Tietosuojaseloste 26.3.2018: Kotitalouksien kulutus

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Mira Kajantie, puh. 029 551 3626,
kulutus.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Tietosuojavastaava: Johanna Rantanen,
tietosuoja@tilastokeskus.fi

2. Rekisterin nimi

Kulutustutkimus vuosilta 1966, 1971, 1976, 1981, 1985, 1990, 1994–96, 1998, 2001, 2006, 2012 ja 2016

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Kotitalouksien kulutusmenojen ja niissä tapahtuneiden muutosten tilastointi ja tutkiminen väestöryhmittäin.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Otostilasto, lkm: otoskoko on vaihdellut vuosittain ja se on ollut 2000–12000 kotitaloutta

Valintaperiaatteet: kaksivaiheinen ositettu otanta väestötietojärjestelmästä

Tunnistetiedot: henkilötunnus, haastattelun kohdenumero

Arkaluonteiset tiedot: ammattiliittoon kuuluminen, kirkollisvero, henkilön saama toimeentulotuki, sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö ja kotitalouden muodostamiseen liittyvät tiedot henkilöiden siviilisäädystä

Muut tiedot tai tietoryhmä: kotitalouden ja henkilöiden taustatiedot, kulutusmenot, tulot, energian käyttö, ja tiedot yhteiskunnallisten palvelujen käytöstä (koulutus ja päivähoito).

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:

Eläketurvakeskus: Eläketapahtumarekisteri

Finanssivalvonta (FIVA): ansiosidonnaiset työttömyyspäivärahat

Kansaneläkelaitos: Eläkevakuutus-, sairausvakuutuskorvaus- ja kuntoutusrekisteri, opintotukirekisteri sekä asumistukirekisteri

Koulutusrahasto: Rekisteri koulutusrahaston maksamista korvauksista

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi): Ajoneuvoliikennerekisteri

Luonnonvarakeskus (Luke): Maatilarekisteri

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL): Toimeentulotukirekisteri, hoitoilmoitusrekisterit

Valtiokonttori: Sotilasvammakorvausjärjestelmän tietokanta

Verohallinto: Verotietokanta

Väestörekisterikeskus: Väestötietojärjestelmä

Työ- ja elinkeinoministeriö: Siviilipalvelusrekisteri

Pääesikunta: Asevelvollisrekisteri

Tilastokeskus: Suomen väestöä koskeva tietokanta, yritysrekisteri, tutkintorekisteri

Rekisteröidyn oma ilmoitus: Haastattelu ja tilinpito kulutusmenoista

Tiedon saantitapa: Tekninen tallenne, haastattelut sekä kuitit ja muistikirja

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä.

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä tehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tilastoaineisto säilytetään sähköisessä muodossa pysyvästi.