Tietosuojaseloste 5.7.2018: Lomaketestausten otostiedot

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Marjaana Järvensivu, puh. 029 551 2508
signaali@tilastokeskus.fi

Tietosuojavastaava: Johanna Rantanen,
tietosuoja@tilastokeskus.fi

2. Rekisterin nimi

Lomaketestausten otostiedot

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään tilastotuotannon tiedonkeruiden ja verkkopalveluiden kehittämiseen, kuten tiedonkeruulomakkeiden ja verkkosivustojen testauksen ja pilottitutkimusten kohdentamiseen.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Rekisteri sisältää tavoittelemista (yhteydenottoa) ja tiedonkeruiden ja verkkopalveluiden kehittämisen kohdentamista varten tarvittavia tietoja. Henkilötunnusta ei käsitellä missään vaiheessa.

Tietotyypit:

  • Tunnistetiedot: Nimi, osoite, syntymäaika

Arkaluonteiset tiedot: –

Muut tiedot tai tietoryhmä:

  • Sukupuoli, ammatti
  • Asuntokunnan muita jäseniä koskevat tiedot: Nimi, osoite, syntymävuosi, ammatti

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta Tilastokeskuksen ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskeva tietokanta, jonka lähteenä on Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä.
Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä tehtävän hoitamisessa tarvitsevat.
Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Lomaketestausten otos päivitetään noin vuoden välein. Silloin otoksessa aiemmin olleiden henkilöiden tiedot poistetaan ja otos poimitaan uudelleen.