Energianskaffning, -förbrukning och -priser

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ehkh/index_sv.html
Ämnesområdet: Energi
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Nej
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken omfattar uppgifter om totalförbrukningen av energi, totalförbrukningen och anskaffningen av elektricitet, energiimport och -export, energipriser samt energiskatter och avgifter av skattenatur.

Uppgiftsinnehåll

Totalförbrukningen av energi i Finland anges efter bränsle och energikälla. Elanskaffning anges efter produktionsform. Import- och exportuppgifterna anges landsvis. Uppgifterna publiceras kvartalsvis från början av året angivna kumulativt. Därtill innehåller statistiken gällande pris- och skatteuppgifter om energiprodukter.

Klassificeringar

Statistikcentralens klassificering av bränslen

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

En del av uppgifterna bygger på Statistikcentralen egen uppgiftsinsamling. Andra uppgiftskällor är Adato Energia Oy, Biowatti Oy, Energimarknadsverket, Gasum Oy, Strålskyddscentralen, Turveruukki Oy, Torvindustriförbundet rf, Tullstyrelsens utrikeshandelsstatistik, Vapo Oy, Öljy- ja kaasualan Keskusliitto.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Uppgifterna uppdateras fyra gånger om året.

Färdigställs eller offentliggörs

Statistiken utges 2,5 månader efter utgången av varje kvartal: i juni, september, december och mars.

Tidsserie

Statistikcentralen har publicerat uppgifter sedan andra kvartalet år 2005. De äldre uppgifterna har grundat sig på Handels- och industriministeriets statistik och de har utgivits i statistikbilagan i Energiöversikten

Nyckelord

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ehkh/yht_sv.html


Senast uppdaterad 05.07.2011