Työssäkäyntialueet 2014

Luokituksen kuvaus

Käyttötarkoitus

Tammikuussa 2014 päivitetty tilastollinen työssäkäyntialueluokitus perustuu 31.12.2011 työssäkäyntitilaston pendelöintitietoihin. Kuntajako on 1.1.2014 mukainen. Tilastokeskuksen tilastollinen työssäkäyntialueluokitus luotiin ensimmäisen kerran vuoden 1996 työssäkäyntitilaston pohjalta ja se otettiin virallisesti tilastointikäyttöön 1.1.2000.

Tilastolliset työssäkäyntialueet on muodostettu työpaikkapendelöintitietojen perusteella. Niitä muodostettaessa ei oteta huomioon esim. demografisia, toiminnallisia tai aluetaloudellisia tekijöitä. Näin muodostunut työssäkäyn-tialuejako on luonteeltaan tilastollinen eikä sillä ole hallinnollisen aluejaon luonnetta. Työssäkäyntialuejakoluokitus ei ole kattava, sillä osa kunnista (päivitetyssä luokituksessa 85 kuntaa) ei kuulu mihinkään työssäkäyntialu-eeseen.

Muutokset edellisestä versiosta

Kristiinankaupungin tk-alue (42), Uudenkaupungin tk-alue (43) sekä Mänttä-Vilppulan tk-alue (44) tulivat uutena tk-alueina luokitukseen.

Rovaniemen tk-alue (32) putosi pois luokituksesta.

Aiemmin prosenttiluvut ilmaistiin kokonaislukuina ja pyöristettiin lähimpään kokonaislukuun. Uusimmassa luoki-tuksessa prosenttiluvut on laskettu yhden desimaalin tarkkuudella.

Luokituksen rakenne, luokitteluperiaatteet jne

Luokitus perustuu 31.12.2011 työssäkäyntitilaston pendelöintitietoihin ja 1.1.2014 kuntajakoon.

Määritelmä: Keskuskunta muodostuu, jos siihen pendelöi vähintään yksi kunta, eikä keskuskunnasta pendelöi yli 25 prosenttia sen koko työllisestä työvoimasta mihinkään muuhun kuntaan. Kunta kuuluu keskuskunnan työssä-käyntialueeseen jos sen työllisestä työvoimasta vähintään 10 prosenttia työllisestä työvoimasta pendelöi keskus-kuntaan. Kunta ei kuitenkaan voi kuulua kuin yhteen työssäkäyntialueeseen. Jos siitä pendelöi kahteen kuntaan vähintään 10 prosenttia, se kuuluu silloin siihen työssäkäyntialueeseen, johon siitä pendelöidään enemmän. Kunta voi myös kuulua työssäkäyntialueeseen jonkin toisen kunnan kautta, jos siitä pendelöidään tuohon kuntaan vähintään 10 prosenttia, mutta tuo kunta ei muodosta omaa työssäkäyntialuettaan vaan kuuluu jonkin toisen kunnan työssäkäyntialueeseen.

Näiden pendelöintiehtojen mukaan päivitetty luokitus sisältää 42 työssäkäyntialuetta, jotka muodostuvat 236 kunnasta. Työssäkäyntialue nimetään keskuskunnan mukaan ja sille annetaan kaksinumeroinen koodi.

84 kuntaa ei kuulu mihinkään työssäkäyntialueeseen. Työssäkäyntialueisiin kuulumattomat kunnat on merkitty koodilla "99".