai yhdistettiin toiseen oppilaitokseen 123. Näistä alle 20 oppilaan oppilaitoksia oli 26, 20–49 oppilaan oppilaitoksia 65 ja vähintään 50 oppilaan oppilaitoksia 32. Eniten peruskouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja lakkautettiin Varsinais-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa.

Peruskouluista 75 prosenttia oli vuosiluokkia 1–6 käsittäviä alakouluja, 13 prosenttia vuosiluokkia 7–9 käsittäviä yläkouluja ja 12 prosenttia kaikki vuosiluokat käsittäviä yhtenäiskouluja. Peruskouluista alle 50 oppilaan kouluja oli 23 prosenttia ja yli 500 oppilaan kouluja oli 6 prosenttia.

Vuoden 2010 alussa perustettiin kolme uutta yliopistoa yhdistämällä yliopistoja toisiinsa. Yliopistojen kokonaismäärä väheni tässä yhteydessä neljällä 16 yliopistoon.


Lähde: Koulutustilastot 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Elina Huusko (09) 1734 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (325,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 17.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3796. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kjarj/2010/kjarj_2010_2011-02-17_tie_001_fi.html