Televiestintä

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/tvie/
Aihealue: Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta
Sivuavat aihealueet: Kulttuuri ja viestintäYritykset
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä
Tilasto on lakkautettu vuonna 2009.

Kuvaus

Televiestinnän vuositilasto kuvaa televiestinnän tilaa ja kehitystä Suomessa. Tilaston kuvausalue rajautuu yleisiin televerkkoihin ja niiden välityksellä tapahtuvaan viestintään. Televiestintätilasto kattaa televiestinnän infrastruktuurin ja palveluiden volyymitietoja sekä lisäksi teletoimintaan ja televiestintäpalveluiden käyttöön liittyviä tietoja.

Tietosisältö

Televiestinnän infrastruktuuri (mm. keskukset, kiinteät liittymät, laajakaistaliittymät, matkapuhelinliittymät), palveluiden volyymi (mm. puheluiden kappalemäärät ja puhutut minuutit, tekstiviestien lukumäärä), teleyritysten talous ja henkilöstö, kaapelitelevisiotoiminta, telepalveluiden käyttö, telepalveluiden hinnat yms.

Aineiston käyttöä ja luovuttamista koskevat yleiset salassapitosäännöt. Aineistosta laaditut tilastot ovat julkisia; kuitenkin sillä rajoituksella, ettei niistä voida päätellä yksittäisen yrityksen tietoja.

Käytetyt luokitukset

Toimialaluokitus; lähtökohtana teleliikenteen toimiala.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Osa tiedoista kerätään suoraan yrityksiltä. Tilastossa käytetään myös muiden viranomaisten kokoamia tietoja (esim. liikenne- ja viestintäministeriö).

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Vuosittain (vuodesta 2003 alkaen). Tilastojulkaisun on aiemmin koonnut liikenne- ja viestintäministeriö.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Elokuu tilastovuoden jälkeen.

Aikasarja

Eripituisia aikasarjoja tilastotiedoista. Tilastovuoteen 2001 saakka tiedot perustuvat liikenne- ja viestintäministeriön kokoamiin tietoihin.

Asiasanat

tietoliikenne, tietoliikenneverkot, teleoperaattorit, puhelinliikenne, puhelimet, matkapuhelimet, Internet

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/tvie/yht.html


Päivitetty 08.09.2010