Rekisteriseloste: Työvoimatutkimus, kuukausihaastattelu (TY81)

1) Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajankatu 13

2) Rekisterin nimi

Työvoimatutkimus, kuukausihaastattelu (TY81)

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Pääasiallinen käyttötarkoitus: Työvoimatilastojen laatiminen
Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4) Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Otostilasto, lkm: otoskoko on 12 000 henkeä / kuukausi. Työvoimatutkimus on paneelitutkimus, jossa sama otoshenkilö on tutkimuksessa mukana 5 kertaa 1 1/2 vuoden aikana. Vuodessa otokseen kuuluu noin 66 000 eri henkilöä. 3/5 otoksesta vaihtuu vuosittain.
Valintaperiaatteet: Otos poimitaan Väestörekisterikeskuksen tiedoista satunnaisotannalla. Perusjoukkona on maassa -asuva 15-74-vuotias väestö.
Tietotyypit
Tunnistetiedot: henkilötunnus ja kohdenumero.
Arkaluontoiset tiedot: ammattijärjestöön kuuluminen ja tulotiedoista toimeentulotuki (rekisteritieto).
Muut tiedot: sukupuoli, siviilisääty, ikä, asuinkunta, äidinkieli, kansalaisuus, koulutustietoja, työllisyyttä, työttömyyttä ja muuta toimintaa kuvaavia tietoja sekä työaikatietoja. Työllisyydestä selvitetään mm. työsuhteen pysyvyyttä ja kestoa. Työttömyydestä selvitetään mm. työttömyyden taustaa, kestoa, työnhakutapoja jne. Vastaajan kotitalouden rakennetta ja lasten päivähoitoa kysytään 4. vuosineljänneksellä.

5) Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista ja koulutuksesta voidaan luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.
Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6) Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:
VRK: Väestön keskusrekisteri
Tilastokeskus: Tutkintorekisteri
Työministeriö: Työnhakijarekisteri
Verohallinto, Kela, Stakes: Tulotietoja yhdistetään osa-aineistoon
Rekisteröidyn oma ilmoitus: Pääosa tiedoista saadaan haastattelemalla kohdehenkilöitä
Tiedon saantitapa: Puhelinhaastattelu (98 %) tai käyntihaastattelu, jos ei ole puhelinta, tekninen tallenne

7) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8) Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 7.11.2001
Allekirjoitukset Jussi Simpura
Tilastojohtaja
Salme Kiiski
Tilastopäällikkö


Päivitetty 26.3.2002