Tietosuojaseloste 25.5.2019: Väestö- ja elinolotilastojen kokonaisaineisto

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Jari Nieminen, puh. 029 551 3606,
ve-sihteerit@tilastokeskus.fi.

Tietosuojavastaava: Johanna Rantanen,
tietosuoja@tilastokeskus.fi

2. Rekisterin nimi

Väestö- ja elinolotilastojen kokonaisaineisto (henkilötietojen tietovarasto, henkilö- ja kotitalouspohjaisten tutkimusten otosrekisteri)

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Henkilö- ja kotitalouspohjaisten tutkimusten otoksien hallinta.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää muidenkin Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin.

 

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm: Noin 9 milj.

Valintaperiaatteet: Suomessa vakinaisesti tai tilapäisesti asuvat/asuneet henkilöt vuodesta 1970 lähtien; opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet, jotka opiskelevat tai ovat opiskelleet Suomessa tai ulkomailla perusasteen jälkeisessä tutkintotavoitteisessa koulutuksessa.

Valintaperiaatteet, otoksien muodostaminen: kohdehenkilöt ja -kotitaloudet poimitaan henkilö- ja kotitalouspohjaisten tutkimusten otosrekisteristä, joka on muodostettu kunkin tutkimuksen viiteajankohtana maassa vakinaisesti asuvista henkilöistä.

Tunnistetiedot: Henkilötunnus, joka on korvattu surrogaattitunnisteella. Henkilötunnuksen ja surrogaatin välinen avain säilytetään erillään, ja henkilötunnustietojen käsittely edellyttää erillistä käyttölupaa.

Arkaluonteiset tiedot: Erityisopetusta koskevat tiedot (erityisopiskelija, erityisopetuksen peruste, erityisopiskelijan opetusryhmä), henkilön saama toimeentulotuki ja muita sosiaalisia tukia koskevat tiedot, ammattiliiton jäsenyys, kuolemansyyt tautiluokituksen tunnuksin, eläkelaji (työkyvyttömyyseläke). Lisäksi väestöä koskevat arkaluonteiset tiedot: syntymävaltio, kieli, kansalaisuus, rekisteröity parisuhde/samaa sukupuolta olevat avioparit, uskontokunta (pääryhmät), seurakunta (alaryhmät) ja syntyperän taustamaa.

Arkaluonteiset tiedot: turvakieltorekisteri: Turvakiellon saaneita henkilöitä ei sisällytetä henkilö- ja kotitalouspohjaisten tutkimusten otoksiin.

Muut tiedot tai tietoryhmät: Demografisia tietoja, muuttotietoja, henkilön taloudellista toimintaa, työsuhteita ja tuloja kuvaavia tietoja, koulutustietoja ja tietoja opiskelusta, perhetietoja, asuntokunta- ja asuntotietoja.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä Tilastokeskuksen tutkijapalveluiden etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Väestölaskennoissa 1970,1975,1980 ja 1985 tiedot kerättiin lomakekyselyllä. Muut tiedot on kerätty rekistereistä, hallinnollisista aineistoista sekä Tilastokeskuksen tiedonkeruista yrityksille ja julkisyhteisöille. Alle on listattu nykyisin käytössä olevat tietolähteet.

Hallinnolliset tietoaineistot ja rekisterit:

1. Väestötietojärjestelmä (Väestörekisterikeskus)

2. Verotuksen rekisterit (Verohallinto)

3. Varusmiesrekisteri (Pääesikunta)

4. Siviilipalvelusrekisteri (ELY)

5. Sairausvakuutuskorvaus- ja kuntoutusrekisteri, eläkerekisteri, opintotukirekisteri sekä asumistukirekisteri, Kelan etuusrekisterin taannehtivasti myönnetyt kansaneläkkeet (KELA)

6. Ansiosidonnaiset työttömyysetuudet (Finanssivalvonta)

7. Toimeentulotukirekisteri (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

8. Eläkevakuutus- ja työsuhderekisterit, eläketapahtumarekisteri, Kelan ja Eläketurvakeskuksen yhteistilastorekisteri eläkkeensaajista, ETK:n eläkerekisterin taannehtivasti myönnetyt työeläkkeet (Eläketurvakeskus)

9. Kunta-alan, valtion ja evankelis-luterilaisen kirkon työsuhdeaineistot (Keva)

10. Suomen Pankin henkilöstörekisteri (Suomen Pankki)

11. Rekisteri koulutusrahaston maksamista korvauksista (aikuiskoulutustuet, ammattitutkintostipendit) (Koulutusrahasto)

12. Sotilasvammakorvausjärjestelmän tietokanta (Valtiokonttori)

13. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin (TERHIKKI) ulkomailla tutkinnon suorittaneet (Valvira, aik. STAKES)

14. Työnhakijarekisteri (työ- ja elinkeinoministeriö)

15. Työvoimakoulutusaineisto sekä työvoimapoliittisessa sijoituksessa olleiden aineisto (Työ- ja elinkeinoministeriö)

16. Toisen asteen ja korkeakoulukoulutuksen hakurekisterit (Opetushallitus)

17. Kaupunkien erillisaineistot: kaupunkikohtainen aineisto kuntien toimipaikkarakenteesta ja henkilöstöstä. (Helsinki, Espoo ja Vantaa)

18. Puolustusvoimien toimipaikka-aineisto (Puolustusvoimat)

19. Kevan toimintayksikkörekisteri (Keva)

 

Tilastokeskuksen rekisterit ja tietoaineistot:

1. Yritysrekisteri

2. Opiskelijoiden vuosiaineistot (pääsääntöisesti perusasteen jälkeinen tutkintotavoitteinen koulutus). Opiskelija-aineistot on saatu oppilaitoksilta tai koulutuksen järjestäjiltä (esim. kunta tai kuntayhtymä). Korkeakoulujen opiskelijatiedot on saatu yliopistoista vuodesta 2014 alkaen ja ammattikorkeakouluista vuodesta 2015 alkaen korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta (VIRTA).

3. Tutkintorekisteri: Pohja-aineistona on vuoden 1970 väestölaskennassa kerätyt tutkintotiedot, joita on vuosittain päivitetty seuraavasti:

  • Oppilaitoksilta tai koulutuksen järjestäjiltä saadut tutkintoaineistot sekä tutkintotietoja hallinnollisista tietoaineistoista ja rekistereistä nrot 6, 7, 11, 13 ja 15.
  • Korkeakoulujen tutkintotiedot on saatu yliopistoista vuodesta 2014 alkaen ja ammattikorkeakouluista vuodesta 2015 alkaen korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta (VIRTA).
  • Raja- ja merivartiolaitokselta tutkinnon suorittaneet (Raja- ja merivartiolaitos)
  • Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustamis- ja rinnastamispäätökset (Opetushallitus)
  • Ylioppilastutkinnon suorittaneet (Ylioppilastutkintolautakunta, YTL)

4. Kuolemansyytilaston aineisto: Kuolintodistukset (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) ja Väestötietojärjestelmä (Väestörekisterikeskus).

5. Maatilarekisteri (Maa- ja metsätalousministeriö)

Tilastokeskuksen muut tiedonkeruut:

  • Ammattitiedonkeruu. Tiedon saantitapa: Kysely internetlomakkeella/tiedonkeruusovellus. Vuosien 1970-1985 väestölaskennoista lomakkeella kerättyjä tietoja, vuodesta 1987 lähtien työssäkäyntitilastossa henkilön toimipaikkatieto yritystiedustelulla, vuonna 2000 ja vuodesta 2004 alkaen vuosittain työssäkäyntitilaston ammattitieto tiedustelusta työnantajille.
  • Toimipaikkarakenne- ja henkilöstötiedustelu. Tiedon saantitapa: Kysely internetlomakkeella/tiedonkeruusovellus
  • Kuntasektorin palkkatiedustelu Tiedon saantitapa: Kysely internetlomakkeella/tiedonkeruusovellus
  • Ulkomailla eli muualla kuin Suomessa suoritetut koulutukset. Tiedonkeruun toteutusvuosi 2019. Tiedon saantitapa: Kysely internetlomakkeella/tiedonkeruusovellus ja postikyselylomakkeella.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä.

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä tehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tilastoaineisto säilytetään sähköisessä muodossa pysyvästi.