Julkaistu: 29.1.2016

Sosiaaliturvan menot kasvoivat edelleen eniten vuonna 2014

Julkisyhteisöjen menoista suurin osuus kohdistui sosiaaliturvaan vuonna 2014. Sosiaaliturvan menot myös kasvoivat eniten vuodesta 2013. Sosiaaliturvan menojen kasvu johtui erityisesti vanhuuteen ja työttömyyteen liittyvistä menoista. Julkisyhteisöjen kokonaismenojen kasvu kuitenkin hidastui aiempiin vuosiin verrattuna ja oli 2,0 prosenttia.

Julkisyhteisöjen menojen tehtäväjakauma 2014, tehtävän osuus menoista

  Tehtävän osuus kokonaismenoista, % Tehtävän osuus nettomenoista, % 1) Tehtävän osuus kulutusmenoista, %
G01 Yleinen julkishallinto 14,3 11,4 11,2
G02 Puolustus 2,4 2,6 5,5
G03 Yleinen järjestys ja turvallisuus 2,3 2,2 4,5
G04 Elinkeinoelämän edistäminen 8,3 7,9 9,0
G05 Ympäristönsuojelu 0,4 0,4 0,6
G06 Asuminen ja yhdyskuntapalvelut 0,7 0,4 0,5
G07 Terveydenhuolto 14,3 13,1 25,7
G08 Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto 2,5 2,6 3,7
G09 Koulutus 11,0 11,6 18,9
G10 Sosiaaliturva 43,8 47,8 20,3
G0 Tehtävät yhteensä 100 100 100
1) Nettomenot = kokonaismenot vähennettynä saaduilla myynti- ja maksutuloilla sekä tuotoksella omaan loppukäyttöön.

Sosiaaliturvaan kohdistuneet menot kasvoivat eniten, 3,7 prosenttia ja niitä oli 52,2 miljardia euroa. Pääosa sosiaaliturvan menojen lisäyksestä selittyy vanhuuteen ja työttömyyteen liittyvien menojen kasvulla. Vanhuuteen liittyvien menojen kasvu johtui mm. maksettujen työeläkkeiden kasvusta. Sosiaaliturvan osuus kokonaismenoista kasvoi 43,8 prosenttiin edellisvuoden 43,0 prosentista. Muiden tehtäväluokkien osuus kokonaismenoista pysyi samana tai supistui hieman.

Julkisyhteisöt koostuvat valtionhallinnosta, paikallishallinnosta ja sosiaaliturvarahastoista. Valtionhallinnon kokonaismenot kasvoivat tasan prosentin ja paikallishallinnon 1,2 prosenttia. Sosiaaliturvarahastojen menot kasvoivat jälleen nopeimmin alasektoreista, 4,7 prosenttia edellisvuodesta. Julkisyhteisöjen sulautetuista kokonaismenoista 27 prosenttia on valtionhallinnon, 40 prosenttia paikallishallinnon ja 33 prosenttia sosiaaliturvarahastojen menoja.

Menolajeista eniten kasvoivat maksetut sosiaalietuudet. Ne kasvoivat yhteensä 1,8 miljardia euroa. Sosiaalietuuksien kasvusta 0,9 miljardia johtui vanhuuseläkkeiden ja 0,6 miljardia työttömyysetuuksien kasvusta. Myös tavaroiden ja palveluiden ostot eli välituotekäyttö kasvoi. Maksetut palkat supistuivat hieman, ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1994. Lisäksi omaisuusmenot supistuivat.

Vuonna 2014 julkisyhteisöjen kokonaismenot olivat 119 miljardia euroa, 58,1 prosenttia suhteessa bkt:hen. Nettomenot olivat 104 miljardia euroa ja niiden bkt-suhde oli 50,6 prosenttia. Kulutusmenot kasvoivat 0,9 prosenttia ja ne olivat 51 miljardia euroa eli 24,7 prosenttia suhteessa bkt:hen.

Julkisyhteisöjen kokonaismenot ovat luonteeltaan bruttomenoja. Ne sisältävät merkittävän määrän julkisyhteisöjen välisiä ostomenoja, jotka ovat samalla myös julkisyhteisöjen tuloja.

Vertailukelpoisempi tunnusluku, nettomenot, saadaan vähentämällä kokonaismenoista myynti- ja maksutulot sekä tuotos omaan loppukäyttöön, jolloin palveluista saadut tulot, kuten julkisyhteisöjen väliset palveluostot ja omaan käyttöön tuotettujen investointien tuotantokustannukset eivät vaikuta tunnuslukuun. Nettomenoista ei kuitenkaan ole vähennetty julkisyhteisöjen toisilleen tai itselleen maksamia veroja kuten arvonlisäveroa eikä sosiaalivakuutusmaksuja.

Vertailukelpoinen mittari on myös julkisyhteisöjen kulutusmenot, joka kuvaa julkisyhteisöille palvelujen tuotannosta aiheutuneita juoksevia menoja, vähennettyinä palveluista saaduilla palvelumaksuilla ja muilla palveluiden myyntituloilla.


Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Hytönen 029 551 3484, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (262,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.1.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/2014/jmete_2014_2016-01-29_tie_001_fi.html