Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 20.9.2007

Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent under januari-juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 740 000 terajoule under januari-juni, vilket var 4 procent mindre än under motsvarande period år 2006. Elförbrukningen uppgick till 46 TWh, vilket var något under en procent mindre än året innan. Koldioxidutsläppen vid energiproduktionen och -förbrukningen minskade med 3 procent jämfört med året innan. Behovet av uppvärmningsenergi minskade på grund av att vädret var varmare än året innan. Utsläppen minskade något mindre än totalförbrukningen av energi, eftersom uppgången i torvförbrukningen ökade utsläppen relativt sett mer än nedgången i förbrukningen av fossila bränslen minskade dem.

Torvförbrukningen ökade klart

Totalförbrukningen av energi var i början av året 740 000 terajoule, dvs. en minskning med 4 procent jämfört med motsvarande period året innan. Mest minskade förbrukningen av kol (kol omfattar här koks samt masugns- och koksgas) och träbaserade bränslen, med 9 resp. 8 procent. Också användningen av naturgas och olja gick ned. Torvförbrukningen gick upp med 17 procent och vattenkraftsproduktionen med 8 procent från året innan. Nettoimporten av el gick upp något jämfört med året innan.

Totalförbrukningen av energi, petajoule (1 petajoule = 1 000 terajoule)

Början av året var varmare än året innan, vilket innebar att behovet av uppvärmningsenergi minskade. Strukturen av elanskaffningen var rätt så oförändrad jämfört med föregående år, och medförde inga större förändringar i totalförbrukningen av energi. Det fanns i sin helhet tillräckligt med utsläppsrätter kvar från den första perioden med utsläppshandel. Deras priser sjönk därför nästan till noll och användningen av fossila bränslen och torv medförde inga tilläggskostnader för aktörerna inom utsläppshandelssektorn. Detta förbättrade deras konkurrenskraft jämfört med träbränslen.

Koldioxidutsläppen vid energiproduktion och -förbrukning minskade något. Den minskade förbrukningen av fossila bränslen sänkte utsläppen, medan den ökade torvförbukningen höjde dem. Utsläppen var under januari-juni omkring 31 miljoner ton, medan de året innan var 32 miljoner ton. Nedgången var 3 procent.

Konsumentpriserna på bränslen (medelpriser för den 15:e i månaden) var i början av året i genomsnitt lägre än året innan. Skillnaden var större för lätt och tungt bränsle än för bensin och diesel. Under början av året var priserna som lägst och steg successivt fram mot sommaren, liksom i allmänhet under de senaste åren. Under årets lopp närmade sig också priserna föregående års nivå. I juni var bensinpriset 2 procent högre än i juni året innan. Det lätta bränslet var i juni 8 procent billigare än föregående år.

Elförbrukningen på fjolårsnivå

Elförbrukningen minskade något i början av året, från 47 TWh till 46 TWh. Samproduktionen av el minskade, den separata elproduktionen i kondensanläggningar var fortsättningsvis på fjolårsnivå och produktionen av vattenkraft ökade. De nordiska ländernas vattensituation var bättre än i fjol. Nettoimporten från Norden var fortfarande rätt så stor, även om den minskade jämfört med året innan. Ett nytt alternativ i elimporten och -exporten var förbindelsen mellan Estland och Finland. Den användes nästan uteslutande för import, och dess andel av hela importen var 11 procent.

Hushållens och lantbrukens skattepliktiga totala elpriser (listpriser statistikförda den 1:a) sjönk något under början av året. I början av året var priserna högre än någonsin tidigare. Trots nedgången var de i början av juli 3-4 procent högre än året innan.

Priserna på den nordiska elbörsen var klart lägre i början av året jämfört med föregående år och något lägre än för två år sedan. Medelpriset för juli var i Finland 54 procent lägre än året innan och 25 procent lägre än för två år sedan.

Källa: Energianskaffning, -förbrukning och -priser 2007, 2:a kvartalet. Statistikcentralen. Uppgifterna publiceras också i handels- och industriministeriets Energiöversikt 3/2007.

Förfrågningar: Saku Slioor, tfn (09) 1734 2685 energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 20.9.2007

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energianskaffning, -förbrukning och -priser [e-publikation].
ISSN=1798-3371. 2:a kvartalet 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehkh/2007/02/ehkh_2007_02_2007-09-20_tie_001_sv.html