F12 Kitumaa

Pääluokat - Maankäyttöluokitus 2000
 
FMetsätalouden maat
F1Talousmetsät
F11Metsämaa
F12Kitumaa
F2Erityismetsät

F12 Kitumaa

Kitumaa on puun tuottamiseen käytettävää tai käytettävissä olevaa maata, jolla puuston keskimääräinen vuotuinen kasvu suotuisimpien kasvuolojen vallitessa ja ohjekiertoaikaa käytettäessä on 0,10-0,99 m³/ha kuorineen.

Tähän kuuluvat:

Puustoiset metsäalueet, sekä tilapäisesti puuttomat tai vähäpuustoiset alueet (uudistusalat, taimikot, tuhoalueet ja vastaavat), jotka ovat puun tuottamiseen käytettävää tai käytettävissä olevaa maata, joilla edellä mainittu tuottovaatimus täyttyy, mutta ei ylity ja jotka eivät kuulu muuhun maankäyttöluokkaan. Pinta-alaltaan vähäiset, tilapäiset puutavaran varastoalueet tms. metsätalouden tukitoimintoalueet luetaan kitumaaksi mikäli niiden potentiaalinen tuotto vastaa määritelmässä mainittua.

Metsien monikäyttö- ja suojelualueet: virkistys- ja ulkoilualueet, erityyppiset suojelu- ja käyttörajoitusalueet: luonnonsuojelualueet, maanomistajan omalla päätöksellä metsätalouden ulkopuolelle jätetyt alueet jne., joissa em. tuottovaatimus täyttyy.

Kitumaa on heikkotuottoista maata, jonka metsätaloudellinen merkitys on melko vähäinen.

Tähän eivät kuulu:

Metsien ympäröimät tiealueet, metsätiet (kuuluvat luokkaan C11. Tieliikennealueet).

Metsäpuiden taimitarhat ja siemenviljelmät (kuuluvat luokkaan E13. Puutarhaviljelmät).